194/2007 Sb. - Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody

Číslo

194/2007 Sb

Název

pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Text


  194/2007 Sb.

  Vyhláška

  ze dne 17. července 2007,

  kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné
  ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé
  vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov
  přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

  Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č.
  406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,
  (dále jen "zákon") k provedení § 6a odst. 9, 10 a 11 zákona:

  § 1

  Předmět úpravy

  Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1)
  a stanoví

  a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,

  b) měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé
  vody,

  c) požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřicí a
  indikační technikou a zařízeními regulujícími dodávku tepelné energie
  konečným spotřebitelům.

  Pravidla pro vytápění

  § 2

  (1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

  (2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná
  denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě
  poklesne pod +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje
  počasí  nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C pro
  následující den.

  (3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu
  venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních
  ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00
  hod. se počítá dvakrát.

  (4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách
  se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní
  teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí
  nad +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí
  nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení
  vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich tep-lotního
  útlumu  zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném
  poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 st. C se
  vytápění obnoví.

  (5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se
  vytápění  uskutečňuje  mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh
  venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

  (6) V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a
  ostatní prostory v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené
  průměrné  teploty vnitřního vzduchu zajišťovaly výpočtové teploty
  vnitřního vzduchu stanovené projektem budovy.

  (7) Výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem je výsledná
  teplota, která zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i vliv sálání
  okolních stěn. Kontrola dodržení výpočtové teploty vnitřního vzduchu se
  ověřuje kulovým teploměrem.

  (8) Průměrná teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných místnostech se
  měří teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění
  a činí jednu čtvrtinu součtu teplot vnitřního vzduchu naměřených
  uprostřed půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy
  v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

  (9) V době od 22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v
  neprovozní době ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo
  krátkodobě přeruší do té míry, aby byly dodrženy požadavky jejich
  teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností^2).

  (10) V průběhu vytápění je podle odstavce 6 v obytných místnostech a v
  ostatních prostorách s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem
  odpovídající průměrná teplota vnitřního vzduchu naměřená teploměrem
  odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti číselné
  hodnotě výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem

  a) vyšší o 1 st. C v místnosti s jednou venkovní stěnou, nebo

  b) vyšší o 1,5 st. C v místnosti s dvěma venkovními stěnami, nebo

  c) vyšší o 2 st. C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami,
  nebo

  d) navíc vyšší o 1 st. C v místnosti v případech, kdy plocha průsvitné
  výplně vnějších otvorů přesahuje polovinu celkové plochy vnějších stěn
  a střechy (stropu), je-li v ní otvor.

  § 3

  (1) Vytápění na vyšší průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných
  místnostech je možné v případě bytů za předpokladu požadavku více než
  dvou třetin nájemníků, konečných spotřebitelů nebo vlastníků těchto
  bytů a za podmínky, že v bytech ani nebytových prostorách nebudou
  překročeny limity vnitřních teplot.

  (2) Nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu pro byty
  a nebytové prostory v bytových a nebytových budovách jsou dány zvýšením
  průměrných teplot vnitřního vzduchu stanovených podle zásad uvedených v
  § 2 odst. 6, 10 a § 3 odst. 11 o hodnotu 2 st. C, případně teplotami
  určenými  v  nebytových  prostorách technologickými předpisy nebo
  stanovenými odbornou expertízou.

  (3) Společné vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v
  bytových i nebytových budovách jsou v průběhu otopného období v době
  jejich provozu vytápěny tak, aby v nich byla zabezpečena výpočtová
  teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy.

  (4) Vytápění nebytových prostor v bytových i nebytových budovách se ve
  dnech, kdy nejsou provozovány, omezí nebo přeruší tak, aby byly
  dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou
  stabilitu místnosti.

  (5) Výpočtové teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v otopném
  období ve vytápěných místnostech jsou stanoveny v příloze č. 1 k této
  vyhlášce.

  (6) Plánované opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit
  omezení či přerušení vytápění budov, se provádějí mimo otopné období.

  § 4

  Pravidla pro dodávku teplé vody

  (1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u
  spotřebitele teplotu 45 st. C až 60 st. C, s výjimkou možnosti
  krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací
  jednotce^3).

  (2) Dodávka podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od
  6.00 do 22.00 hod.

  (3) Do nebytových budov se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou
  provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

  (4) Nepřekročitelné limity spotřeby tepelné energie na dodávky teplé
  vody odpovídají měrným spotřebám na její přípravu a dodávku zvýšeným o
  50 % oproti hodnotám uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

  (5) Odstávka v dodávce teplé vody mimo otopné období z důvodu plánované
  údržby v rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem,
  který ji oznámí nejméně 10 dnů před jejím započetím všem konečným
  spotřebitelům.

