Nový výbor

Vložil Výbor (bez ověření), 1. Září 2013 - 15:57 ::

Letos byl na shromáždění vlastníků zvolen zcela nový výbor. Chceme dosáhnout lepšího a srozumitelnějšího řízení SVJ pro všechny vlastníky bytů.Kromě sez- námení se s příslušnými zákony a Stanovami nám pochopitelně chybí zkušenosti. Chceme dosavadní způsob řízení SVJ více zprůhlednit, či změnit:

1. Starý výbor nerespektoval znění zákona 72/94 § 15 odst. 1 když rozhodl,
(nebo možná dokonce správce SVJ bez pravomoci), že náklady na správu
domu)budou účtovány na každou jednotku stejným dílem. Výbor nemůže do-
ložit, že toto rozhodnutí bylo odsouhlaseno jednohlasně všemi vlastníky
jinak, než to stanoví zákon.
a)může tedy nový výbor toto změnit a respektovat v plném znění zákon?
Musí to projednat na shromáždění, když předtím tak učiněno nebylo?
V tomto případě se jedná však pouze o odměny za výkon správce SVJ a
a odměny statutárních orgánů SVJ. Ostatní náklady či výdaje jsou
rozúčtovány buď v souladu s cenovými předpisy, nebo podle velikosti
spoluvlastnického podílu.
b)zálohy na opravy opravy a údržbu jsou v předpisu formulovány tak, že
z toho není zřejmé, zda se jedná pouze o krátkodobou nebo i o dlouho-
bou zálohu. Již dříve bylo na shromáždění dohodnuto zvýšit podíl ná-
kladů na 1 m2 spoluvl.podílu z důvodu potřebné větší opravy. Původní
nedočerpávání poskytnuté zálohy na běžnou údržbu nebylo s VBJ nikdy
vyúčtováno a stejně po skončení větší opravy. V předpisu záloh na opra-
vy zůstal zachován vyšší podíl její tvorby na 1 m2 a tím došlo při ne-
vyúčtovávání těchto záloh k vysokému nárustu závazků SVJ vůči vlast-
níkům. Není známo,zda původní výbor neuvažoval o další větší opravě.
V tom případě by musel sdělit účel, předpokládanou výši nákladů a
termín plnění, ke schválení na shromáždění vlastníků. Toto se však
nestalo.
c)je možné na shromáždění vlastníků se dohodnout, že část závazku SVJ
bude vlastníkům vrácen a ponechána pouze nutná výše na případné do-
časné použití při nedostatku fin. prostředků.Dále každou tvorbu dlou-
hodobé zálohy na opravy doložit nutnými potřebnými podklady.
d)je nám zcela zřejmé, že zatimní přebytek fin.prostředků na účtu SVJ
není v pravomoci výboru SVJ, či dokonce i shromáždění použít na pří-
padnou realizaci modernizace domu.
c)jaký mají zůstatek VBJ nevrácených přeplatků z poskytnutých záloh
nejsou vlastníci vůbec informováni.
d)zápisy ze shromáždění nejsou běžně dostupné. Dále možnost nahlížení
(kontroly) do všech podkladů týkajících se společenství je značně
omezena.
e)činnost správce SVJ,jako poradního orgánu výboru zatím si netroufáme
hodnotit, i když máme dojem, že výbor přeceňuje roli pověřeného
správce. Výbor si zřejmě není vědom nedělitelné odpovědnosti za čin-
SVJ a má dosud větší imunitu než poslanci parlamentu. Toto jsou zatím
naše první zkušenosti jako výboru SVJ. Je pochopitelné, že naše názory
nemusí být správné, ale budeme vděčni za každou připomínku.
Výbor SVJ.

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.