120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích

Číslo

120/2011 Sb.

Název

Změna vyhlášky k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích

Text

Otevřít PDF verzi dokumentu

120/2011 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006
Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 11, § 13 odst. 5, § 17
odst. 9, § 19 odst. 10 a § 36 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č.
146/2004 Sb. a vyhlášky č. 515/2006 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 1 řádek 32 zní:

„
---------------------------------------------------------------------
32. Uhlovodíky C10-C40      C10-C40      mg/l
--------------------------------------------------------------------- “.

2. V příloze č. 9 části 2 se v tabulce č. 1 doplňují řádky č. 50 a 51,
které znějí:

„
---------------------------------------------------------------------
50. Pesticid jednotlivý^1)     PJ         µg/l
51. Hliník^1)           Al         mg/l
---------------------------------------------------------------------“.

3. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 1 text poznámek pod tabulkou č.
1 zní:
„Poznámky k tabulce č. 1:
1) Stanoví se pouze v souvislosti s možným nebo prokázaným výskytem
ve zdroji avždy při prvním zařazení surové vody do kategorie podle § 22.
Prokázaným výskytem se rozumí hodnota koncentrace překračující limit
uvedený v příloze č. 13 k této vyhlášce v tabulce č. 1 pro kategorii A1.
Pořadové číslo ukazatele:
Ukazatel 33 je vyjádřen jako součet koncentrací: (benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)berylen, indeno(1,2,3-cd)pyren,
benzo(a)pyren.
Ukazatel 34 je vyjádřen jako součet pesticidů, u kterých je pravděpodobné,
že se  budou vyskytovat v daném zdroji. Jedná se o pesticidy, u kterých
je pravděpodobné, že se budou vyskytovat v surové vodě, a to podle
používaných pesticidů v daném území.
Ukazatel 50: sledují se všechny pesticidy s pravděpodobným výskytem.
Aldrin, dieldrin, heptachlor a hektachlorepoxid
mají limit stanovený podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V příloze č. 9 části 2 v tabulce č. 4 text poznámek
  pod tabulkou č. 4 zní:

„Poznámky k tabulce č. 4:

1. Stanoví se podle použitého koagulantu nebo výskytu v surové vodě.
Rozšíření rozsahu rozborů surové vody a zařazení dalších ukazatelů do monitorovacího a provozního rozboru:

1. Zjistí-li se při úplném rozboru vyrobené vody podle tabulky č. 2 výskyt některého ukazatele s hodnotou vyšší
než 75 % limitní hodnoty pro pitnou vodu dodávanou spotřebiteli, musí být o tento ukazatel rozšířen
monitorovací rozbor surové a vyrobené vody (tabulka č. 3), případně provozní rozbor (tabulka č. 4).
Četnost sledování tohoto ukazatele je shodná s předepsanou četností monitorovacího rozboru podle této
vyhlášky.

2. Pravidelné sledování mikroskopického obrazu při zvýšeném biologickém
oživení surové povrchové vody bude probíhat v závislosti na délce tohoto
období a na charakteru tohoto biologického oživení vody.“.

5. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

byty


1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo
byt za rok                            15 m3
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody
na kohoutku) za rok                        25 m3
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá
voda na kohoutku) za rok                     35 m3

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé
vody.

Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného
uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující,
zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem,
plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro
celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené
vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační
vodoměr studené vody lze při výpočtu použít hodnoty podle bytu bez
tekoucí teplé vody.

rodinné domy

na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se
připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i
s očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz
bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

rekreační chaty (chalupy)

na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako
u položek č. 1, 2 a 3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během
roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není
měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.

snížení množství m3 odpadní vody pro stočné

nárok na snížení množství odpadní vody pro stočné podle § 19 odst. 7
zákona  prokazuje  odběratel  technickým propočtem daným rozdílem
odebrané, vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveného podle
položek č. 1 a 2 v odběru pro bytový fond (je-li důvodem kropení) nebo
množstvím stanoveným odborným výpočtem (je-li důvodem výroba balených
nápojů nebo jídel apod.). Pokud je snížení množství pro stočné přiznáno
s podmínkou měření vody pro kropení (zvláštním vodoměrem), nebo v
případě vlastního zdroje pitné vody (studna apod.) měření (zvláštním
vodoměrem) množství pitné vody odebíraného pro bytový fond, je takto
stanovované množství pro stočné přiznáno na celou dobu kdy měření
probíhá, tedy i v případě, že snížené množství v některém z roků
nedosáhne 30 m3 za rok.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada,
mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je
uvedené samostatně se směrnými čísly;

b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná
čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo
podle vybavení bytu.

kancelářské budovy

(bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok

4. WC, umyvadla                           8 m3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                14 m3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování     18 m3

školy

(bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok

7. WC, umyvadla                           3 m3
8. WC a tekoucí teplá voda                     5 m3

mateřské školy a jesle s celodenním provozem

(bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok

9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                8 m3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá     voda s možností sprchování     16 m3

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

(směrná čísla pouze pro ubytování)


na jedno lůžko za rok

hotely a penziony

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou     45 m3
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě      23 m3
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20
14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:
 denní připouštění bazénu                    10 m3
 sauna, welnes                          10 m3
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny.

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny

15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou     25 m3
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě      15 m3
17. stravování podle položek č. 18, 19 a 20.

