Vrácení neoprávněně vybíraných plateb

Vložil monča (bez ověření), 15. Duben 2013 - 0:18 ::

Prosila bych poradit s následujícím. Už několik let posíláme na účet společenství neoprávněně předepsané platby. Jedná se o poplatek správci, pojištění domu a odměny. Takový poplatek nemáme schválený. Všechny 3 položky jsou součástí správy domu, to máme schválené. Tyto 3 poplatky platíme tedy 2×, jednou jako součát fondu na správu domu a pak ještě jednou jako zvláštní platbu. Měsíčně je to kolem 170 Kč. Zbytečně jsem zaplatili docela slušnou částku, nic takového jsem si neschválili. Chci požádat o zrušení předpisu těchto plateb a vrácení částky. Za jakou dlouhou dobu je společenství povinno tyto platby vrátit, jsou to 3 roky? Jak postupovat, stačí o vrácení požádat výbor písemně. Nevím,zda je tento můj postup správny. Je společenství povinno neoprávněné platby na požádání vrátit? Budeme mít také schůzi, je vhodné oznámit toto vlastníkům na schůzi? Děkuji.

  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zápočet (bez ověření), 15. Duben 2013 - 8:51

Jste povinna platit pouze služby a správu, nic dalšího.

Pokud jste už něco dalšího uhradila, jste oprávněna provést zápočet těchto plateb proti splatným platbám na služby a na správu, jinými slovy své nejbližší platby na služby a na správu jste oprávněna ponížit o tyto již provedené platby něčeho dalšího, pokud provedení zápočtu prokazatelně oznamíte („Platbu Kč … provedenou dne … započítávám na platbu služeb a správy splatnou dne …“). Věc je tím pro Vás vyřešena do minula.

Do budoucna jednoduše nehraďte všechny ty položky, které jsou označeny jakkoli jinak než služby či správa. Tím je věc pro Vás vyřešena i do budoucna.

Vložil Monča. (bez ověření), 15. Duben 2013 - 13:01

Rada přispívatele Zápočet se evidentně někomu nezdála. Nejsem tedy z toho moudrá. Dál platit nechci to co nemusím a chci zpátky své peníze. Jak je mám získat, na co mám nárok. Je zde nějaká promlčecí lhůta? Mohl by se k tomu prosím vyjádřit osvědčený rádce p. lake? Byla bych vděčna. Děkuji

Vložil lake, 16. Duben 2013 - 6:44

Mončo, napsala jste: „Jedná se o poplatek správci, pojištění domu a odměny. Takový poplatek nemáme schválený. Všechny 3 položky jsou součástí správy domu, to máme schválené.“
Můj komentář: Protiřečíte si. Neprokázala jste, že by šlo o neoprávněně předepsanou platbu.

Npsala jste: „Tyto 3 poplatky platíme tedy 2×, jednou jako součát fondu na správu domu a pak ještě jednou jako zvláštní platbu.“
Můj komentář: Použila jste v dotazu nesmyslný pojem „fond na správu domu“. Váš dotaz je tedy nesrozumitelný a zmatečný. SVJ nemá žádný fond a Vy nejste povinna na takový podivný účel platit ani korunu. To je vše, co se dá říci.

Mnohokrát jsem žádal, aby tazatelé používali srozumitelná označení, v souladu se zněním zákona. Na dotazy odpovídám, ale hádanky luštit nehodlám.

lake

Vložil monča (bez ověření), 16. Duben 2013 - 14:29

Omlouvám se pokusím se informace uvést správně. V Prohlášení vlastníka máme kapitolu, cituji: Pravidla pro přispívání. Cituji: Vlastníci jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku zálohové prostředky na účet společenství. Na tyto náklady se přispívá podle velikosti podílů na společných částech domu, výše příspěvku v Kč na 1m2 podlahové plochy jednotky. – to je předpokládám v pořádku. Dále se tam uvádí: Tato záloha je příspěvkem do dvou fondů – provozního fondu (běžná spotřeba) a fondu oprav. Shromáždění rozhodne o poměru rozdělení" – konec citace. Doplňuji, že žádné rozdělení výše uvedného příspěvku do uvedených fondů na shromáždění jsme neprovedli, přispíváme tedy na správu domu podle podílů.

Dále je v Prohlášení uvedeno následující: Fondy – rozdělení nákladů: Fond služeb: jsou zde vyjmenovanné služby, které pro nás společenství zajišťuje a měsíčně hradíme zálohově 1/12. Jsou to služby a nemají nic společného s povinností přispívat podle velikosti spoluvlastnického podílu. Služby jsou v pořádku, tam není žádná pochybnost, za ně skládáme prostředky zvláš a nejsou pomíchané s povinností přispívat na správu domu podle podílu.

