366/2010 Sb. - o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie...

Číslo

366/2010 Sb.

Název

o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

Text


366/2010 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2010

o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném
měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro
více odběrných míst

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h)
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné
energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na
přípravu teplé vody pro více odběrných míst, pokud se odběratel a
dodavatel nedohodli jinak.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozúčtování nákladů na tepelnou
energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné
spotřebitele podle jiného právního předpisu^1).

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) společnou přípravnou předávací stanice nebo zdroj tepelné energie
jako místo společné přípravy a společného měření pro více odběrných
míst dodávky teplé vody na ni napojených,

b) podlahovou plochou podlahová plocha všech místností bytu kromě
teras, balkónů, lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou
umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná
kuchyňskou  linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným
tělesem; nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků,

c) zúčtovací jednotkou objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo
jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené
odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo způsob rozdělení
nákladů na poskytování teplé vody,

d) měřenou spotřebou údaj naměřený měřicím zařízením nebo dodaný
odběratelem jako součet hodnot z vodoměrů instalovaných u konečných
odběratelů v zúčtovací jednotce,

e) neměřenou spotřebou spotřeba zúčtovací jednotky nebo její části,
která nebyla odběratelem dodána v dohodnutém termínu, nebo spotřeba, u
které nebylo prokazatelně doloženo na vyžádání dodavatele, že měřidla
splňují požadavek jiného právního předpisu^2),

f) srovnatelnou spotřebou spotřeba stanovená dodavatelem podle poslední
známé měřené spotřeby zúčtovací jednotky; není-li ani tato hodnota
známa nebo došlo k podstatné změně parametrů zúčtovací jednotky,
dodavatel provede odborný odhad spotřeby.

§ 3

Způsob rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie

(1) Náklady na dodávku tepelné energie v teplé vodě, které odpovídají
jejímu množství a její ceně za jednotkové množství, se stanoví na každé
odběrné místo^3).

(2) Náklady na dodávku teplé vody při její společné přípravě a
společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady,
které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje
tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného
zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do
všech odběrných míst.

(3) Je-li instalováno ve všech odběrných místech dodávky teplé vody
měřicí zařízení odebraného množství teplé vody nebo odebraného množství
tepelné energie v teplé vodě, účtuje dodavatel odběratelům poměrně na
základě údajů těchto měření.

(4) Pokud vlastníci objektů nebo jejich částí s jedním společným,
technologicky propojeným odběrným tepelným zařízením, jednou společnou
tepelnou přípojkou a jedním společným odběrným místem dodávky se spolu
navzájem nedohodnou o způsobu rozdělování nákladů, které připadnou na
jednotlivé objekty nebo jejich části, náklady na dodávku tepelné
energie v teplé vodě se rozdělují na jednotlivé objekty nebo jejich
části poměrně podle podlahových ploch určených jednotným způsobem.
Podlahovou plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při
zohlednění rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto
nebytového prostoru.

(5) Pokud se vlastníci zúčtovacích jednotek spolu navzájem nedohodnou o
způsobu rozdělení nákladů na dodávku teplé vody při společné přípravě a
společném měření množství tepelné energie a vody pro více odběrných
míst, rozdělení nákladů na jednotlivá odběrná místa se provede takto:

a) náklady na tepelnou energii k přípravě teplé vody ve společné
přípravně a na její dodávku do všech odběrných míst se dělí na složku
základní a spotřební, přičemž základní složka činí 30 % a spotřební
složka činí 70 % nákladů,

b) základní složka nákladů se rozdělí na jednotlivá odběrná místa podle
podlahové plochy prostorů užívaných jednotlivými odběrateli; podlahovou
plochu nebytových prostor sdělí odběratel dodavateli při zohlednění
rozsahu odběru, počtu výtoků, účelu a způsobu užití tohoto nebytového
prostoru,

c) spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé vody a
náklady  na dodávku pitné vody pro přípravu teplé vody a její
odkanalizování se rozdělí poměrně podle dodaných měřených spotřeb,

d) nebyla-li měřená spotřeba některých zúčtovacích jednotek dodavateli
dodána ve smluveném termínu, nebo nebylo-li prokazatelně doloženo, že
měřidla  některých  zúčtovacích jednotek splňují požadavek jiného
právního předpisu^2), stanoví dodavatel spotřeby těchto zúčtovacích
jednotek jako 1,5násobek srovnatelné spotřeby,

e) je-li změřené množství dodané teplé vody v její společné přípravně
vyšší o více než 15 % než součet spotřeb měřených a neměřených všech
zúčtovacích jednotek napojených na společnou přípravnu teplé vody, pak
se náklady spotřební složky převyšující 15 % rozdělují podle písmene
b).

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 477/2006 Sb., o stanovení způsobu rozdělení nákladů za
dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné
energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst, se
zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

1) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se
stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na
vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné
spotřebitele.

2) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 odst. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.