Plná moc

Vložil Tito (bez ověření), 19. Leden 2015 - 15:15 ::

Dobrý den,

vím že téma plné moci bylo již mnohokrát omýváno., ale jsem na SVJ nový a proto se ptám. Na posledním zasedání SVJ jsem měl plnou moc od sousedky, ale předseda mi řekl, že to již podle nového není možné, že „klasická“ plná moc již při zastupování SVJ neplatí, že se to změnilo podle nového zákona…

Je to tedy pravda?

Předem děkuji za odpověď

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 20. Leden 2015 - 8:36

Toto se zde už řešilo. Soudím, že váš předseda nemá pravdu a vykládá zákon „vzhůru nohama“.

Ani ZoVB, ani vzorové stanovy totiž neupravovaly otázku zda se vlastník jednotky může nechat zastoupit při účasti a hlasování na shromáždění.

Podle § 10 NOZ platí, že [n]elze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

Oním ustanovením, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího, je ode dne 1.1.2014 ustanovení § 1185 NOZ.

Podle § 1185 NOZ (v části o bytovém spoluvlastnictví) platí, že spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Z uvedeného je zřejmé, že zastoupení na shromáždění je nejen možné, ale dokonce (v určitých případech) povinné. Zákonodárce zde výslovným a určitým pozitivním ustanovením založil právo vlastníka jednotky nechat se zastoupit. Zároveň je právnická osoba SVJ povinna toto zastoupení vždy strpět.

Tím je jednou provždy vyřešeno, že vlastník jednotky se může nechat podle své úvahy zastoupit jinou osobou při jednání vůči osobě odpovědné za správu domu. Možnost nechat se zastoupit je třeba vztáhnout na všechny případy, což vyplývá přímo z článku 11 Listiny základních práv a svobod: práva všech vlastníků je třeba posuzovat shodným způsobem. Co je umožněno spoluvlastníkům jednotky, je per analogiam umožněno každému vlastníkovi jednotky. Obecné podmínky pro plnou moc jsou uvedeny v NOZ:

89/2012 Sb. § 441
(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.

Na zastoupení na základě plné moci má tedy nárok jak vlastník jednotky(2012) vůči SVJ(2012), tak i vlastník jednotky(1994) v SVJ(2000). Jiná tvrzení považuji za protiprávní.

lake

Vložil +++NECHVÁTAL+++ (bez ověření), 20. Leden 2015 - 9:20

„Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.“ (89/2012 Sb. § 441)

Pane Lake, vyžaduje-li se pro zápis ze zasedání shromáždění SVJ forma notářského zápisu, plyne ze shora uvedeného ustanovení, že i plná moc se udělí ve formě notářského zápisu?

+++NECHVÁTAL+++

Vložil lake, 20. Leden 2015 - 9:50

O to se přou právníci i notáři už od 1.ledna 2014.

Nedávný judikát Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, se přiklonil k názoru, že jediným zákonným důvodem k vyžadování plné moci jako veřejné listiny by byly pochybnosti o osobě, která plnou moc uděluje.

NS dospěl k překvapivému závěru, že nejsou-li takové pochybnosti, není nezbytné dodržet zákonem vyžadovanou formu plné moci. Jinými slovy – NS se domnívá, že právní jednání není neplatné pouze z důvodu nedodržení formy plné moci k tomuto jednání.

I toto usnesení vzbudilo dohady, protože jde o výklad NOZ proti znění zákona. Viz například https://obczan.cz/…il-2/oddil-1?….

lake

Vložil Josef S (bez ověření), 20. Leden 2015 - 16:00

Po mém soudu sama účast na schůzi s právem hlasování nezakládá právní jednání. Právním jednáním je pouze přijetí rozhodnutí. Takže zde uvedené úvahy jsou poněkud nesmyslné a notáři se určitě nepřou, zda plná moc, kterou vlastník pověří někoho jiného k zastupování na schůzi SVJ, má být ve formě veřejné listiny.

Vložil Zdenek 22, 20. Leden 2015 - 12:53

Dlužno poznamenat, že ve zmíněném judikátu NS šlo o to, že není třeba u plné moci dodržet předepsanou právní formu, tj. formu veřejné listiny, pouze ale za podmínky, že nejsou pochybnosti o osobě, která plnou moc uděluje, tj. že podpis zmocnitele je úředně ověřen!

Vložil Tito (bez ověření), 19. Leden 2015 - 19:43

Díky všem za reakce.

Nijak to na schůzi moc neřešili, jen podotkli, že to již tak nelze, myslím že sami moc neví, jak to zastoupení teď správně má fungovat a zda je to možné. Jsme malé SVJ s 8 byty.

Zeptám se tedy jinak, na této schůzi byli zvolení noví členové výboru. Teď se mají jít zapsat a řeší, zda ta plná moc nebude problém při zápise. Při hlasování o nových členech výboru jsem se za sousedku zdržel, jelikož jsem s ní na tom nebyl domluven – takže nový výbor by její hlasování stejně neovlivnilo.

Může to mít tedy při zápise nových členů výboru nějaký vliv?

Vložil +++NECHVÁTAL+++ (bez ověření), 19. Leden 2015 - 19:17

Jakou ne-klasickou plnou moc předseda žádal?

+++NECHVÁTAL+++

Vložil svjvmt, 19. Leden 2015 - 18:13

Ano, je změna v OZ, ale myslím si, že je na výboru, zda na tom bude rajtovat, nebo má rozum. A chtěl i ověřenou??

Vložil Petr, 19. Leden 2015 - 17:54

„řekl že se to změnilo“ Stačí si ověřit NOZ § 438 a 441 a násl.

To je problém nahlédnout do NOZ ? Odjinud předseda čerpat nemohl.

Vložil Rujan (bez ověření), 9. Březen 2015 - 12:43

Ano, nahlédnout do ZOK je trochu problém. Pokud se nepletu má asi 60stran. Nebylo by lepší pokud to znáte vypsat problém odstavce? K tomuto slouží toto forum. Mimochodem, díval jsem se na odstavce 438 a 431 ZOK které uvádíte. Pane Petře neviděl jsem nic k tomuto tématu v těchto odstavcích.

Vložil Qwerty, 9. Březen 2015 - 12:55

Předně by to chtělo neplést si ZOK a NOZ.

Požadovat opisování všeobecně dostupných ustanovení zákonů považuji za vrchol lenosti a drzosti nicku Rujan. K tomu toto forum neslouží. Pokud je Rujanovi málo, že dostane relevantní odpověď může vyhledat kohokoliv z advokátů. Ti mu budou schopni opsat celý NOZ včetně ZOK.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".