Dodatek (změna) prohlášení vlastníka u SVJ vzniklého dle z.č.72/1994 Sb.,

Vložil JaVa, 1. Prosinec 2017 - 18:51 ::

Dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka

IČ: 26832372, uzavírá v souladu s ust. § 1169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, dodatek č. 1 k Prohlášení vlastníka:

Oddíl A. Popis budovy se doplňuje o odstavce:

6. Budova se dělí na 7 samostatných vchodů, přičemž tyto vchody jsou rozlišeny podle čísla popisného a bytové jednotky k nim přináleží následovně: • Ke vchodu č.p. 165 přináleží bytové jednotky 165/01, 165/02, 165/03, 165/04, 165/05, 165/06, 165/07, 165/08, 165/09, 165/10, 165/11 a 165/12; • Ke vchodu č.p. 166 přináleží bytové jednotky 166/01, 166/02, 166/03, 166/04, 166/05, 166/06, 166/07, 166/08, 166/09, 166/10, 166/11 a 166/12; • Ke vchodu č.p. 209 přináleží bytové jednotky 209/01, 209/02, 209/03, 209/04, 209/05, 209/06, 209/07, 209/08, 209/09, 209/10, 209/11 a 209/12; • Ke vchodu č.p. 210 přináleží bytové jednotky 210/01, 210/02, 210/03, 210/04, 210/05, 210/06, 210/07, 210/08, 210/09, 210/10, 210/11 a 210/12; • Ke vchodu č.p. 238 přináleží bytové jednotky 238/01, 238/02, 238/03, 238/04, 238/05, 238/06, 238/07, 238/08, 238/09, 238/10, 238/11 a 238/12; • Ke vchodu č.p. 256 přináleží bytové jednotky 256/01, 256/02, 256/03, 256/04, 256/05, 256/06, 256/07, 256/08, 256/09, 256/10, 256/11 a 256/12; • Ke vchodu č.p. 313 přináleží bytové jednotky 313/01, 313/02, 313/03, 313/04, 313/05, 313/06, 313/07, 313/08, 313/09, 313/10, 313/11 a 313/12;

7. Nebytové jednotky, které přestavují garáže, jsou vedeny samostatně a patří k nim nebytové jednotky č. 165/100, 165/200, 166/100, 166/200, 166/300, 166/400, 209/100, 209/200, 210/100, 210/200, 210/300, 210/400, 238/100, 238/200, 256/100, 256/200, 256/300, 256/400, 313/100 a 313/200.

V původní verzi Prohlášení vlastníka, ke kterému je vytvořen tento dodatek, šlo o označení nebytových jednotek ve tvaru číslo popisné/číslo garáže, např. 165/1; toto se nyní mění, dle zápisu v Katastru nemovitostí na označení 165/100.

Oddíl C. Určení společných částí budovy se mění následovně:

1. Společnými částmi budovy jsou: 1.1. základy včetně izolací 1.2. obvodové a nosné zdivo; obvodové zděné stěny a balkony – lodžie se považují za součást společné vnější obvodové konstrukce domu 1.3. hlavní svislé a vodorovné konstrukce 1.4. střecha a stříšky včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních 1.5. ležaté i svislé rozvody plynu po plynoměr 1.6. ležaté i svislé rozvody teplé vody až k poměrovým měřidlům pro byt (včetně) 1.7. domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu 1.8. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem 1.9. celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části 1.10. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu až k zapojení do bytu Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva. 2. Odstavec se vypouští. 3. Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek na společných částech budovy se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě (bytových i nebytových). Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky (dle oddílu

  1. a vztahují se ke všem společným částem domu včetně pozemku, pokud by
se stal vlastnictvím vlastníka jednotky.

