Poskytování kopií smluv svým členům SVJ

Vložil Ivana U4 (bez ověření), 5. Květen 2014 - 10:57 ::

Člen Společenství vlastníků písemně doporučeným dopisem požádal výbor společenství v souladu se zák. 90/2012 Sb. o poskytnutí následujících dokumentů bez uvedení důvodu:

  • kopie smlouvy na úklid BD,
  • kopie smlouvy na vedení účetnictví
  • kopie smlouvy na poskytnutí úvěru na revitalizaci domu

Jsme povinni mu tyto kopie pořídit, pokud členská základna s vydáním kopií nesouhlasí?

  • kontrola hospodaření
  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Lenka Kaňová (bez ověření), 6. Květen 2014 - 7:35

Pro vyjasnění diskuze, žádost, kterou jsem psala jsem adresovala nikoliv na SVJ, ale na bytové družstvo (proto ten odkaz na z.č. 90/2012 Sb. . zejména s ohledem na žádost o vydání potvrzení o členství). Žádost zněla takto: Bytové družstvo U2+U4 Uzbecká 2 625 00 Brno k rukám předsedy představenstva

V Brně dne 17. 4. 2014

Věc: žádost o poskytnutí informací

Vážení, v souladu s platnými právními předpisy, zejm. v souladu se z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Vás jako člen družstva žádám o bezplatné vydání potvrzení o mém členství a obsahu mého zápisu v seznamu členů družstva. Dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících dokumentů:

  1. kopie seznamu všech členů družstva s výší jejich vkladů,
  2. kopie uzavřené smlouvy na poskytnutí úvěru na revitalizaci domu,
  3. kopie uzavřených smluv na poskytování dalších externích služeb (zejm. provádění úklidu, vedení účetnictví apod.).

O poskytnutí shora uvedených listin žádám ve lhůtě 14 dnů od obdržení této žádosti. Prokazatelně vynaložené náklady na zhotovení kopií samozřejmě uhradím. Pokud mi nebude umožněno získat kopie listin ad) 2) a 3), prosím o sdělení termínu, kdy bude možné nahlédnout do shora uvedených listin, za účelem zhotovení kopií vlastními prostředky.

V našem domě totiž vedle sebe koexistuje Bytové družstvo a SV, bohužel členové výborů obou subjektů nejsou schopni rozlišovat rozdílné fungování a rozhodování. Po té, co jsem na tento problém upozornila se zvedla vlna nevole, že „oni“ to tak neberou. Mj. jiné jsem upozornila, že není v pořádku, pokud SV (první ustavující schůze v prosinci, vznik v lednu) nemá svůj bankovní účet (bude teprve údajně zřízen) a všechny finanční prostředky se shromažďují na účtu bytového družstva (se kterým ani ještě není uzavřena smlouva o správcovství. Na tomto účtu jsou i peníze SV z vedlejšího vchodu – tedy tři subjekty mají jeden účet! K nahlížení do dokumentů družstva – když jsem se dostavila s vlastním fotoaparátem za účelem zhotovení kopií byla jsem odmítnuta, s tím, že ne schůzi se budu veřejně zpovídat z důvodu, proč o dokumenty žádám. Přitom máme podepisovat nové ručitelské závazky k úvěru, ale smlouvu o úvaru si zkopírovat nemůžu. Po bouřlivé diskuzi na schůzi jsem byla označena, že se špatně chovám a co si to dovoluji. Toliko k vyjasnění. Lenka Kaňová

Vložil SV (bez ověření), 5. Květen 2014 - 18:24

Jste povinni buď umožnit pořízení kopií, nebo kopie pořídit. Můžete si vybrat.

Vložil lake, 5. Květen 2014 - 11:39

Jisté je to, že určitě nepožádal podle zákona č. 90/2012 Sb.

Člen SVJ je oprávněn nahlížet do dokladů a dokumentů a pořizovat si kopie či opisy, samozřejmě pod podmínkou, že při tom nepoškodí originály. Zda „členská základna“ s tím souhlasí či nesouhlasí je naprosto bezvýznamné.

