Poslední byt převeden do OV ale SVJ nevzniklo

Vložil Josef Vančura (bez ověření), 1. Únor 2019 - 10:26 ::

Dobrý den, předem díky za reakci. V našem domě loni v prosinci klesl podíl LBD pod 25procent, tj nyní nad 75procent mají vlastníci bytů. Četl jsem že dnem převodu „vzniká SVJ“. U nás se ale nic neděje, nejsem si vědom že by SVJ opravdu vzniklo. Jak to má být správně ? díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil josef vancura (bez ověření), 2. Únor 2019 - 11:34

  diky, jde o variantu po 1.1.2014

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 2. Únor 2019 - 20:52

  Pokud se podíl družstva snížil na méně než jednu polovinu po 1.1.2014, tak měl správce (družstvo) nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu na méně než jednu polovinu, svolat shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek. Po založení společenství měl statutární orgán společenstí nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství podat návrh na zápis do veřejného rejstříku viz zákon č. 311/2013 Sb. § 24 (2)

  „(2) Sníží-li se po dni nabytí účinnosti tohoto zákona spoluvlastnický podíl správce uvedeného v odstavci 1 na společných částech domu na méně než jednu polovinu, svolá správce nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu, shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“). Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Návrh na zápis do veřejného rejstříku musí statutární orgán společenství podat nejpozději do 30 dnů ode dne založení společenství.“

  Od 1.9.2018 po provedené novelizaci zákon č. 311/2013 Sb. platí:

  „Čl. II
  Přechodná ustanovení
  2. Pokud správce uvedený v § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. splácí úvěr na opravy, rekonstrukce nebo modernizace společných částí domu z úvěrové smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije se § 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., do doby splacení úvěru, nejpozději však do doby, než se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu sníží na méně než jednu čtvrtinu. Ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 311/2013 Sb. se použije přiměřeně.“

  V každém případě by měl Váš správce (družstvo) svolat shromáždění vlastníků k založení společenství vlastníků.

  Uvedené si můžete ověřit na katastru nemovitostí. Katastr postupuje podle „Návodu na správu katastru nemovitostí“ https://www.cuzk.cz/…dy-CUZK.aspx

  „5.5.3.2.1.6 In­formace o skutečnosti, že bytovému družstvu se snížil podíl na společných částech domu na méně jak jednu čtvrtinu podle5.5.3.4.3­.5 písm. b) nebo na méně než jednu polovinu podle 5.5.3.4.3.5 písm. c), se zaznamená i s uvedením posledního dne 120 denní lhůty v části D listu vlastnictví, na kterém je zapsáno bytové spoluvlastnictví budovy, pozemku nebo práva stavby prostřednictvím JPV „Povinnost prokázat vznik společenství vlastníků nejpozději“ (kód 236)s uvedením posledního dne této lhůty v bližším popisu upozornění).“

  Pokud by k založení a zápisu společenství do rejstříku vlastníků jednotek nedošlo, zablokoval by Vám katastr v domě další převody jednotek do vlastnictví (můžete též ověřít na katastru nemovitostí).

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 1. Únor 2019 - 11:11

  Ve Vašem případě by se mělo jednat o družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb.(zákon o vlastnictví bytů), které bylo původním vlastníkem budovy, nebo bytové družstvo, které je jeho právním nástupcem, plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000.

  Rozlišuji se případy, kdy spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (před 1.1.2014) na méně než jednu polovinu a případy, kdy se uvedený spoluvlastnický podíl družstva snížil na méně než jedna polovina po 1.1.2014. Uveďte, který z obou se Vás týká.

  V obou případech ale dnem převodu jednotky, díky kterému se snížil spoluvlastnický podíl družstva na méně než 1/4 SVJ automaticky nevzniká. Po snižení spoluvlastnického podílu na méně než 1/4 správce svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků v zákonem daném termínu (je u každého z uvedených případů jiný). Neučiní-li to správce v daném termínu, může tak podle zákona učinit kterýkoliv vlastník jednotky. Pokud by SVJ nebylo založeno a zapsáno do rejstříku SVJ v daném termínu, zablokoval by katastr nemovitostí další převody jednotek v domě z důvodů nesplnění zákonné povinnosti „založení SVJ a jeho zápisu do veřejného restříku“ tj. až do doby vzniku SVJ.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".