Úrok z prodlení 0,1% za den soud neschválil

Vložil Pavel, 1. Prosinec 2020 - 13:40 ::

Spisová značka: 14 C 201/2020–25

Autor rozhodnutí: Štička, Karel, JUDr.

Název soudu: Okresní soud v Mostě

Identifikátor ECLI: ECLI:CZ:OSMO:2020:14­.C.201.2020.3

Datum zveřejnění: 03.11.2020 9:17:43

Datum rozhodnutí: 24.09.2020

Předmět řízení: 38 164 Kč s příslušenstvím + 363 Kč

Ustanovení práv. předpisů:

§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 1180 z. č. 67/2013 Sb. z. č. 549/1991 Sb.

Klíčová slova: dlužné platby spojené s užíváním bytu peněžité plnění

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl soudcem JUDr. Karlem Štičkou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený opatrovníkem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 38 164 Kč s příslušenstvím + 363 Kč

takto:

I.) Žalovaný je povinen zaplatit žalobci pohledávku ve výši 38 164 Kč a pohledávku ve výši 363 Kč; to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II.) Žaloba o zaplacení úroku z prodlení ve výši

0,1 % denně z částky z částky 2 240 KČ od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 148 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z pohledávky 20 096 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení;

se zamítá.

III.) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV.) Žalobce je povinen doplatit České republice – Okresnímu soudu v Mostě soudní poplatek za podání žaloby ve výši 382 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Soudní poplatek je třeba zaplatit podepsanému soudu v kolcích nebo na účet [číslo] [variabilní symbol].

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení příspěvků na správu domu a pozemku, včetně nedoplatku za vyúčtování služeb, spolu s příslušenstvím pohledávek.

Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

Se zřetelem k prohlášení účastníků řízení podle ustanovení § 115a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) rozhodl soud ve věci bez nařízení jednání a bez provedení dokazování, když před rozhodnutím vycházel ze žaloby a z listinných důkazů tak, jak byly soustředěny v souvisejícím spi­se.

Soud má takto za zjištěné, že žalovaný se stal vlastníkem bytové jednotky [číslo] členem SVJ žalobce na adrese [adresa žalobkyně], [adresa]. Podrobně o tom bylo uvedeno v žalobě.

Podle zjištění soudu žalovaný neplatil řádně příspěvky na správu domu a pozemku za rok 2018 a 2019. Za období VIII/2018 – IV/2019 mu vznikl dluh ve výši 18 068 Kč. Žalovaný dále nezaplatil nedoplatek vyúčtování zálohových plateb za služby dodávané do bytu za období od I – XII/2018 a vznikl mu dluh ve výši 20 096 Kč, splatný dne [datum]. Žalobce vyúčtování žalovanému zaslal dne [datum].

Žalobce podrobně specifikoval celkový dluh v žalobě.

Dlužnou částku žalovaný přes výzvy žalobce nezaplatil. Žalobce s odkazem na své Stanovy vyúčtoval žalovanému poplatek za zpracování předžalobní upomínky ve výši 363 Kč.

V rámci právní úvahy vycházel soud z právní úpravy podle ustanovení §§ 1180 a násl. o.z., dále podle dopadající ustanovení zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a podle stanov žalobce. Žalovaný nárok posoudil soud v žalovaných jistinách jako důvodný, žalobě ohledně nich vyhověl a žalovanému uložil ve výroku shora uvedenou dlužnou částku, k rukám žalobce zaplatit (výrok sub. I).

Požadavek na zaplacení jiného, než zákonného úroku z prodlení, v tomto případě úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužných částek uvedených v žalobním petitu za každý den prodlení, posoudil soud jako nedůvodný požadavek žalobce a žalobu v této části zamítl (výrok sub. II).

S přihlédnutím k poměru úspěšnosti žalobce při porovnání výše přisouzené jistiny a zamítnuté části kapitalizovaného příslušenství soud rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. jak ve výroku uvedeno (výrok sub. III).

Výrok soudu o doměření soudního poplatku vychází z postupu podle položky 2.2. přílohy zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích (výrok sub. IV).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, ve dvojím vyhotovení.

Nebude-li plněno co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se jeho plnění domáhat výkonem rozhodnutí.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.