Únikové cesty - Na jakém právním základě mohu odstranit cizí věc?

Vložil Anonymous, 7. Květen 2019 - 10:09 ::

Únikové cesty musí být volné. Pokud po výzvě doručené všem vlastníkům vlastníci únikové cesty neuvolní ani se k předmětům nepřihlásí, mohu předměty nechat odstranit a zlikvidovat? Na jakém právním základě mohu ničit cizí věc? To, že vlastníka věci neznám, mi ještě neumožňuje věc ničit. Postup právní cestou je nechat věc uložit do skladu. Potom je ovšem otázka, kdo bude hradit úložné. Nebo postupovat jako u věci nalezené a odevzdat ji obecnímu úřadu? Je obecní úřad povinen takovou věc přijmout?

Co když vlastníka věci znám, jaký je postup? Za jakých okolností mohu zlikvidovat věc známého vlastníka?

Co když znám pouze okruh vlastníků (na patře jsou 4 byty a z tohoto okruhu je zjevně vlastník skříně na chodbě.)

(Hasiči tohle nevyřeší, pokutu zaplatí všichni.)

  • požární ochrana

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JaVa, 7. Květen 2019 - 16:13

Nemáte pravdu v tom,že to „hasiči“ nevyřeší.Oni to samozřejmě vyřeší i když pokutu opravdu dají právnické osobě SVJ,poněvadž je za tento závadný stav ve společných částech domu zodpovědná.Sta­tutární orgán, pak tuto částku, musí vymáhat po konkrétním vlastníkovi jednotky.Samoz­řejmě,pokud nevyvratitelně prokáže jeho vinu a i to,že ho na odstranění inkriminované věci, prokazatelně (písemně) několikrát upozornil.

Přeji hezký den. JaVa

Vložil josef houska (bez ověření), 7. Květen 2019 - 21:20

pokutu opravdu dají právnické osobě SVJ,poněvadž je za tento závadný stav ve společných částech domu zodpovědná.

Odkud to plyne?

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 10:33

Z § 76 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Vložil 215 (bez ověření), 8. Květen 2019 - 12:48

§ 76 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zní (včetně nadpisů):

POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

§ 76

(2) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že

  1. nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, neudržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,

Kde tam čtete, že se to vztahuje na SVJ? Resp. kde čtete, že povinnost má správce věci a nikoliv vlastník věci?

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 15:13

Je to tam: „Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč PRÁVNICKÉ OSOBĚ nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně…“

„Společenství vlastníků je PRÁVNICKÁ OSOBA založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku;“ – § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.“ – § 1190 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.“ – § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SVJ je tedy povinno plnit své povinnosti na úseku PO ve všech prostorách, v kterých zajišťuje správu domu a pozemku (to je provozování jeho činnosti). Neplní-li je, může být za to pokutováno.

Je to velmi jednoduché a i zcela logické.

Vložil Ignác (bez ověření), 8. Květen 2019 - 16:33

„Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.“ – § 2 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů“

SVJ podle Vás provozuje svou činnost ve společných prostorech domu nebo na pozemku? SVJ tyto prostory a pozemek spravuje, což je něco zcela jiného.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 17:14

V občanském zákoníku se uvádí, že společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Tedy činností SVJ je zajišťování správy domu a pozemku. Toto zajišťování provádí ve společných prostorách domu, resp. na pozemku. Tedy SVJ užívá k provozování své činnosti, tj. zajišťování správy domu a pozemku, společné prostory domu a pozemek. V těchto prostorách je povinna mimo jiné zajišťovat i požární ochranu. Pokud ji nezajišťuje, může být za to pokutována.

Vložil Bydlil (bez ověření), 8. Květen 2019 - 18:49

„činností SVJ je zajišťování správy domu a pozemku.“

Ano, tak to říká zákon.

„Toto zajišťování provádí ve společných prostorách domu, resp. na pozemku.“

Nikoliv. To odnikud neplyne. (Nebo ne obecně, v části společných prostor by SVJ svoji činnost vykonávat mohlo, pokud má kancelář, archiv, zasedací místnost ad. ve společných prostorách domu).

Jak podle Vás SVJ zajišťuje správu domu třeba na schodišti? Můžete nám to popsat, pane Tomáši Neugebauere?