  § 5

  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu
  teplé vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených
  staveb

  (1) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu
  teplé vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových
  budov, vztažené na 1 m2 podlahové plochy bytových budov nových nebo
  budov,  u  nichž  byla  dokončena změna mající vliv na všechny
  tepelně-technické vlastnosti budovy po 1. lednu 2002, případně na 1 m3
  připravené teplé vody, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

  (2) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na přípravu
  teplé vody nebytových budov se stanoví individuálně způsobem uvedeným v
  příloze č. 3 k této vyhlášce vypočteným podle zvláštního právního
  předpisu^4).

  § 6

  Regulace ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově

  (1) Regulace vytápění bytových a nebytových budov se provádí

  a)  regulací  parametrů  teplonosné látky, zejména podle průběhu
  klimatických podmínek nebo venkovní teploty vzduchu ve vztahu k vnitřní
  teplotě vzduchu ve vytápěném prostoru nebo podle zátěže, pokud není
  zajišťována již jejím výrobcem či distributorem, s výjimkou vytápění ze
  zdrojů s násypnými kotli na tuhá paliva,

  b) samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová
  regulace, pokud to vyžaduje situování budovy vzhledem ke světovým
  stranám, odlišná tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích
  jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,

  c) individuálním automatickým regulačním zařízením u jednotlivých
  spotřebičů  určených  pro vytápění reagujícím na změny vnitřních
  teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je
  to z technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména u
  sálavého vytápění, teplovzdušného vytápění, vytápění ze zdrojů tepelné
  energie s násypnými kotli na tuhá paliva,

  d) regulací tlakové diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to
  vnitřní rozvod tepelné energie vybavený individuální regulací podle
  písmene c) vyžaduje.

  (2) Regulace parametrů teplé vody se provádí, pokud není zajišťována
  již jejím výrobcem či distributorem,

  a) regulací teploty teplé vody v rozmezí stanoveném v pravidlech pro
  dodávku teplé vody,

  b) zajištěním požadovaného přetlaku nezbytného ke spolehlivé dodávce v
  budově.

  § 7

  Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce

  (1) Stanovení množství tepelné energie v případě její výroby uvnitř
  zúčtovací jednotky se provádí měřením v kotelně nebo zjišťováním
  množství spotřebovaného paliva a výpočtem z množství paliva jeho
  průměrné výhřevnosti a účinnosti zdroje.

  (2) Měření množství teplé vody připravované v zúčtovací jednotce se
  provádí měřením množství vody na vstupu do ohřívače. Spotřeba teplé
  vody u konečných spotřebitelů se vyhodnocuje na základě osazení a
  odečítání spotřebitelských vodoměrů, pokud jsou instalovány.

  (3) Stanovení množství tepelné energie pro přípravu teplé vody v
  zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

  a) v případě, že je teplá voda připravována v předávací stanici
  umístěné v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu do
  ohřívače teplé vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné
  období,

  b) v případě přípravy teplé vody ve zdroji tepelné energie (kotelně)
  umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením
  množství paliva na její přípravu (např. podle spotřeby mimo otopné
  období), případně použitím vzájemného podílu spotřeby tepelné energie
  na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %.

  (4)  Měřicí a indikační technika^5), uplatněná u spotřebitelů v
  zúčtovací jednotce, se instaluje u všech spotřebitelů a je shodného
  principu a provedení.

  § 8

  Zrušovací ustanovení

  Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
  dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro
  vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení
  vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku
  tepelné energie konečným spotřebitelům, se zrušuje.

  § 9

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

  Ministr:

  Ing. Říman v. r.

  Příloha 1

  Výpočtové vnitřní teploty a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu v
  otopném období ve vytápěných místnostech
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------
Druh místnosti s požadovaným stavem vnitřního prostředí          Výpočtová    Relativní
                                    vnitřníteplota   vlhkost
                                      v otopném    vnitřního
                                       období     vzduchu
                                      theta^1)     fíi^2)
                                        °C       %
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------
1 Obytné budovy

1.1 Trvale užívané
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny,            20       50
jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje, aj.)
Kuchyně                                    20       50
Koupelny                                    24      fíi^3)
Klozety                                    20       50
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)              15       50
Vytápěná schodiště                               10       50
1.2 Občasně užívané (rekreační) - v době provozu
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny,            20       50
jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje)
Kuchyně                                    20       50
Koupelny                                    24      fíi^2)
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)              15       50
Vytápěná schodiště                               10       50

2 Administrativní budovy

Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny                   20       50
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní schodiště klozety, aj.)      15       50
Vytápěná vedlejší schodiště                          10       50
Haly, místnosti s přepážkami                          18       50