Dále vyjmenovaný fond je: Fond provozní: Sem patří: odměna správci, revize, odměna členům staturár. orgánu, pojištění domu, revize, atd. Fond oprav: výdaje na opravy.

Dle mého názoru fondy nazvané Fond provozní a Fond oprav jsou náklady spojené na správu domu s dodatkem, že jak jsem již uvedla jsme si nerozdělili žádný poměr těchto prostředků. Chápu to, že se podílíme na správě domu podle §13, odst.1 ZoVB., jenom to máme poněkud „divně“ popsané a to psal právník.

Každý vlastník dostal „rozpis plateb“, který má posílat na účet společenství s názvem Výpočtový list, Tento výpočtový list vystavil externí správce s vědomím statutářů. Tam je pod sebou uvedeno: Sv xx Kč TUV xx Kč a další položky služeb. Se službam jak jsem uvedla je to v pořádku. Dále následuje: Pojištění (predepsaná platba odpovídá velikosti podílu) Provoz domu – ten má v sobě dvě složky: poplatek správci a odměnu statur. orgánu – toto máme předepsáno všichni stejně. Dále následuje položka: Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu domu a její výše má každý vlastník dle m2. Tam jsou předepsané peníze dle §13, odst. 1 – Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu.

My tedy platíme pojištění domu dvakrát. Jednou v položce dle m2 evidovaná v kolonce zvané Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu domu a pak ještě jednou jako platbu zvláštní, také dle m2. Dvakrát platíme také odměnu správci a odměnu statutár. orgánu . Jednou podle podílu dle m2 a podruhé jako samostatně předepsanou položku, kterou externí správce nazval Provoz domu, všichni ve stejné výši.

Neuvěřitelný paskvil, co s ním.

Za první chybu považuji, že v tzv. výpočtovém listu, kterým se dává na vědomí, kolik mají vlastníci posílat na účet společenství je uvedná vlastní tvorba správce, tedy jakási Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu domu a tá obsahuje celou částku dle §13, odst. 1 ZoVB. Pak jsou k tomu přidány ještě pojištění a poplatek správci + odměna statutář = provoz domu.

Pokoušela jsem se domluvit u spráce, aby těm platbám dal alespoň správné názvy a to co platíme 2× zrušil, neuspěla jsem. Tyto platby navíc mě stály daleko víc peněz než se domníváte, neplatím jenom za jeden byt. Je to docela vysoká částka. Přiznám se, že nevím co s tím, když to předložím shromáždění a členům výboru, tak vůbec nebudou chápat, co vlastně chci. Asi máme zpackané Prohlášení, ale jak se podílet na správě domu, je tam uvedeno jasně – V rozsahu, který odpovídá spoluvlastnickému podílu. Jsem rozhodnuta zrušit to i soudní cestou, ale když tam budou mít to naše Prohlášení s těmi nesmyslnými fondy tak nevím. Děkuji za radu, která by mě někam nasměřovala. Chci platit jenom to, co jsem povinna platit dle ZoVB § 13 (1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. No a pak samozřejmě služby, tam jak jsem již uvedla je vše v pořádku. Nevím, zda jsem to napsala alespoň trochu srozumitlně, v tom Prohlášní je to děsný chaos. Děkuji.

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 16. Duben 2013 - 15:21

Pokud platíte za několik bytů, tak by jste se v tom měla vyznat. Nevím, z čeho usuzujete, že platíte dvakrát.

Vložil monča (bez ověření), 16. Duben 2013 - 14:39

Ještě jsem zapoměla dodat, že jsem schválili přispívání jenom podle spoluvlastnických podílů, žádné další zvlášť uvedené pojištění, odměnu správci a statutárnímu orgánu jsem neschválili. Tyto 3 položky jsou součásti §13,odst. 1. Děkuji

Vložil lake, 16. Duben 2013 - 15:27

Krátce řečeno:

Cokoliv je předepsáno jinak nežli podle spoluvlastnických podílů reklamujte jako nesprávně předepsané a odmítněte hradit. Předpis je vadný, pokud odchylku od § 15 odst. 1 nemáte uvedenu ve stanovách.

Zálohy jste povinna hradit pouze v rozsahu schváleném shromážděním. Co nebylo shcváleno, vyškrtněte a odmítněte hradit.

Dále: veškeré tyto schválené zálohy musí splňovat podmínku § 15 odst. 2 (jde o náklady, které bude nutné vynaložit). Je-li schváleno pouze „22 Kč/m2“, jde o neurčitou informaci, která nemá právní účinky a nenív souladu s § 15 odst. 2 ZoVB. Že jde o náklady nutné musí Vám tvrdit a prokazovat SVJ.

