151/2006 Sb. - Změna vzorových stanov

Číslo

151/2006 Sb.

Název

Změna nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Text


151/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají
vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:

Čl.I

Příloha k nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové
stanovy společenství vlastníků jednotek, se mění takto:

1. V čl. I odst. 1 se za slovy "zákona č. 320/2002 Sb." slovo "a"
nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova " , zákona
č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.".

2. Článek IV zní:

"Čl.IV

Změny společných částí domu

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny
účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.
Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách
společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a
zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech
členů společenství.".

3. V čl. VII odst. 3 písmeno d) zní:

"d) změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o modernizaci,
rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu,".

4. V čl. VII odst. 3 písm. e) a v čl. XVII odst. 3 větě první se slovo
"roční" zrušuje.

5. V čl. VII odstavec 14 zní:

"(14) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby
je zapotřebí souhlasu všech členů společenství, pokud není dále uvedeno
jinak. Jde-li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci
a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání
domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech
domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů
společenství.".

Čl.II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Mgr. Martínek v. r.