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)


na 1 strávníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok

18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla         3 m3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla         8 m3
20. bufet, občerstvení                        1 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda


na 1 pracovníka v denním průměru za rok

zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace

21. na jednoho pracovníka                      18 m3

lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice

22. na jednoho pracovníka                      18 m3

zubní střediska s celoročním provozem, ordinace

23. na jednoho pracovníka                      20 m3

ošetřovaná osoba

24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok         2 m3

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna

25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle
 příslušné normy pro provoz využívaného zařízení
26. na jednoho pracovníka                      18 m3

na jedno lůžko za rok

nemocnice

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
27. na jedno lůžko                         50 m3

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců

(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)
28. na jedno lůžko                         45 m3

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem

(vybavení WC, umyvadla)

při plné obsazenosti za rok

29. na jedno sedadlo a jedno představení denně            1 m3

přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea

(vybavení WC, umyvadla)

na jednoho stálého pracovníka za rok

30.                                 14 m3

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

31. na jednoho návštěvníka                      2 m3

tělocvična, sportoviště, fitness centrum

(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

32. na jednoho návštěvníka                     20 m3

na 1 hřiště za rok

33. kropení antukových hřišť krytých                230 m3
34. kropení antukových hřišť nekrytých               460 m3

na 100 m2 za provozní den

35. kropení travnatých hřišť                    20 m3

za rok

36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním
 greenu, odpališť a ferveje                 22 500 m3

na 1 návštěvníka sportovní akce v denním průměru (365 dnů) za rok

37. WC, umyvadla                           1 m3
 Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví
 jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.


zimní stadion

38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy
 nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační
 zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny


na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok


(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)

39. pouze výčep                           50 m3
40. výčep, podávání studených jídel                 60 m3
41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel         80 m3

Vybavení na mytí skla:

(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)
42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
 za jednu směnu                         450 m3
43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla
 za jednu směnu                         60 m3

VII. PROVOZOVNY


na jednoho pracovníka v jedné směně za rok

provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                18 m3
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování     26 m3
46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v
 provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny  30 m3

holičství a kadeřnictví


na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok


(zahrnuje i zákazníky)

47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou
 vodou                             50 m3

samostatné prádelny (zakázkové)

48. na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)          1 m3
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46

VIII. PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů


na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                18 m3
prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny


na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda                20 m3
52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51) 34 m3

na 100 kg živých ryb

53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných
 živých ryb                            6 m3

potravinářské výrobny místního významu

(např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla)

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování     26 m3

Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby
    a vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata


na jeden kus v průměru za rok

55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů            36 m3
56. býk                               18 m3
57. tele, ovce, koza, vepř                      6 m3
58. prasnice                             8 m3
59. kůň                               14 m3
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)             1 m3

drůbež


na 100 kusů v průměru za rok

61. slepice, perličky                        11 m3
62. husy, kachny, krůty                       36 m3

X. ZAHRADY


v průměru za rok

63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené
 zeleninou na 100 m2                       16 m3
 Poznámka: neplatí pro výpočet snížení stočného podle § 19 odst. 9 zákona.
64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2   3 m3
65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin,
 zeleniny podle čidel na určení vlhkosti             12 m3
66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro
 jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba
 množství podle příslušného technického návodu pro provoz
 využívaného objektu

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ


v průměru za rok

67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání)
     - předpokládá se mytí 10 x ročně             1 m3

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace,
    popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
    výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.".

6. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

POŽADAVKY NA JAKOST SUROVÉ VODY

ČÁST 1.

UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ POVRCHOVÉ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO
JEDNOTLIVÉ KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU
VODU

Uvedené  mezní hodnoty ukazatelů v tabulce limitují zařazení do
příslušné kategorie jakosti (A1, A2, A3).

Kromě ukazatelů uvedených v tabulce č. 1a nesmí surová voda obsahovat
další mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu (tj. včetně
všech ukazatelů uvedených ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.) v počtu nebo
koncentraci, které by mohly po její úpravě na vodu pitnou ohrozit
veřejné zdraví.

