Shormáždění SVJ a Covid 19

Vložil Pavel, 10. Říjen 2020 - 14:52 ::

V jiném vláknu byly dnes publikovány velmi zastaralé informace ze dne 7.4.2020:

http://www.portalsvj.cz/…ach-panelaku#…

Dále píšu jen o ne/možnosti konat shromáždění SVJ v současné době.

Z velkého množství různých usnesení vlády vybírám:

č. 391/2020 Sb. o vyhlášení nouzového stavu

č. 392/2020 Sb. o zákazu hromadných akcí

1)Podle § 1211 NOZ lze svolat shromáždění a když bude neusnášeníschopné, tak je možné o stejném programu hlasovat per rollam

S ohledem na 391/2020 Sb. a 392/2020 Sb. jsou podle Lex Covid č. 191/2020 Sb. další možnosti:

2)per rollam je možné použít i když není ve stanovách ( § 18 a §19) bez předchozího postupu podle § 1211 NOZ

3)stejně tak lze využít hlasování „s využitím technických prostředků“

4)pokud se výše uvedené možnosti nevyužijí, tak se shromáždění u větších SVJ neuskuteční. Jaké to může mít dopady?

4a)neschválená účetní závěrka – nevadí, není sankce. Schválit se může v dalším roce

4b)neschválený plán oprav – většinou nevadí, lze využít § 13/2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., kdy může statutární orgán rozhodovat o opravách ve výši 1 000 Kč/jednotku. V případě havárií není limit stanoven

4c)neschválený rozpočet – u nás nevadí, ve stanovách máme, že v případě neschválení nového rozpočtu platí poslední schválený rozpočet

Hezký den!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Čtenář (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 14:49

Výjimka pro zasedání shromáždění vlastníků jednotek není.

(Jsou výjimky pro svatby, pohřby, soudy ad.)

Shromáždění vlastníků jednotek nicméně může rozhodovat mimo zasedání.

Vložil Daniel Čada (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 11:07

Podle mimořádného opatření vlády č. 1021 z 12. 10­. 2020:

  1. Je zachována výjimka z hromadných akcí pro podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost. SVJ nesmí podnikat, ale podle mě lze jeho činnost považovat za jinou obdobnou činnost. Pokud ne, co je tedy „jinou obdobou činností“?
  2. Je přidána výjimka: „ osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“. Shromáždění je povinné konat ze zákona a v počtu vyšším, podle množství členů společenství. Tuto výjimku tedy považuji za splněnou.
  3. Vláda konkretizovala výjimku pro nejasně vymezené „veřejné osoby“ z minulého mimořádného opatření na „veřejnoprávní osoby“. Veřejnoprávní osoby je už jasný termín a vymezuje tím orgány veřejné moci, jako jsou obecní, úřady krajské úřady atp. Tím tato výjimka pro SVJ padá.

Konání shromáždění SVJ má podle mě hned na dvou místech výjimku. Myslím, že nyní nikdo ze členů nebude vyzývat k jejich konání, ale jakmile mimořádná opatření skončí, vše bude zapomenuto, tak by mohli členové společenství těmito výjimkami úspěšně argumentovat a najednou můžeme být obvinění z nečinnosti a nakonec z nedodržení §1027 NOZ.

Vložil Pavel, 13. Říjen 2020 - 12:28

Danieli,

výjimky je nutno vykládat restriktivně a nikoliv rozšiřujícím způsobem.

K bodu 1. uvádím, že co autor myslí pod „jinou obdobnou činností“ nevím, ale shromáždění SVJ to asi nebude.

K bodu 2. uvádím, že tato výjimka by mohla být pro osoby – členy SVJ, ale ti nejsou povinni se shromáždění účastnit podle zákona a tak se na SVJ tato výjimka podle mého názoru opět nevztahuje.

Jinak § 1027 NOZ se nebojím. :-))

Hezký den!

Pavel

https://www.vlada.cz/…kce-1021.pdf

Vložil Daniel Čada (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 14:39

Kde je napsáno, nebo proč by se mělo opatření vykládat restriktovně.

ad 1) Nevíte, ale myslíte si že se nezýká SVJ?

ad 2) Člen nikdy neměl povinnost se shromáždění účastnit.

Neuvedl jste nic, co by můj názor vyvracelo.

Vložil Pavel, 15. Říjen 2020 - 14:25

Danieli,

1)výjimky z předpisů se mají vykládat restriktivně, alespoň se to píše v judikátech

2)že „podnikatelská nebo jiná obdobná činnost“ nelze použít pro SVJ lze dovodit mj. z předpisů, které tuto formulaci používají. Např. zákony č. 427/2011 Sb., 256/2004 Sb. etc. Z komentářů k těmto zákonům vyplývá, že se jedná o aktivní činnost za účelem získání příjmů tj. nic v případě SVJ

3)výjimka pro osoby, "které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“ by mohla být pro osoby – členy SVJ, ale ti nejsou povinni se shromáždění účastnit podle zákona a tak se na SVJ tato výjimka podle mého názoru opět nevztahuje

4)nemám ambici vyvrátit Váš názor. Vím, že to u některých jedinců není možné. Klidně si svolejte shromáždění, jsem přesvědčen, že se členové SVJ většinou nedostaví

5)je vhodné dodržovat nejen v době covidové pravidlo 1R (rozum)

Pavel

Vložil Štefanie (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 11:23

„Shromáždění je povinné konat ze zákona“

To sice ano, ale není povinné konat zasedání shromáždění presenční formou.

