Bezpráví v ČR: opět chyba soudů všech stupňů

Vložil Justitianus, 4. Duben 2024 - 9:22 ::


Budu se zabývat případem, kdy selhaly soudy všech stupňů:

  • okresní soud v Lounech,
  • krajský soud v Ústí nad Labem,
  • Nejvyšší soud ve složení Saidl, Eliáš, Kraus (28 Cdo 3207/2021–378)
  • a nakonec i Ústavní soud, reprezentovaný třemi právními analfabety: Jirsa, Sládeček a Šámal (I.ÚS 530/22).

A nekruťte hlavou: může se to v budoucnu týkat i Vás, pokud pronajímáte byt nájemci, nebo se chystáte pronajímat nemovitost. Česká právní žumpa vtáhne i vás.

§ 2999

(1) Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Bylo-li plněno na základě neplatného nebo zrušeného právního jednání, právo na peněžitou náhradu však nevznikne v rozsahu, v jakém se to příčí účelu pravidla vylučujícího platnost právního jednání.

(2) Plnil-li ochuzený za úplatu, poskytne se náhrada ve výši této úplaty; to neplatí, zakládá-li výše úplaty důvod neplatnosti smlouvy nebo důvod pro zrušení závazku, anebo byla-li výše úplaty takovým důvodem podstatně ovlivněna.

§ 3004

(1) Obohacený, který nebyl v dobré víře, vydá vše, co obohacením nabyl, včetně plodů a užitků; rovněž nahradí užitek, který by ochuzený byl získal.


O co šlo? Vlastník pozemku jej pronajal podnikateli (vlastníkovi lyžařských vleků na tomto pozemku) za nájemné 50000 Kč za sezónu. Podnikatel tam provozoval výdělečnou činnost – provoz vleků a lyžařského svahu. Po zániku závazku z dohody vlastník vyzval podnikatele k vyklizení pozemku, avšak ten jej dál užíval „načerno“ proti vůli vlastníka a po dvě sezóny neplatil sjednané nájemné. Pronajímatel jej zažaloval.

Podotýkám, že ustanovení § 2999/2 je lex specialis vůči § 2999/1: byla-li úplata mezi stranami dříve sjednána, pak náhrada škody náleží ve výši této úplaty, nikoliv ve výši „obvyklé ceny“.

  • Ochuzený vlastník pozemku plnil za sjednanou úplatu, proto mu při neoprávněném užívání jeho pozemku náležela částka ve výši dříve sjednaného nájemného (50000 Kč za sezonu).
  • Obohacený podnikatel nebyl v dobré víře, proto byl povinen vydat vše, co obohacením nabyl.

Soud nalézací ignoroval psané právo (§ 2999/2 a § 3004/1 zákona č. 89/2012 Sb.). Nevyšel z hodnoty užitku, který by ochuzený byl získal při obvyklém běhu věcí. Ustanovil soudního znalce, který ohodnotil hodnotu pronájímaného pozemku na 1539 Kč za sezónu, tj. celkem 3 999 Kč, jako by šlo o pastvinu pro kozy.

Potvrzeno krajským soudem, Nejvyšším soudem i Ústavním soudem. Tento Kocourkov není právní stát.

Justitianus

  • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Čtenář judikátů (bez ověření), 6. Duben 2024 - 9:47

NS se za třicet let nenaučil psát rekapitulaci příběhu (skutkového stavu), takže člověk, aby zjistil, o co šlo, si musí vždycky vyžádat předchozí rozsudky.

Tady se mi jeví (na první přečtení bez znalosti spisu), že majitel pozemku udělal chybu u soudu I. stupně, že špatně položil otázky soudnímu znalci, resp. podcenil nalézací řízení. Znalec vždy musí odpovídat na otázky, jaké mu jsou soudem či účastníky položeny. U vyšších instancí se už to moc napravit nedá. Takže chybu vidím na straně advokáta.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".