4. Společnými částmi každého vchodu jsou: 4.1. vstupní dveře vchodu, schodiště daného vchodu, lodžie přístupné ze schodiště daného vchodu 4.2. venkovní schody 4.3. okna a dveře přístupné ze společných částí daného vchodu 4.4. chodby daného vchodu, vnější strany vstupních dveří a vnějších oken daného vchodu 4.5. prádelny, mandlovny a sušárny dle stávajícího členění 4.6. místnosti pro kola, kočárky a sklady dle stávajícího členění 4.7. klubovna, společenská místnost a tělocvična dle stávajícího členění 4.8. veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud by byla pořízena jako společná 4.9. ležaté i svislé rozvody studené vody až k poměrovým měřidlům pro byt (včetně) 4.10. rozvody telefonu, domácí zvonek daného vchodu 4.11. kamerové systémy daného vchodu, pokud by se staly jeho součástí 4.12. společné technické a jiné zařízení daného vchodu (vybavení koláren, sušáren, prádelen, tělocvičny) Všechny tyto společné části daného vchodu mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci daného vchodu z titulu svého spoluvlastnického práva. Na základě většinového souhlasu spoluvlastníků daného vchodu mohou určité konkrétní prostory přináležející danému vchodu využívat bezplatně i ostatní vlastníci, a to k činnostem, které budou předem jasně specifikované (např. tělocvična nebo společenská místnost ke schůzím výboru SVJ apod.). Souhlas musí být buď na dobu určitou anebo na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet první den následujícího měsíce poté, co byl většinový souhlas odebrán. Na základě většinového souhlasu daného vchodu mohou určité konkrétní prostory přináležející danému vchodu využívat bezplatně pouze jednotliví vlastníci výhradně pro své účely, nikoli však k výdělečným činnostem (jako sklad apod.). Souhlas musí být buď na dobu určitou anebo na dobu neurčitou s výpověďní lhůtou 2 měsíce, která počíná běžet první den následujícího měsíce poté, co byl většinový souhlas odebrán. Výbor SVJ musí mít k dispozici duplikát klíče od takto využívaných prostor.

Oddíl F. Hospodaření domu se mění v bodech 1, 6, 7 a 9 následovně:

  1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.
  2. Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období, přičemž splatnost případných přeplatků je nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
  3. Úhrady nákladů na správu domu a pozemku:

7.1. Náklady hrazené spoluvlastnickým podílem vlastníky všech jednotek: 7.1.1. opravy a údržba základů domu a pozemku včetně vnější izolace domu proti vlhkosti 7.1.2. opravy a údržba vnějších obvodových zdí včetně fasády 7.1.3. opravy a údržba hlavních svislých a vodorovných konstrukcí 7.1.4. opravy a údržba střechy a stříšek včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních 7.1.5. opravy a údržba hromosvodů 7.1.6. pojištění domu 7.2. Náklady hrazené spoluvlastnickým podílem vlastníky bytových jednotek: 7.2.1. opravy a údržba ležatých i svislých rozvodů plynu po plynoměr 7.2.2. opravy a údržba ležatých i svislých rozvodů teplé vody až k poměrovým měřidlům pro byt (včetně) 7.2.3. opravy a údržba ležatých i svislých rozvodů studené vody až k poměrovým měřidlům pro byt (včetně) 7.2.4. opravy a údržba domovního potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu 7.2.5. opravy a údržba rozvodů elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem 7.2.6. opravy a údržba celé soustavy rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení 7.2.7. opravy a údržba systému rozvodu a příjmu televizního signálu až k zapojení do bytu 7.3. Náklady hrazené spoluvlastnickým podílem vlastníky daného vchodu: 7.3.1. opravy a údržba vnitřních nosných i nenosných zdí a omítek ve společných prostorách daného vchodu 7.3.2. opravy a výměna vstupních dveří, vnitřních dveří od společných prostor, schodišťových oken a dalšího vybavení ve společných prostorách daného vchodu 7.3.3. náklady na opravy a výměnu sklepních oken 7.4. Náklady hrazené paušální částkou vlastníky všech jednotek: 7.4.1. revize hromosvodů 7.4.2. revize elektřiny 7.4.3. revize požární techniky, hasičských přístrojů a hydrantů 7.5. Náklady hrazené paušální částkou vlastníky bytových jednotek: 7.5.1. zařízení na měření odběru tepla – indikátory 7.5.2. zařízení na měření studené vody a teplé užitkové vody v bytě 7.5.3. revize plynu 7.5.4. náklady na umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu; v případě dvou kabelových zásuvek platí vlastník dvojnásobek 7.6. Náklady hrazené paušální částkou vlastníky daného vchodu: 7.6.1. opravy a revize zařízení a rozvodů domovních zvonků a elektronického vrátného; na vlastní náklady si vlastník spravuje vyzváněcí a ovládací jednotku v bytě a tlačítko před bytem 7.6.2. zakoupené žárovky

