285/2011 Sb. - Stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Číslo

285/2011 Sb.

Název

Stanovení měřidel k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Text

285/2011 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002
Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající
schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o
metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., k
provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a
měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., vyhlášky
č. 259/2007 Sb. a vyhlášky č. 204/2010 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se za slovo „vybavena,“ vkládají
slova „napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy,“.

2. V příloze v položce 1.3.9 se doplňuje písmeno e), které zní:

„e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování
nákladů ... konečným spotřebitelům 5 roků“.

3. V příloze v položce 1.3.10 písmeno d) zní:

„d) přepočítávače množství plynu*)

1. kompaktní   5 roků
2. kombinované:    
  A) vyhodnocovací jednotka 5 roků
  B) snímač teploty 4 roky
  C) snímač tlaku 2 roky.

*) Lhůty platnosti ověření platí za předpokladu, že jsou
přepočítávače množství plynu podrobované pravidelné zkrácené zkoušce s dobou
platnosti 1 rok.“.

4. V příloze v položce 2.3.1 písmeni a) se slovo „(kontaktní)“ zrušuje
a v příloze v položce 2.3.1 písmeni b) se slovo „(bezkontaktní)“ zrušuje.

5. V příloze v položce 4.1.2 písmeno a) zní:

„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení 16 roků*)

*) Jestliže byly indukční elektroměry specifikovaného souboru následně
ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické
výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů
tohoto souboru na 4 roky.“.

6. V příloze v položce 4.1.3 písmeno a) zní:

„a) pro měření elektrické energie v přímém zapojení 12 roků*)

*) Jestliže byly statické elektroměry specifikovaného souboru
následně ověřeny hromadně, a to na základě vyhovujícího výsledku provedené statistické výběrové zkoušky, stanovuje se doba platnosti následného ověření elektroměrů tohoto souboru na 4 roky.“.

Čl. II - Přechodné ustanovení

Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na
dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.

Čl. III - Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr: Ing. Kocourek v. r.

Vložil Dvořák bad71b Jakub (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 9:24

Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".