                 POVRCHOVÁ VODA
                                     Tabulka č. 1a
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
|Poř. |     Ukazatel     | Jednotka |    A1   |   A2    |   A3   |
|číslo|              |      +---------------+---------------+---------------+
|   |              |      |   mezní   |   mezní   |  mezní   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 1. |  Reakce vody       |   pH  |  6,5-9,5  |   5-6,5   | < 5 nebo   |
|   |              |      |        |  9,5-10   |  < 10    |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 2. | Barva           | mg/l Pt |   20    |   100   |   200   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 3. | Nerozpuštěné látky suš.  |  mg/l  |    10   |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 4. | Teplota          |  °C   |    20   |    25   |   25   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 5.^*| Konduktivita       |  mS /m |   125   |   125   |   125   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 6. | Pach           |  stupeň |    2    |    5   |   8    |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 7. | Dusičnany         |  mg/l  |   50    |    50   |   50   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 8. | Fluoridy         |  mg/l  |   1,5   |   1,5   |   1,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 9. | Adsorbovatelné org.    |  mg/l  |   0,01   |   0,02   |   0,03   |
|   | vázané halogeny (AOX)   |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 10. | Železo celkové      |  mg/l  |   0,2   |    1    |    2   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 11. | Mangan          |  mg/l  |   0,05   |    0,5   |   1,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 12. | Měď            |  mg/l  |   0,05   |    0,05  |   0,1   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 13. | Zinek           |  mg/l  |    3    |    5    |    5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 14. | Bor            |  mg/l  |    1    |    1    |    1   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 15. | Berylium         |  mg/l  |   0,002  |   0,002  |   0,002  |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 16. | Nikl           |  mg/l  |   0,02   |   0,03   |   0,03   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 17. | Arsen           |  mg/l  |   0,01   |   0,01   |   0,02   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 18. | Kadmium          |  mg/l  |   0,005  |   0,005  |   0,005  |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 19. | Chrom veškerý       |  mg/l  |   0,05   |   0,05   |   0,05   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 20. | Olovo           |  mg/l  |   0,01   |   0,025  |   0,05   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 21. | Selen           |  mg/l  |   0,01   |   0,01   |   0,01   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 22. | Rtuť           |  mg/l  |   0,001  |   0,001  |   0,001  |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 23. | Kyanidy veškeré      |  mg/l  |   0,05   |   0,05   |   0,05   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 24.^*| Sírany          |  mg/l  |   250   |   250   |   250   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 25.^*| Chloridy         |  mg/l  |   100   |   100   |   250   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 26. | Tenzidy aniontové     |  mg/l  |   0,2   |   0,2   |   0,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 27. | Uhlovodíky C10-C40    |  mg/l  |   0,05   |   0,05   |   0,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 28. | Polycyklické aromatické  |  µg/l  |   0,1   |   0,1   |   0,2   |
|   | uhlovodíky (PAU)     |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 29. |Pesticidní látky celkem  |  µg/l  |   0,5   |   0,5   |   0,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 30. | Chemická spotřeba kyslíku |  mg /l |    3    |   10    |   15   |
|   | manganistanem       |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 31. | Biochemická spotřeba   |  mg/l  |    3    |    5    |    7   |
|   | kyslíku (BSK5) při 20°C  |      |        |        |       |
|   | s vyloučením nitrifikace |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 32. | Amonné ionty       |  mg/l  |    0,5   |    1    |    3   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 33. | Celkový organický     |  mg/l  |    5   |    7    |   10   |
|   | uhlík (TOC)        |      |        |   |        |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 34. | Huminové látky      |  mg/l  |    2,5   |   5,0   |   8,0   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 35. | Koliformní bakterie    | KTJ/100 ml|    50   |   5 000   |  50 000  |
|   |              |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 36. | Termotolerantní      | KTJ/100 ml|    20   |   2000   |  20 000  |
|   | koliformní bakterie    |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 37. | Fekální streptokoky    | KTJ/100 ml|    20   |  1000    |  10 000  |
|   | (Enterokoky)       |      |        |        |       |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 38. | Mikroskopický obraz    |jedinci/ml |    50   |  3 000   |  10 000  |
|   |              |      |        |  500^1)   |   1 000^1)  |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 39 | Pesticid jednotlivý^2)   |  µg/l  |    0,1   |   0,1   |   0,5   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+
| 40. | Hliník          |  mg/l  |    0,2   |   1,0   |   2,0   |
+-----+---------------------------+-----------+---------------+---------------+---------------+

1 1) Obtížně odstranitelné organismy jednostupňovou či vícestupňovou
úpravou.

2 2) Limitní hodnota platí pro každý jednotlivý pesticid s výjimkou
aldrinu, dieldrinu, heptachlor a heptachlorepoxidu, kde platí limitní
hodnota 0,03 µg/l.

* U ukazatelů poř. č5. 5, 24 a 25 by voda neměla působit agresivně vůči
materiálům rozvodného systému, včetně domovních instalací.

Vysvětlivky k tabulce č. 1a:

1) M - mezní, povinné hodnoty.
2) Ukazatel poř. č. 6 (pach): v případě zvýšeného pachu (> stupeň 5), který bude charakterizován
 jako pach po chlorfenolech, případně dalších obdobných, je nutné provést detailní analýzu na
 podezřelé organické sloučeniny (zvláště fenoly) a posoudit jejich závadnost a koncentrace.
3) Ukazatel poř. č. 9 AOX): není nutné stanovit a kategorizovat v případech, když jsou
 stanoveny specifické chlorované organické látky v rozsahu úplného rozsahu pitné vody
 a vyhovují předepsaným limitním hodnotám podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
4) Ukazatel poř. č. 12 (měď): limit je dán možností organoleptických závad při koncentracích
 nad 100 µg/l. V případě, že nejsou žádné organoleptické závady, platí pro kategorii A3
 limit 1,0 mg/l (jako pitná voda).
5) Ukazatel poř. č. 27: změna metodiky stanovení a původního názvu z nepolárníextrahovatelné
 látky „(NEL)“ na „uhlovodíky C10-C40“. Mezní hodnoty se nemění do doby, kdybude provedeno
 na centrální úrovni vyhodnocení vazeb těchto dvou stanovení.
6) Ukazatel poř. č. 28 (PAU): je vyjádřen jako součet koncentrací: benzo(b)fluoranten,
 benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno (1, 2, 3 - cd) pyren.
7) Ukazatel poř. č. 29: je vyjádřen jako součet (hodnot nad mezí stanovitelnosti) všech
 stanovených pesticidů. Není-li látka zjištěna kvantitativně, k součtu se přičítá nula.
 Stanovují se ty pesticidy, u kterých je pravděpodobné, že se budou v daném zdroji vyskytovat.
8) Podmínky měření hodnot ukazatelů jakosti a referenční metody jsou uvedeny v příloze č. 14
 k této vyhlášce. Laboratoře, které používají jiné metody, musí zaručit, že obdržené výsledky
 jsou rovnocenné nebo srovnatelné v porovnání s metodami uvedenými v přílozeč. 14
 k této vyhlášce.