3 Školní budovy

Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,laboratoře, jídelny            20       55
Učební dílny                                  18       55
Tělocvičny                                   15       70
Šatny u tělocvičen                               20       50
Lázně a převlékárny                              24      fíi^3)
Ordinace a ošetřovny                              24       50
Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, klozety,           15       50
šatny jen pro svrchní oděv, aj.)
3.1 Mateřské školky
Učebny, herny, lékárny                             22       50
Šatny pro děti                                 20       50
Umývárny pro děti, WC                             24      fíi^3)
Izolační místnosti                               22       50

4 Zdravotnické zařízení

4.1 Jesle
Učebny, herny lehárny                             22       50
Šatny pro děti                                 20       50
Umývárny pro děti, WC                             24      fíi^3)
Izolační místnosti                               22       50
4.2     Zdravotnická střediska, polikliniky
Ordinace                                    24       50
Čekárny, chodby, WC                              20       50
4.3 Nemocnice
Pokoje pro nemocné                               22       55
Vyšetřovny, přípravny                             24       55
Koupelny                                    24      fíi^3)
Operační sály                                 25      55-65
Předsíně, chodby, WC, schodiště                        20       50
4.4 Domovy důchodců a obdobné sociální zařízení
Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny,            20       50
jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, kuchyně, aj.)
Koupelny                                    24      fíi^3)
Klozety                                    20       50
Vytápěné vedlejší místnosti (předsíně, chodby, aj.)              15       50
Vytápěná schodiště                               10       50

5 Hotely a restaurace

Pokoje pro hosty                                20       50
Koupelny                                    24      fíi^3)
Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny, sály                20       50

6 Koleje a ubytovny

Pokoje, hovorny, společenské místnosti                     20       50
Společná noclehárna                             16-18      50
Umývárny                                    24      fíi^3)
---------------------------------------------------------------------- ----------------- -------------

  1) Výpočtová vnitřní teplota se stanovuje podle ČSN EN 7730, ČS EN
  12831:2003, ČSNEN 7726 nebo ČSN 73 0540-3.

  2) Hodnoty relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vytápěných místností
  jsou hodnoty informativní.

  3) Relativní vlhkost vnitřního vzduchu se stanoví jako střední hodnota
  z celodenního časového snímku vnitřního prostředí daného vnitřního
  prostoru.

  Příloha 2

  Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a přípravu teplé
  vody bytů, nebytových prostor a společných prostor bytových budov

  a) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění pro průměrnou
  výšku stropu místnosti 2,7 m

  1. při vytápění ze zdroje tepelné energie       0,6 GJ/m2 za otop. období
  s násypnými kotli na tuhá paliva
  nebo                          0,175 MJ/m2.D°,

  2. při vytápění z ostatních zdrojů tepelné energie   0,47 GJ/m2 za otop. období
  nebo                          0,138 MJ/m2.D°,


  b) pro jinou průměrnou výšku stropu místností se hodnota ukazatele
  přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,

  c) počet denostupňů D° je určen vztahem


       D° = n . (tis - tes),
kde je

n      počet dnů vytápění v otopném období,
tis     průměrná výpočtová teplota vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorách
       objektu ve °C stanovená váženým průměrem podle m3 obestavěného
       vytápěného prostoru (obvykle lze použít + 20°C),
tes     průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období
       ve °C (obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření
       hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě)


  d) Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody při
  měření nebo stanovení spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody

  1. v zásobované budově         0,17 GJ/m2.rok
  nebo                  0,30 GJ/m3,

  2.  v  zařízení její přípravy mimo 0,21 GJ/m2.rok
  zásobovanou budovu
  nebo                  0,35 GJ/m3.

  Příloha 3

  Stanovení měrného ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na
  přípravu teplé vody nebytových budov

  Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na vytápění se určí podle:

  1,2*(Qfuel;H/ Agross) nebo 1,2*(Qfuel;H/ (Agross * D°))

Qfuel;H  dodaná energie na přípravu teplé vody na systémové hranici budovy (GJ/rok)
Agross   celková podlahová plocha (m2)
D°     počet denostupňů

  Měrný ukazatel spotřeby tepelné energie na přípravu teplé vody se určí
  podle:

  1,2*(Qfuel;DHW/Agross) nebo 1,2*(Qfuel;DHW/VDHW)

Qfuel;DHW dodaná energie na přípravu teplé vody na systémové hranici budovy
      (GJ/rok)
Agross   celková podlahová plocha (m2)
VDHW    množství roční spotřeby teplé vody v (m3/rok)

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické
  náročnosti budov.

  2) Například ČSN 73 05 40-2.

  3) Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování
  nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé
  užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

  4) Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

  5) ČSN EN 834 a ČSN EN 835.