Povinností SVJ by bylo pořizovat kopie pro členy na vyžádání pouze v případě, že výboru takovou povinnost výslovně ukládají stanovy, nebo usnesení shromáždění.

lake

Vložil petr.tichy (bez ověření), 5. Květen 2014 - 20:18

Můžete prosím upřesnit druhý odstavec? SVJ tedy nemá povinnost pořizovat kopie? Kdo tuto povinnost má, chci-li jako člen SVJ získat kopie interních dokumentů? Respektive komu žádost adresovat a kdo ji vyřídí? V našem SVJ je statutárním orgánem pověřený vlastník, který je právnickou osobou (konkrétně družstvem a to má své představenstvo).

Vložil lake, 5. Květen 2014 - 20:53

Pokud se někdo domnívá, že SVJ je povinno pořizovat kopie, ať najde příslušnou právní úpravu. Já takovou neznám.

V civilizovaných zemích je tomu samozřejmě jinak: Každé Condominium či Homeowners' Association má povinnost pořizovat kopie z dokumentů, o které je požádáno, a každou kopii povinně opatří razítkem a podpisem na potvrzení, že je souhlasná s originálem. Odmítne-li, platí pokutu stanovenou v zákonu. Viz http://www.portalsvj.cz/…avo-nahlizet#….

My ovšem nejsme v civilizovaném státě a právní předpisy jsou výsledkem nekoncepčního, amatérského bastlení a nátlaku různých zájmových skupin.

lake

Vložil petr.tichy (bez ověření), 5. Květen 2014 - 22:22

A jak toto tedy funguje? Vyzvu pověřeného vlastníka, aby mi umožnil nahlédnutí do vnitřních dokumentů (např. pravidla rozúčtování, úvěrové smlouvy, pojistná smlouva na dům atd.) a on udělá co? Nastěhoval jsem se do domu, byt koupil od důchodkyně, která šla do domu důchodců a nic nevěděla, nic neměla, o nic se nezajímala. Nyní sháním informace, ale sousedi nic nevědí, nic nemají a o nic se nezajímají. Jsem první v domě, který po dokumentech pátrá, zatím bezvýsledně. Děkuji za jakoukoli radu.

Vložil SV (bez ověření), 8. Květen 2014 - 16:22

Bylo tu zmíněno soudní rozhodnutí, kde soud rozhodl, že společenství vlastníků je povinno poskytnout žalobci (vlastníkovi jednotky) veškeré listiny na dobu tří dnů k prostudování a pořízení kopií.

Takže pan lake má svým způsobem pravdu, že společenství vlastníků není povinno kopie pro své členy pořizovat. Ovčem současně pokud Vaše společenství vlastníků odmítá pro Vás vyhotovit kopie listin, můžete se domáhat jejich zapůjčení na dobu tří dnů k prostudování a pořízení kopií.

Vložil Lojza (bez ověření), 13. Prosinec 2017 - 10:39

Můžete prosím uvést sp. zn. a okresní soud, o jaký rozsudek se jedná. Píšete „bylo zmíněno“, ale nikde ve vlákně nic o rozsudku nevidím. Rád bych si ho přečetl, děkuji převelice.

Vložil Ivana U4 (bez ověření), 5. Květen 2014 - 15:57

Znění dopisu: „V souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, Vás žádám o poskytnutí kopií následujících smluv a vydání potvrzení o mém členství…“

Proč si myslíte, že určitě nepožádal podle zákona č. 90/2012 Sb.?

Vložil lake, 5. Květen 2014 - 16:19

Já si to nemyslím. Já to vím ;-)
SVJ není obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb..

lake

Vložil Ivana U4 (bez ověření), 5. Květen 2014 - 18:10

A Bytové družstvo také je nebo není obchodní korporace podle zákona 90/2012 Sb.? Děkuji.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".