                PODZEMNÍ VODA

                                 Tabulka č.1b

 UKAZATELÉ JAKOSTI SUROVÉ PODZEMNÍ VODY A JEJICH MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ
 KATEGORIE STANDARDNÍCH METOD ÚPRAVY SUROVÉ VODY NA PITNOU VODU

Pro podzemní vodu platí ukazatele uvedené v tabulce č. 1a pro povrchovou vodu kromě
dále uvedených ukazatelů, pro které platí následující limity:

-------------------------------------------------------------------------
   Ukazatel    Jednotka     A1     A2     A3
-------------------------------------------------------------------------
   Železo      mg/l      0,2     5     20
-------------------------------------------------------------------------
   Mangan      mg/l      0,05    1,0    2,0
-------------------------------------------------------------------------
   Sulfan      mg/l       platí limity pachu
-------------------------------------------------------------------------

ČÁST 2.

STANDARDNÍ METODY ÚPRAVY VODY

  TYPY ÚPRAV PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE SUROVÉ VODY

                       Tabulka č. 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro kategorii              Typy úprav
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 A1      Úprava surové vody s koncovou dezinfekcí pro odstranění sloučenin a prvků,
        které mohou mít vliv na její další použití a to zvláště snížení agresivity
        vůči materiálům rozvodného systému včetně domovních instalací(chemické
        nebo mechanické odkyselení), dále odstranění pachu a plynnýchsložek
        provzdušňováním. Prostá filtrace pro odstranění nerozpuštěných látek
        a zvýšení jakosti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 A2      Surová voda vyžaduje jednodušší úpravu, např. koagulační filtraci,
        jednostupňové odželezňování, odmanganování nebo infiltraci, pomalou
        biologickou filtraci, úpravu v horninovém prostředí a to vše s koncovou
        dezinfekcí. Pro zlepšení vlastností je vhodná stabilizace vody.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 A3      Úprava surové vody vyžaduje dvou či vícestupňovou úpravu čiřením, oxidací,
        odželezňováním a odmanganováním s koncovou dezinfekcí popř. jejich kombinaci.
        Mezi další vhodné procesy se řadí např. využívání ozónu, aktivního uhlí,
        pomocných flokulantů, flotace. Ekonomicky náročnější postupy technicky
        zdůvodněné (např. sorpce na speciálních materiálech, iontová výměna,
        membránové postupy) se použijí mimořádně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyšší       Podle § 13 odst. 2 zákona lze vodu této jakosti výjimečně odebírat pro
koncentrace    výrobu pitné vody s udělením výjimky příslušným krajským úřadem. Pro úpravu
než jsou     na vodu pitnou se musí použít technologicky náročné postupy spočívající
uvedeny pro    v kombinaci typů úprav uvedených pro kategorii A3, při čemž je nutné zajistit
kategorii     stabilní kvalitu vyráběné pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.
A3        Přednostním řešením v těchto případech je však eliminace příčin znečištění
        anebo vyhledání nového zdroje vody.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Vyjmenované typy úpravy pro danou kategorii surové vody je možné využívat i pro jakost
    surové vody zařazené do horší jakostní kategorie (např. typ úpravy A1pro kategorii A2.

ČÁST 3.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ A ZAŘAZENÍ SUROVÉ VODY DO KATEGORIÍ

1) Základní zařazení nového zdroje surové vody

a) Základní zařazení nového zdroje surové vody do kategorie se provádí
vyhodnocením ukazatelů jakosti surové vody uvedeným v tabulkách č.1a a
1b, a to s četnosti minimálně 12 vzorků v průběhu dvou let (§ 22 odst.
4 a 5).

b) Surová voda je považována za vyhovující příslušným ukazatelům v dané
kategorii, pokud vzorky této vody odebírané v pravidelných intervalech
a v tomtéž bodě vzorkování budou vyhovovat hodnotám ukazatelů pro
odpovídající kvalitu vody, a to u 95% odebraných vzorků.

c) Každý ukazatel je svými výsledky zařazen do vlastní kategorie.
Výsledná kategorie je určena podle nejhorší kategorie jednotlivého
ukazatele.

d) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro
kategorii A1, A2 i A3, potom v případě překročení mezní hodnoty
kategorie A1 bude ukazatel zařazen mimo kategorie A1, A2, A3 (tj.
nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací) tj. > A3.

e) Je-li u některého ukazatele uvedena stejná limitní hodnota pro
kategorii A1 a A2 a vyšší pro kategorii A3, potom v případě překročení
mezní hodnoty kategorie A1 je ukazatel zařazen do kategorie A3.

2) Upřesnění kategorie

a) Stávající kategorie surové vody se upřesňuje každý rok (§ 22 odst.
6) podle výsledků prováděných rozborů v rámci plánu kontroly jakosti
rozborů surové vody podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. K hodnocení
budou použity výsledky všech monitorovacích a úplných rozborů za
hodnocené období včetně zařazení dalších ukazatelů podle poznámky
uvedené u tabulky č. 3 přílohy č. 9 k této vyhlášce.

b) Ukazatel, jehož zjištěná hodnota je vyšší než mezní hodnota určená
pro kategorii A3 a je potvrzena opakovaným nálezem, pak je i při nižším
počtu odebraných vzorků než 12 zařazen zdroj mimo kategorie A1, A2, A3
(tj. nevyhovuje předepsaným kategoriím svojí vyšší koncentrací).

c) Pro upřesnění kategorie platí uvedené zásady v bodě 1b) a c)
Základní zařazení nového zdroje surové vody.

d) Pro povrchovou vodu se pro upřesnění kategorie vychází z hodnot
ukazatelů a četnosti odběrů získaných za období posledních 2 let. V
případě  podzemní vody se vychází z hodnot získaných za období
posledních 2 až 5 let.

