Změna způsobu vytápění

Vložil lubor (bez ověření), 15. Červenec 2015 - 13:19 ::

Dobrý den, v našem domě (36 byt. jednotek) dožívá společná kotelna a proběhlo hlasování o změně způsobu vytápění, těsná většina byla ne pro její rekonstrukci, ale pro individuelní vytápění (podotýkám, že dům se bude zateplovat). Domnívám se, že v tomto případě je nutná většina 75% hlasů přítomných, je to tak? Děkuji za info Lubor

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Černý bc4b8c Josef (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 7:24

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil Štěk (bez ověření), 15. Červenec 2015 - 20:24

  Ke změně způsobu vytápění potřebujete souhlas všech, souhlas stavebního úřadu a k němu spoustu dalších souhlasů.

  Už se zde řešilo.

  Vložil Honza P, 12. Listopad 2016 - 18:44

  Dle metodické pomůcky ministerstva pro místní rozvoj, nepotřebujete souhlas ostatních vlastníků, k individuální změně vytápění.

  http://www.mmr.cz/…-odpojenim-o

  Vložil Poučený laik (bez ověření), 18. Listopad 2016 - 21:27

  Vzhledem k tomu, že v případě centrálního zdroje vytápění je celá otopná soustava (tedy i „trubky“, ventily a radiátory v jednotlivých bytech) společnou částí domu (tj. nemůžete je bez souhlasu SVJ například legálně odstranit), a vzhledem k tomu, že změna způsobu vytápění je změnou stavby, je nutný souhlas ostatních spoluvlastníků.

  Vložil Honza P, 20. Listopad 2016 - 13:20

  Dobrý den, hodně jsem pátral v zákonech, a nenašel jsem žádná zákonná ustanovení, která by to, co zde píšete, potvrzovala. Můžete mě prosím navést, na tato zákonná ustanovení?

  Vložil Poučený laik (bez ověření), 21. Listopad 2016 - 9:51

  Dobrý den,

  předně bych korigoval mou předchozí odpověď, když jsem si neuvědomil, že se může jednat o staré SVJ, kde může být v prohlášení vlastníka uvedeno ke společným částem něco jiného.

  Podle nového OZ již i části otopné soustavy v jednotlivých bytových jednotkách jsou společnými částmi (§ 1160 OZ ve spojení s § 6 písm. e nařízení vlády 366/2013 Sb.)

  Pokud se tak jedná o společnou část (dle OZ či dle prohlášení vlastníka z minulosti), pak vede k tomu, že například o odstranění takové společné části nemůže rozhodovat vlastník bytové jednotky sám (věc není v jeho výlučném vlastnictví, byť může být v jeho výlučném užívání – typicky radiátor) – to vyplývá z ust. § 1175 s násl. OZ.

  To, že změna způsobu vytápění je změnou stavby dovodily soudy, např. Nejvyšší správní soud ČR v rozsudku 3 As 26/2005, ve kterém mimo jiné uvedl následující:

  „Z předchozích demonstrativně uvedených ustanovení zákona je zřejmé, že vytápění jednotek v budově tvoří vzájemně provázaný systém, kde změna ve vytápění jednotky má vliv na vytápění domu jako celku. Připojení jednotky na samostatný plynový kotel mimo ústřední vytápění tak sice je z hlediska zákona možné, je však vázáno na řadu technických podmínek a nelze je posuzovat izolovaně, bez zřetele na celkovou tepelnou bilanci stavby a na bezpečnostní a protipožární předpisy. O tom ostatně svědčí i potřeba stanovisek zúčastněných orgánů státní správy. Lze tedy uzavřít, že zhotovení samostatného plynového etážového vytápění bytu stěžovatelky je svým charakterem změnou stavby bytového domu. Vzhledem k tomu, že tento dům je v podílovém spoluvlastnictví a k jeho správě je zřízeno společenství vlastníků, bylo podle ust. § 11 odst. 5 z. č.72/1994 Sb. ve znění platném v době vydání napadeného správního rozhodnutí k vydání stavebního povolení nutné, aby o změně stavby přijalo shromáždění společenství vlastníků usnesení se souhlasem všech vlastníků jednotek.“

  Vložil Honza P, 3. Prosinec 2016 - 17:33

  Dovolte mi, abych vám trochu oponoval. Nařízení vlády 366/2013 vzniklo na základě, § 1222 zák. 89/2012 citace:

  Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

  K tomuto nařízení jsem našel právní názor http://svj-stepanka1787.cz/…-comment.pdf z něhož vyjímám poslední část,

  Z toho důvodu jsou ustanovení nařízení vlády vymezující, které části nemovité věci jsou společné a dále ustanovení o podrobnostech činností týkajících se správy domu a pozemku, stanoveny pouze demonstrativně, nikoliv taxativně (přičemž navíc ustanovení týkající se vymezení společných částí mají povahu právní domněnky).

  Dále odkazujete na všeobecně známý judikát 3 As 26/2005, ze kterého citujete, že na základě ust. § 11 odst. 5 z. č.72/1994 Sb., lze tedy uzavřít, že zhotovení samostatného plynového etážového vytápění bytu stěžovatelky je svým charakterem změnou stavby bytového domu, a že ve znění platném v době vydání napadeného správního rozhodnutí k vydání stavebního povolení je nutné, aby o změně stavby přijalo shromáždění společenství vlastníků usnesení se souhlasem všech vlastníků jednotek.

  Když se pořádně podíváme do ust. § 11 odst. 5 z. č.72/1994 Sb., tak podmínkou pro povinnost mít 100% souhlas je, při splnění obou podmínek, jak změny užívání, tak změny stavby. Pokud by dle ust. § 11 měla platit každá podmínka samostatně, musela by se ve znění ustanovení, vyměnit větná spojka „a“ za spojku „nebo“. Ustanovení by potom znělo: K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby nebo o změně stavby, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Proto, je rozsudek nesprávný neboť paní A.K. usnesení se 100% souhlasem nepotřebovala, neboť ke změně užívání nedošlo. V katastru nemovitostí má každá jednotka vymezený způsob užívání, a ten se, se změnou vytápění nemění.
  Ještě dodám, že stavební zákon, ve stavebním řízení, neukládá stavebníkovi povinnost, předložit souhlasná stanoviska ostatních účastníků řízení. Tato povinnost je součástí řízení územního, a regulačního plánu. K tomu doporučuji, ještě jednou nahlídnout do výše uvedené metodické pomůcky ministerstva pro místní rozvoj, zabývající se změnou vytápění.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".