9. Kromě záloh dle bodu 6 odd. F je vlastník povinen hradit správci stanovenou částku za výkon správy domu. Pravidla pro přispívání na náklady správní činnosti: 9.1. Náklady hrazené paušální částkou vlastníky všech jednotek: 9.1.1. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků 9.1.2. náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy 9.1.3. náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, poštovné 9.1.4. náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku 9.1.5. náklady na správní poplatek za jednotku 9.1.6. náklady na odměňování členů výboru

Oddíl F. Hospodaření domu se doplňuje o body 12 a 13 následovně:

12. Pravidla pro rozdělení nákladů na služby
12.1. náklady na společnou elektřinu a osvětlení jsou rozpočítány podle počtu osob v bytě k celkovému počtu osob ve vchodu; změnu počtu osob v bytě je vlastník povinen ohlásit správci
12.2. v případě sjednání úklidu společných prostor ve vchodu je náklad na úklid rozúčtován paušální částkou na byt v daném vchodě

13. Náklady plně hrazené jednotlivými vlastníky: Platí zásada, že vše, co je uvnitř jednotky, případně je příslušenstvím jednotky, je majetkem vlastníka nebo je ve výlučném užívání vlastníka jednotky. Opravy, údržbu a servis těchto částí, zařízení a vybavení si vlastník zajišťuje a hradí sám.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na zasedání shromáždění dne 22.11.2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.

K tomu můžu jen dodat,že v původním prohlášení vlastníka je uvedeno toto:

Celková plocha společných prostor činí 1 430,52 m2. Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického podílu.

Účast na shromáždění vlastníků, na kterém se schválil dodatek (změna) prohlášení vlastníků:

Shromáždění se účastnilo 52 vlastníků jednotek, což je 60,3 % spoluvlastnického podílu.

Ing. Mgr…, vysvětlila podrobně význam jednotlivých ustanovení návrhu Dodatku č.1 k Prohlášení vlastníka. Proběhla diskuse k bodům 9.1.5. a 9.1.6. o důsledcích hrazení nákladů na správní poplatek za jednotku a hrazení odměňování členů výboru paušální částkou versus spoluvlastnickým podílem. O tom, který způsob placení vlastníci preferují, bylo hlasováno. Shromáždění hlasovalo následovně:

Pro paušál: 67,5%

Pro spoluvlastnický podíl: 26,7%

Zdržel se: 5,8%

Vlastníkem jednotky… (vchod 210) byla navržena změna bodu č. 4.1. tak, aby znění „vstupní části daného vchodu“ byly nahrazeny zněním „vstupní dveře vchodu“. Proběhla diskuse k tomuto pozměňovacímu návrhu, o kterém bylo následně hlasováno s tím, že pozměňovací návrh byl jednomyslně schválen.

Následně bylo přistoupeno k hlasování o přijetí Dodatku č.1 k Prohlášení vlastníka, který byl shromážděním schválen se změnou v bodě č. 4.1. a s okamžitou účinností v poměru:

Pro 91,3%

Proti 8,1%

Zdržel se 0,6%

V tomto zápise ze shromáždění mi zcela chybí zmínka či doklad o písemné dohodě všech vlastníků jednotek(členů SVJ),že souhlasí se změnou prohlášení vlastníků,po které už nebudou moci užívat všechny společné části domu a pozemku a že jednotlivé vchody budou zřejmě vést samostatné účetnictví.Mám za to ,že účetní jednotka(SVJ) zůstává stále pouze jedna.Mně to připadá,že zde vzniká nějaký „kolchoz“,kde se bude účtovat podle jednotlivých vchodů (středisek),tak jak to dnes běžně dělají SBD,která vedou účetnictví SVJ.

Můžete mi ,prosím,napsat názory a zkušenosti se vznikem tohoto „kočkopsa“.Děkuji.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.