3) Od požadavků uvedených v odstavci 1 a 2 je možné se odchýlit:

a)  v  případech  povodní nebo jiných přírodních katastrof nebo
abnormálních  povětrnostních  podmínek (při výpočtu procent podle
odstavce 1b) nebudou brány v úvahu hodnoty vyšší, pokud budou důsledkem
těchto podmínek);

b) v případech, kdy povrchová voda podléhá přírodnímu obohacování
určitými  látkami, které může mít za důsledek překročení limitů
stanovených v tabulce č. 1a této přílohy pro kategorie A1, A2 a A3.
Přirozeným obohacováním se rozumí proces, při kterém bez lidského
zásahu do povrchové vody přecházejí z půdy látky v nich obsažené.
Zařazení se provede do nejbližší nižší kategorie;

c) u stojatých povrchových vod nebo u povrchových vod v mělkých
nádržích  u  ukazatelů železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku
(CHSKMn), nasycení kyslíkem, BSK5;

Odchylka platí pouze pro nádrže s hloubkou do 20 m, s výměnou vody v
nádrži kratší než jeden rok a bez přítoku odpadních vod, dále při
odběrech z různých horizontů;

d) pokud u maximálně dvou ukazatelů stanovená hodnota přesahuje mezní
hodnoty kategorie A3 a ostatní ukazatele odpovídají kategorii A1 popř.
A2, pak je třeba stanovenou hodnotu ověřit dalšími rozbory. Pokud
výsledek technologické zkoušky prokáže, že lze tuto vodu upravit
jednodušším postupem, než by odpovídalo kategorii A3, pak se zařazuje
surová voda do kategorie odpovídající výsledku technologické zkoušky.

4) Vyloučení vzorků podle odstavce 3 posoudí provozovatel s ohledem na
četnost jejich výskytu.

5) V případě značného kolísání jakosti surové vody v průběhu roku, kdy
zdroj  nelze jednoznačně zařadit do kategorie, určí se výsledná
kategorie dále uvedeným výpočtem průměrného indexu upravitelnosti podle
vybraného  ukazatele  se  zvláště  proměnlivými  výsledky.  Index
upravitelnosti zaokrouhlený výše se rovná kategorii surové vody pro
daný ukazatel.

6) Zařazení podzemní surové vody do kategorie se provádí podle odstavce
1 a 2 s využitím tabulky 1b) této přílohy.

ZPŮSOB URČENÍ PRŮMĚRNÉHO INDEXU UPRAVITELNOSTI PRO STANDARDNÍ METODY
ÚPRAVY VODY

1. Pro potřebu určení typu úpravy a technologického zařízení úpraven
vod, kdy vzhledem k většímu kolísání jakosti surové vody nejde v
průběhu roku zdroj zařadit jednoznačně do jedné kategorie, může
provozovatel určit průměrný index upravitelnosti (Iu,p) vybraných
ukazatelů podle vztahu:


         a        b        c       d
 Iu,p = Iu1 ------ + Iu2 ------ + Iu3 ------ + Iu4  ------
        100       100       100      100   ,

kde a, b, c je četnost výskytu ukazatele v procentech v kategorii A1,
A2, A3 a kde je četnost výskytu ukazatele v kategorii větší než A3.

2. Index upravitelnosti (Iu) je číslo odpovídající kategoriím A1 až A3
(Iu1= 1, u2 = 2, Iu3= 3). Pro hodnoty větší než přísluší kategorii A3
je Iu4 = 4. Rostoucí index upravitelnosti je úměrný zhoršující se
kvalitě zdroje a tím surová voda vyžaduje náročnější typ úpravy podle
tabulky č. 2 v části 2.

3. V případě, že hodnota vypočteného indexu upravitelnosti (Iu) vychází
mezi celými čísly, tak rozhodnutí o odpovídajícím typu úpravy musí
akceptovat vzrůstající náročnost úpravy pro ukazatel s nejvyšší a
nejvíce proměnlivou hodnotou.“.

7. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PODMÍNKY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ JAKOSTI SUROVÉ VODY A REFERENČNÍ
METODY