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 19:49

Mýlíte se. Výkonem správy domu není pouhá administrativa, jak naznačujete, ale spravování samo. Není jí tedy jen zajištění uklízečky, ale celý proces až po uklizené schodiště. Jen pro upřesnění, pokud si někdo na tom schopišti zlomí nohu, bude žalovat SVJ, nikoliv uklízečku.

Jak již jsem psal: „Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.“ – § 1190 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedy mimo jiné odpovědné, za umístnění přenosných hasicích přístrojů, provádění jejich roční kontroly, zajištění volných únikových cest atd.

Musíte si uvědomit, že zajištění požární ochrany se nevztahuje pouze na vlastnění objektu, ale též i na provozování činnosti v něm. Správa objektu je jednou z těchto činností a provádí se ve všech společných prostorách, např. formou oprav, údržby.

Vložil Bydlil (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:03

„Správa objektu je jednou z těchto činností a provádí se ve všech společných prostorách, např. formou oprav, údržby.“

To je zajímavá teze. Takže např. opravář televizorů, nebo instalatér, údržbář ad. tím, že provádí opravy či údržbu v prostorách, tak je odpovědný za požární bezpečnost těchto prostor?

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:36

Opravář televizorů atd. není odpovědný za požární bezpečnost prosto, ale za požární bezpečnost prováděné práce.

Vložil Bydlil (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:01

„pokud si někdo na tom schopišti zlomí nohu, bude žalovat SVJ, nikoliv uklízečku.“

Můžete to, prosím, poněkud upřesnit? Sám jsem utrpěl úraz na schodišti. Koho bych měl žalovat, co požadovat a hlavně, z jakého titulu? Jestli se v tom opravdu vyznáte, dohodneme se na spolupráci.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:38

A tu nohu jste si zlomil z jakého důvodu? Schodiště bylo v nepořádku?

Co se týče spolupráce, tak vás musím zklamat.

Vložil VN (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:10
  1. Pokud si na schodišti zlomíte nohu , měl byste se spojit s výborem SVJ. Budete muset však nějakým způsobem prokázat , že na vaší zlomené noze nese SVJ nějakou odpovědnost. Pokud nebude svítit světlo a vy se tam rozplácnete…je to jasné. Ale pokud poletíte jak splašený po mokrém schodišti a zlomíte si nohu… jak za toto může SVJ ? Nijak…
  2. Každé SVJ by mělo být na takové události pojištěno. Jde o pojištění odpovědnosti za škodu.
  3. Kdyby každý za každou zlomenou končetinu měl někoho žalovat, o kolik by stoupl počet žalob , řešených českými soudy ?
Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 8. Květen 2019 - 20:43

Samozřejmě, že máte pravdu. Já jsem to uvedl jako příklad odpovědnosti SVJ. Stejné je to s PO. Když na schodišti bude chybět hasicí přístroj, a dojde k požáru, je možné podat žalobu na SVJ.

Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 8. Květen 2019 - 16:42

Ve veřejném rejstříku je uvedeno „Předmět činnosti: správa domu“ SVJ spravuje společné části domu resp. provozuje v nich činnost správa domu. Je to pochopitelné, alespoň většině.

Vložil JaVa, 8. Květen 2019 - 7:59

Odkud to plyne?No přece ze zákona,stačí si ho jen pořádně pročíst!!!

Hasiči nebudou zjišťovat komu ty věci ve společných částech domu patří a ani nemají pravomoc, někomu z vlastníků jednotek nebo jeho nájemníkovi, nařídit jejich odstranění.Práv­nická osoba SVJ/resp.její statutární orgán ovšem takovou možnost ze zákona má a je její povinností tyto překážky na únikové cestě odstranit.Není-li možná domluva, je třeba použít zákonné prostředky!Neboť i vlastník jednotky má svá práva a povinnosti,kterými je povinen se řídit.

Namátkou uvádím odkaz na některé § znění zákona:

§ 1175 odst. 1 a 2.,§ 1189 odst.1 a 2,§ 1190 z.č.89/2012 Sb.,atd.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…

Přeji Vám hezký den.JaVa

Vložil 215 (bez ověření), 8. Květen 2019 - 12:44

„Právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán ovšem takovou možnost ze zákona má a je její povinností tyto překážky na únikové cestě odstranit.“

Uveďte přesně ustanovení, které opravňuje SVJ ničit cizí majetek.

Upřesněte, co to znamená odstranit.

Vložil ff (bez ověření), 8. Květen 2019 - 12:55

Java blouzní, na jeho nesmysly je dobré nereagovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".