Přečtěte si pro informaci co se zde napsalo o Reserve Study: http://www.portalsvj.cz/stitky…

lake

Vložil Evík, 17. Duben 2013 - 14:03

Prosím o radu, jak postupovat, když i přes řádnou reklmaci vyúčtování a předpisu nových záloh nedojde mezi vlastníkem byt.jednotky a výborem (správcem) k dohodě. Tzn. výbor trvá na tom, že měsíční zálohy zaslužby na osobu v bytě jsou stanoveny správné a zákonné. Já jako vlastník trvám na tom, že vyúčtování je v rozporu se zákonem, neboť na nebylo na shromáždění ani ve stanových stanoveno jinak. Reklamaci výbor neuznal. Další krok k obraně je už pak jen žaloba?

Vložil monča (bez ověření), 16. Duben 2013 - 16:16

Díky pane lake, jasné a srozumitelné. Ještě mám jeden dotaz, je nárok získat zaplacené platby zpět, alespoň částečně, nebo je vše ztracené?

Vložil lake, 16. Duben 2013 - 16:26

Už Vám zde bylo napsáno: platíte pouze zálohy, které se vyúčtují každoročně. Máte-li nashromážděný přeplatek na svých zálohách, můžete jej kdykoliv žádat nazpět a provést započtení.

Pokud dosud platíte vše cokoliv je vám k placení předepsáno, pak budete mít problém prokázat, že konečné vyúčtování záloh za předchozí roky nebylo správné. Vašemu tvrzení o dvojích platbách nerozumím: proč tedy platíte???

lake

Vložil Jaroslav Jaroslav, 16. Duben 2013 - 15:52

pokud se vrátíme k tomu, na co jste se původně ptala – neplatíte poplatky ale zálohy, ty Vám SVJ/správce každý rok vyúčtovává. Takže sice máte nesmyslné položky na evidenčním či jakém listu, ale účetně by to mělo sedět – zálohy, náklady = doplatek/přeplatek, peníze které zdánlivě platíte dvakrát jsou reálně spotřebovávány – jediné co se netočí každý rok jsou dlouhodobé zálohy (tzv.: „Fond oprav“) jinak zálohy v účetnictví neschováte – pokud se dělá správně.

  • Reklamační lhůta na vyúčtování je 30 dní ?? bývá to tam napsané

je to administrativní zmatek, nikoliv finanční problém a zpětně asi nedostanete nic (pokud by jste to neplatila v této položce, doúčtovali by vám to v jiné)

Vložil Monča (bez ověření), 15. Duben 2013 - 9:46

Moc děkuji za odpověď. Ještě bych byla vděčná za informací, za jak dlouhou dobu lze platby započíta. Platí lhůta 3 roky zpátky?

Vložil Zápočet (bez ověření), 15. Duben 2013 - 13:09

Dohodou stran lze provést zápočet za neomezenou dobu zpětně. Oznamte zápočet a vyčkejte na reakci protistrany.

Vložil Monča. (bez ověření), 15. Duben 2013 - 13:19

Tak to je jasné dopředu. Vůbec nebudou chápat co vlastně chci a řeknou ne, nedáme vám vůbec nic.

Vložil Zápočet (bez ověření), 15. Duben 2013 - 14:39

V tom případě zkuste tři roky. Pokud namítnou, že pouze dva roky, berte to (1 rok = 2040 Kč za větší úsilí nestojí).

Vložil 12345 (bez ověření), 15. Duben 2013 - 13:42

Mončo, on pan Zápočet je jen teoretik. „Dohoda“ znamená souhlas obou stran. Protistrana nebude souhlasit, jak správně předpokládáte. Promlčecí dobu bych viděl na 2 roky podle § 107/1 občanského zákoníku. Zda se jednalo o § 107/2 nevím.

Vložil Monča (bez ověření), 15. Duben 2013 - 1:10

Ještě jsem zapoměla dodat – výše platby pojištění je podle spoluvlastnického podílu. Platba poplatek správci a odměna, toto platíme všichni ve stejné výši.

Vložil Jiří Remeš (bez ověření), 16. Duben 2013 - 15:36

Zdravím, podle mě máte dvě možnosti: 1.

  • platba za poplatek správci, pojištění domu a odměny si odsouhlaste jejich výšku (asi to co teď platíte)a platte dál
  • platbu do fondu oprav si dejte 100% na opravu a nic na výše placené (takto to bývá normálně-si myslím)

2.

  • rozdělte si taxu poplatků na % pro poplatek správci, pojištění domu a odměny a % do FO

A pokud něco platíte všichni, tak pokud nerozhodnete na shromáždění jinak(nebo nemáte jinak ve stanovách), měli by jste platit podle svých podílů na domě! Tedy i správce a odměnu! Je nesmysl, aby majitel 1+1 platil správci 50Kč, stejně jako majitel 4+1! Takže doporučuji na Shromáždění vlastníků vše vyjasnit, odsouhlasit a pak dodržovat!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".