                                  Tabulka č. 1

   MEZE STANOVITELNOSTI, PŘESNOST A SPRÁVNOST
+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+
|   |Ukazatel1)      |Jednotka  |Mez stanovitelnosti|Přesnost +/-|Správnost +/- |
+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+
| 1. | Reakce vody     |      |          |   0.1  |0.2   |
| 2. | Barva        | mg/l Pt |     2     |   10%  |20%   |
| 3. | Nerozpuštěné látky |  mg/l  |     3     |   10%  |20%   |
| 4. | Teplota       |  °C   |          |   5%   |10%   |
| 5. | Konduktivita    |  mS/m  |          |   5%   |10%   |
| 6. | Pach        | stupeň  |          |      |     |
| 7. | Dusičnany      |  mg/l  |     2     |   10%  |20%   |
| 8. | Fluoridy      |  mg/l  |    0,2    |   10%  |20%   |
| 9. | Adsorbovatelné org. |  mg/l  |    0,01    |   20%  |25%   |
|   | vázané halogeny   |      |          |      |     |
|   | (AOX)        |      |          |      |     |
| 10. | Železo celkové   |  mg/l  |    0,05    |   10%  |20%   |
| 11. | Mangan       |  mg/l  |    0,01    |   15%  |25%   |
| 12. | Měď         |  mg/l  |    0,01    |   15%  |25%   |
| 13. | Zinek        |  mg/l  |    0,01    |   15%  |25%   |
| 14. | Bor         |  mg/l  |    0,05    |   10%  |20%   |
| 15. | Berylium      |  mg/l  |    0,0005   |   20%  |30%   |
| 16. | Nikl        |  mg/l  |    0,001   |   20%  |30%   |
| 17. | Arsen        |  mg/l  |    0,001   |   20%  |30%   |
| 18. | Kadmium       |  mg/l  |    0,0005   |   20%  |30%   |
| 19. | Chrom veškerý    |  mg/l  |    0,001   |   20%  |30%   |
| 20. | Olovo        |  mg/l  |    0,001   |   20%  |30%   |
| 21. | Selen        |  mg/l  |    0,001   |   20%  |30%   |
| 22. | Rtuť        |  mg/l  |    0,0002   |   20%  |30%   |
| 23. | Baryum       |  mg/l  |    0,01    |   15%  |25%   |
| 24. | Kyanidy veškeré   |  mg/l  |    0,005   |   20%  |25%   |
| 25. | Sírany       |  mg/l  |     10    |   10%  |20%   |
| 26. | Chloridy      |  mg/l  |     10    |   10%  |10%   |
| 27. | Tenzidy aniontové  |  mg/l  |    0,02    |   10%  |20%   |
| 28. | Fenoly jednosytné  |  mg/l  |    0,002   |   20%  |25%   |
| 29. | Uhlovodíky C10-C40 |  mg/l  |    0,1    |   20%  |25%   |
| 30. | Polycyklické    |  µg/l  |    0,02    |   30%  |50%   |
|   | aromatické     |          |          | |        |
|   | uhlovodíky (PAU)  |      |          |      |     |
| 31. | Pesticidní     |  µg/l  |     0,1    |   30%  |50%   |
|   | látky celkem    |      |          |      |     |
| 32. | Chemická spotřeba  |  mg/l  |     0,5    |   10%  |20%   |
|   | kyslíku       |      |          |      |     |
|   | manganistanem    |      |          |      |     |
| 33. | Nasycení kyslíkem  |   %   |          |   10%  |20%   |
| 34. | Biochemická spotřeba|  mg/l  |          |   10%  |20%   |
|   | kyslíku(BSK5) při  |      |          |      |     |
|   | 20°C s vyloučením  |      |          |      |     |
|   | nitrifikace     |      |          |      |     |
| 35. | Amonné ionty    |  mg/l  |    0,05    |   10%  |20%   |
| 36. | Celkový organický  |  mg/l  |     1     |   10%  |20%   |
|   | uhlík (TOC)     |      |          |      |     |
| 37. | Huminové látky   |  mg/l  |    0,5    |   10%  |20%   |
| 38. | Koliformní bakterie | KTJ/100ml |          |      |     |
| 39. | Termotolerantní   | KTJ/100ml |          |      |     |
|   | koliformní bakterie |      |          |      |     |
| 40. | Fekální streptokoky | KTJ/100ml |          |      |     |
|   | (Enterokoky)    |      |          |      |     |
| 41. | Salmonely      | KTJ/1000ml|          |      |     |
|   |           | KTJ/5000ml|          |      |     |
| 42. | Mikroskopický obraz | jedinci/ml|          |      |     |
| 43 | Pesticid jednotlivý |  µg/l  |    0,01    |   30%  |50%   |
| 44.  Hliník       |  mg/l  |    0,005   |   20%  |25%   |
+-----+---------------------+-----------+-------------------+------------+---------------+

Pro účely této tabulky se rozumí:
a) mezí stanovitelnosti minimální hodnota ukazatele, kterou je možno stanovit spřijatelnou
přesností a správností;
b) správností rozsah, v němž se nachází 95 % výsledků měření dosažených u jednotlivého
vzorku při použití stejného postupu;
c) přesností rozdíl mezi skutečnou hodnotou šetřeného ukazatele a průměrnou hodnotou
získanou měřením.