Ochrana zdraví je zde převažujícím zájmem.

Vložil Krupp, 11. Říjen 2020 - 11:06

Jenže u nás skončilo funkční období v červnu 2019. Předsedkyně odmítla zařadit volby do programu schůze konané na jaře 2019. Od té doby máme výbor/nevýbor. Sem tam něco objedná, na žádné podněty nereaguje. Informace nepodává, ani na vyžádání e-mailem. Tváří se, jakoby e-mail neexistoval a běhat na poštu s doporučenými dopisy se mi nechce. Shromáždění svolat nelze. Co s tím? Jirka

Vložil P_V (bez ověření), 10. Říjen 2020 - 21:56

Je možné schůzi shromáždění vůbec nesvolávat, nekonat a rovnou rozeslat podklady k hlasování per rollam, s poukazem na to, že je objektivně nemožné se v usnášeníschopném počtu sejít?

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Říjen 2020 - 13:03

Schůzi shromáždění svolává statutární orgán. Pokud ji nesvolá, mohou schůzi požadovat vlastníci s hlasy nad 25 % všech hlasů. Pokud tak statutární orgán do 30 dnů neučiní, mohou ji svolat sami.

Jak je to prakticky, když, jak se píše Krupp, nemají od června statutární orgán? Především je třeba získat těch nad 25 % hlasů všech, kteří na jednoduché listině se podepíší pod požadavek svolání schůze shromáždění s tím a tím programem, asi minimálně s bodem „volba statutárního orgánu“.

Teď by podepsanou žádost měli podstoupit výboru a čekat, zda bude do 30 dnů schůze svolána. Ale nemaje výboru, mohou svolat schůzi sami.

A protože je mimořádné hygienické opatření, mohou místo schůze zorganizovat hlasování mimo zasedání podle zákona č. 191/2020 Sb., § 19, tj. to žádané per rollam.

Jen pozor na to, aby všechny podklady a dokumenty pro per rollam měly všechny náležitosti, jako mají podklady a dokumenty schůze.

Vložil Pavel, 10. Říjen 2020 - 22:17

P-V,

v současné covidové době můžete podle Lex Covid navrhnout přijetí rozhodnutí mimo zasedání, aniž to máte ve stanovách a bez ohledu na počet členů SVJ.

Jen musíte dodržet ostatní ustanovení §§ 1211 až 1214 NOZ. Tj. zejména k přijetí usnesení nestačí nadpoloviční většina z přítomných, ale nadpoloviční většina ze všech členů SVJ.

Problémem také může být, pokud stanovy nebo zákon vyžadují, aby přijetí rozhodnutí bylo osvědčeno veřejnou listinou (§ 1211/2 NOZ).

Ale nejdříve bych zvážil, zda je nezbytně nutné rozhodnutí vůbec přijímat.

Hezký den!

Pavel


§ 19 zákona č. 191/2020 Sb. Lex Covid

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

(1) Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

(2) Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Vložil . (bez ověření), 11. Říjen 2020 - 1:56

Když stanovy obsahují, že o něčem musí rozhodnout 75% vlastníků, platí to i pro hlasování per rollam? Nebo v tomto hlasování se rozhoduje nadpoloviční většinou? Nebo musí být přímo ve stanovách, že když se rozhoduje mimo zasedání, tak se rozhoduje 75%ty.Připadá mí ne zcela jasné, jak se má rozhodovatje při rozhodování mimo zasedání. Kolik tam tedy má být procent?

Vložil 25Malý (bez ověření), 11. Říjen 2020 - 6:37

Nehledejte v tom žádnou záhadu.

Jaké kvórum pro to či onu situaci stanovy určují, takové máte i pro per rollam.

Poněvadž návrh usnesení (dotazník) musíte poslat všem, pak i většina se počítá z hlasů všech. Jakoby byli na schůzi všichni.

Kdo vrátil v termínu souhlas s návrhem, jeho hlas (váha hlasu) se počítá jako by zvedl ruku „pro“. Pokud do návrhu napíše cokoliv jiného anebo návrh nepodepíše nebo vrátí návrh po termínu či vůbec nevrátí, to vše znamená, že „není pro“ a jeho hlas (váha hlasu) se nepočítá.

Ihned po termínu vrácení vyhlaste výsledek hlasování mimo zasedání.

Vložil Počtář (bez ověření), 10. Říjen 2020 - 22:04

„je objektivně nemožné se v usnášeníschopném počtu sejít?“

To obecně neplatí.

V řadě SVJ se najde deset vlastníků, kteří mají (příp. s plnými mocemi) dohromady nadpoloviční většinu.

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Říjen 2020 - 12:46

Pane Počtáři

Matematicky je to zcela správné, ale! Na schůzi shromáždění musíte vždy pozvat VŠECHNY vlastníky. A co když se jich tam sejde 11 a budete muset zavřít krám? Znamená to dopředu důkladnou domluvu s vlastníky, kdo na schůzi půjde a kdo ji bude ignorovat.

To je ale setsakramentský oříšek. Komu nabídnete neúčast, ten v tom možná bude hledat příkoří a nakonec bude chtít přijít. A jste tam, kde jste začínali. Zkuste je požádat o plné moci. Jednat a hlasovat budou, ale v nepřítomnosti.

Doporučuji využít lex Covid 191/2020 Sb., § 19, a použít per rollam, i když je nemáte ve stanovách.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".