                                    Tabulka č. 2
  REFERENČNÍ METODY MĚŘENÍ HODNOT UKAZATELŮ POVRCHOVÉ SUROVÉ VODY

+-----+------------------------------+-----------------+--------------------------+
|   |   Ukazatel        |  Jednotka   | Pracovní postup podle |
+-----+------------------------------+-----------------+--------------------------+
| 1. | Reakce vody         |         | ČSN ISO 10523 |
| 2. | Barva            |  mg/l Pt    | ČSN EN ISO 7887 |
| 3. | Nerozpuštěné látky      |  mg/l     | ČSN EN 872 |
| 4. | Teplota           |  °C      | ČSN 75 7342 |
| 5. | Konduktivita         |  mS/m     | ČSN EN 27888 |
| 6. | Pach             |  stupeň    | ČSN EN 1622 |
| 7. | Dusičnany          |  mg/l     | ČSN ISO 7890-3 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 10304-1 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 13395 |
|   |               |         | ČSN 75 7455 |
| 8. | Fluoridy           |  mg/l     | ČSN ISO 10359-1 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 10304-1 |
| 9. | Adsorbovatelné org.     |  mg/l     | ČSN EN ISO 9562 |
|   | vázané halogeny (AOX)    |         | |
| 10. | Železo celkové        |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
|   |               |         | ČSN ISO 6332 |
| 11. | Mangan            |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 12. | Měď             |  mg/l     | ČSN ISO 8288 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 13. | Zinek            |  mg/l     | ČSN ISO 8288 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 14. | Bor             |  mg/l     | ČSN ISO 9390 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 15. | Berylium           |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 16. | Nikl             |  mg/l     | ČSN ISO 8288 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 17. | Arsen            |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11969 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 18. | Kadmium           |  mg/l     | ČSN EN ISO 5961 |
|   |               |         | ČSN ISO 8288 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 19. | Chrom veškerý        |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
|   |               |         | ČSN EN 1233 |
| 20. | Olovo            |  mg/l     | ČSN ISO 8288 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
| 21. | Selen            |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
|   |               |         | ČSN ISO 9965 |
| 22. | Rtuť             |  mg/l     | ČSN 75 7440 |
|   |               |         | ČSN EN 1483 |
|   |               |         | ČSN ISO 5666-2 |
|   |               |         | ČSN EN 12338 |
| 23. | Baryum            |  mg/l     | ČSN EN ISO 11885 |
| 24. | Kyanidy veškeré       |  mg/l     | ČSN EN ISO 14403 |
| 25. | Sírany            |  mg/l     | ČSN ISO 10 304-1 |
| 26. | Chloridy           |  mg/l     | ČSN ISO 9297 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 15682 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 10304-1 |
| 27. | Tenzidy aniontové      |  mg/l     | ČSN EN 903 |
| 28. | Fenoly jednosytné      |  mg/l     | ČSN ISO 6439 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 14402 |
|   |               |         | ČSN ISO 8165-1 |
| 29. | Uhlovodíky C10-C40      |  mg/l     | ČSN EN ISO 9377-2 |
| 30. | Polycyklické aromatické   |  µg/l     | ČSN 75 7554 |
|   | uhlovodíky (PAU)       |         | ČSN EN ISO 17993 |
| 31. | Pesticidní látky celkem   |  µg/l     | ČSN EN ISO 6468 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 10695 |
| 32. | Chemická spotřeba      |  mg/l     | ČSN EN ISO 8467 |
|   | kyslíku manganistanem    |         | |
| 33. | Nasycení kyslíkem      |   %      | ČSN EN 25813 |
|   |               |         | ČSN EN 25814 |
| 34. | Biochemická spotřeba     |  mg/l     | ČSN EN 1899-1 |
|   | kyslíku (BSK5) při 20°C   |         | ČSN EN 1899-2 |
|   | s vyloučením nitrifikace   |         | |
| 35. | Amonné ionty         |  mg/l     | ČSN ISO 7150-1 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11732 |
| 36. | Celkový organický uhlík (TOC)|  mg/l     | ČSN EN 1484 |
| 37. | Huminové látky        |  mg/l     | ČSN 75 7536 |
| 38. | Koliformní bakterie     | KTJ/100ml   | ČSN EN ISO 9308-1 |
| 39. | Termotolerantní       | KTJ/100ml   | ČSN 75 7835 |
|   | koliformní     bakterie     |         |     |
| 40. | Fekální streptokoky     | KTJ/100ml   | ČSN EN ISO 7899-1 |
  | (Enterokoky)         |         | ČSN EN ISO 7899-2 |
| 41 | Salmonely          | KTJ/1000 ml   | TNV 75 7855 |
|   |               | KTJ/5000 ml   | |
| 42. | Mikroskopický obraz     | jedinci/ml   | ČSN 75 7712 |
| 43. | Pesticid jednotlivý     |  µg/l     | ČSN EN ISO 6468 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 10695 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11369 |
| 44. | Hliník            |  mg/l     | ČSN EN ISO 15586 |
|   |               |         | ČSN ISO 10 566 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 12020 |
|   |               |         | ČSN EN ISO 11885 |
+-----+------------------------------+-----------------+--------------------------+.“

8. V příloze č. 15 se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní:

„6. Ukazatele a koncentrační limity uvedené v tabulce se používají
podle metodiky ministerstva také pro výpočet zvýšených nákladů na
čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním.“.

9. V příloze č. 15 v tabulce Orientační ukazatele pro stanovení
přípustné míry znečištění pro vypouštěné průmyslové odpadní vody do
kanalizace (koncentrační limity) se slova

„
+---------------------------+--------+---------------------------------+
| Nepolární extrahovatelné | NEL  | 10               |
| látky           |    |                 |
+---------------------------+--------+---------------------------------+“

nahrazují slovy
„
+---------------------------+--------+---------------------------------+
| Uhlovodíky C10-C40    |C10-C40 | 10               |
+---------------------------+--------+---------------------------------+“.

10. Příloha č. 18 zní:

„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VOVOVODŮ NEBO KANALIZACÍ


1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace:

 A. Právnická osoba:
  Obchodní firma nebo název:
  Sídlo:
  Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
  Statutární orgán:

 B. Fyzická osoba:
  Jméno a příjmení:
  Obchodní firma:
  Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
  Datum narození:
  Adresa místa trvalého pobytu:
  Místo podnikání:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-lishodný s vlastníkem):

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy
 podle § 8 odst. 2 zákona:

4. Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací:

Sloupce

1. Pořadové číslo řádku - pro orientaci v tabulce.

2. Skupiny majetku podle § 5 zákona, popřípadě i ve členění po
identifikačních číslech majetkové evidence (IČME).

3. Hodnota jako součet hodnot uvedených u jednotlivých položek ve
vybraných údajích majetkové evidence. Zadává se celková hodnota majetku
k 1. lednu roku, ve kterém je plán zpracován a schválen (je to rok
předcházející prvnímu roku plánovacího desetiletého období). Hodnota
majetku se zadává sumárně pro skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny
vody, čistírny odpadních vod nebo po IČME. Majetek se ocení v cenách
stanovených ministerstvem dle dlouhodobého sledování cen investic v
oboru vodovodů a kanalizací. Tyto ceny jsou ministerstvem nejméně
každých pět let aktualizovány. Zařazení majetku do sumárních skupin a
ocenění dílčích položek majetku se řídí dle pravidel a metodiky
majetkové evidence. Pro všechny čtyři skupiny majetku se zadává hodnota
v mil. Kč na dvě desetinná místa.

4. Vlastník si dle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu
procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové
evidence popřípadě položky. Určení % za větší celky se provede váženým
(podle ceny) průměrem. Způsob stanovení procent opotřebení se popíše v
komentáři plánu. Procento je vyjádřením stavu, lze jej odvodit i z
délky životnosti Vyhodnocení je možné i jako výsledek Impairmentu.

5. Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100 *
(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se
uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní
síť 80 let; úpravny vody, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90
let; čistírny odpadních vod 40 let.

6. Pro vodovody - přiváděcí řady + rozvodnou vodovodní síť a kanalizaci
- přiváděcí stoky + stokovou síť se uvádí délka v km na dvě desetinná
místa. Délka se uvádí podle vybraných údajů majetkové evidence.

7. až 11. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z
vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, samostatně
na kalendářní rok.

12. Potřebné finanční prostředky se uvádí ve členění na získané z
vodného a stočného a ostatní, podle poznámky pod tabulkou, jako souhrn
na 5 kalendářních roků.

5. Pravidla k vyplnění tabulky podle bodu 4 (pravidla pro zpracování
tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací):

A. majetek vodovodů nebo kanalizací se uvádí v členění na skupiny podle
§ 5 zákona a podle § 6 odst. 2. Jednotlivé položky podle vybraných
údajů majetkové evidence je možné uvádět samostatně, popřípadě členit
na části podle technického hlediska, provozního hlediska nebo ve vazbě
na realizaci obnovy, vždy se však uvádí součet pro skupinu položek
podle vybraných údajů majetkové evidence. V případě členění plánu
financování obnovy pouze na skupiny, je třeba uvést pod tabulkou k
jednotlivým skupinám všechna identifikační čísla majetků do skupiny
náležejících. V případě, že vlastník rozčlení skupinu pro vybrané údaje
majetkové evidence přímo podle identifikačních čísel majetku, použije
pro označení řádku číslování s lomítkem (např. při členění vodovodních
sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven vod 4/1, 5/1, 4/2, 5/2,
kanalizačních sítí 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, a u čistíren odpadních vod 8/1,
9/1, 8/2, 9/2 atd.), součty za celou skupinu se uvedou do řádků 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9.

B. K jednotlivým položkám plánu financování obnovy vodovodů nebo
kanalizací  nebo  jejich součtům se přiřazují vypočtené aktuální
pořizovací ceny, uvedené v přílohách č. 1 až 4 k této vyhlášce, to je
ve vybraných údajích majetkové evidence. Hodnota majetku se zadává
souhrnně pro skupiny: vodovodní řady; kanalizační stoky; stavba pro
úpravu vody a čistírna odpadních vod nebo po jednotlivých IČME.
Aktuální  hodnota  se  podle  cen uvedených v metodickém pokynu
ministerstva stanovených na základě dlouhodobého sledování cen investic
v oboru vodovodů a kanalizací; tyto ceny jsou nejméně každé 3 roky
aktualizovány. Zařazení majetku do skupin a ocenění dílčích položek
majetku se řídí pravidly a metodikou majetkové evidence. Pro všechny
čtyři skupiny majetku se zadává „hodnota“ v mil. Kč na dvě desetinná
místa (jedná se o sloupec 3 tabulky).

C. Vlastník si podle vlastního uvážení (metodiky) stanoví hodnotu
procenta opotřebení pro jednotlivé skupiny vybraných údajů majetkové
evidence popřípadě položky. Určení procent za větší celky se provede
váženým průměrem podle aktuální hodnoty. Způsob stanovení procent
opotřebení se popíše v komentáři podle bodu 8. Procento je vyjádřením
stavu, lze jej odvodit i z délky životnosti podle § 30 a 31 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s
přihlédnutím k dalším aspektům - například zatížení provozem, povrchy
nebo použité materiály. Vyhodnocení je možné vyjádřit i jako výsledek
„Impairmentu“.

D. Potřeba finančních prostředků se uvede na základě údajů uvedených v
bodech B a C do časového harmonogramu na 5 let samostatně, jedná se o
sloupce 7, 8, 9, 10, 11 a dalších 5 let v souhrnu do sloupce 12, ve
členění na prostředky získané z vodného a stočného a prostředky ostatní
jako jsou úvěry, dotace a další zdroje z jiných příjmů.

6. Komentář k plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací s
popisem postupu při zpracování, včetně použitého způsobu vyhodnocení
stavu tohoto majetku, odůvodnění výše položek finančních prostředků
získaných z vodného a stočného a ostatních ve vazbě na sociální,
environmentální a ekonomické důsledky.

7. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
statutárním orgánem vlastníka.

8.  Doklady  k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo
kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří vyúčtování
podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně
nákladů.

9. Č. j. a datum schválení:

10. Otisk razítka a podpis vlastníka:“.

11. V příloze č. 19 v tabulce č. 2a v řádku 11.b sloupci 2 se číslo
„12“ nahrazuje číslem „11“ a za řádek 11.b se vkládá řádek 11.c, který
zní:

„
--------------------------------------------------------------------
11.c Prostředky uvedené v plánu   mil. Kč
financování obnovy a skutečnost
jejich čerpání
--------------------------------------------------------------------.“

12. V příloze č. 19 v tabulce č. 2a v řádku 13 sloupci 2b se text
„řádku D, F + H“ doplňuje o číslici „I*“ a pod tabulkou č. 2a se
doplňují slova „* Pouze pro případy kalkulace a skutečnosti ceny u vody
odpadní převzaté k čištění.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou
ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.