Nové vzorové stanovy podle NOZ

Vložil alfonz00, 4. Leden 2014 - 23:20 ::

Poradíte mi prosím kde bych mohl pro založení nového SVJ najít vzorové stanovy vyhovující NOZ ?

 • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil svjvmt, 6. Leden 2014 - 12:11

Myslím, že nemusí být nijak rozsáhlé, to co určuje zákon a pak co si kdo chce upravit odlišně od zákona, kde to umožňuje, jinak odkaz na zákon. Proč zákon opisovat, kde je to jednoznačně dáno. Dá se vyjít i ze stávajících a upravit, doplnit.

Vložil jkl (bez ověření), 6. Leden 2014 - 12:22

Je věcí názoru, zda opisovat zákon do stanov. Jak znám členy SVJ, právníci to většinou nejsou. Pro ně je výhodnější, když si můžou něco přečíst na jednom místě (pokud se vůbec budou četbou něčeho jiného než Blesku zaobírat). Ale že by studium stanov doplnili studiem NOZ, to je nereálné až sci-fi.

Vložil Ing.František Švarc (bez ověření), 6. Leden 2014 - 15:22

Jsem poněkud alergický na spisy (typicky soudní rozhodnutí), kde se musíte prodírat kupou zbytečných citací či popisů a komentářů předešlého dění, než se doberete něčeho přínosného od autor(a/ů) takové písemnosti. Totéž hrozí pokusu o tzv. vzorové stanovy, kdy se potom jeden umělec schovává za druhého, když to mají tzv. tak všichni. U nás např. jsme zjistili, že přemoudrý JUDr. si není ochoten vyložit ani elementární věci tak, jak jej vnímají normální lidé, jen proto, že zakrývá svou neschopnost a pohodlnost stanovy alespoň elementárně respektovat. Mám tím na mysli např. nejmenší stanovami i zákonem danou četnost shromáždění. Je ji schopen vykládat i tak, že jedenkrát ročně (či za rok/ do roka) znamená, že rozestup např. až 24 měsíců je vyhovující četnost. Je mi z takových lidí na zvracení a vyžadují právě tito jedinci mimořádnou pozornost a rozsáhlé definice svých povinností, aby nemohli kličkovat.

Vložil Kolemjdoucí 2 (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:17

Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí má na svých stránkách http://www.sbdvm.cz/dokumenty/ dokument

http://www.sbdvm.cz/…1.1.2014.doc

který podrobně popisuje nutné změny vzorových stanov SVJ podle NV č. 371/2004 Sb. tak, aby vyhovovaly donucujícím ustanovení NOZ.

Vložil lake, 5. Únor 2014 - 17:20

Stavební bytové družstvo Valašské Meziříčí se mylně domnívá, že mezi „donucující ustanovení NOZ“ patří část NOZ o bytovém vlastnictví. Není tomu tak.

Část NOZ o bytovém vlastnictví obsahuje donucující ustanovení pouze pro nově vznikající právnické osoby po 1. lednu 2014. Pro nikoho jiného nejsou tato ustanovení donucující.

Tato část NOZ se totiž vůbec netýká stávajících SVJ(2012). Ty se řídí ve svých vnitřních právních poměrech i nadále dosavadní právní úpravou. MOHOU si stanovy změnit, avšak NEMAJÍ POVINNOST to učinit.

lake

Vložil Kolemjdoucí 2 (bez ověření), 6. Únor 2014 - 14:00

Lakeho extrémní názor, že část NOZ o bytovém spoluvlastnictví se netýká stávajících SVJ (2000), je v rozporu s výkladovým stanoviskem Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti http://obcanskyzakonik.justice.cz/…novy-SVJ.pdf

Že z uvedeného stanoviska KANCLu vyplývá, že část NOZ o bytovém spoluvlastnictví se vztahuje i na stávající SVJ (2000) je jasně a srozumitelně vysvětleno v příspěvku „Výkladové stanovisko Expertní skupiny… 2“ zde: http://www.portalsvj.cz/…tare-stanovy#…

Vložil lake, 6. Únor 2014 - 14:50

Vy jste sedmilhář, pane. Extrémní je Váš názor, protože je v rozporu s psaným právem. Neexistuje právní důvod, podle kterého by se ustanovení o bytovém spoluvlastnictví v NOZ měla vztahovat na stávající SVJ(2000).

Ani příspěvek, na který jste dal odkaz, neobsahuje nic v tomto smyslu. Ani slovo. Přečtěte si NOZ § 3028.

Stávající SVJ(2000) dokonce ani nejsou právnickými osobami upravenými NOZ, protože jsou upraveny v ZoVB a nikde jinde. Takže se na ně nevztahuje NOZ § 3041. Pokud chcete tvrdit opak, citujte tu část NOZ, která upravuje stávající SVJ s jejich jednotkami a s jejich speciálními vnitřními právními poměry. Pokud to neprokážete, bude Váš příspěvek smazán jako spam.

lake

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 6. Únor 2014 - 16:55

Pane lake,

opět mně připisujete nějaký můj právní názor, který jsem vůbec nevyjádřil. Pouze jsem poukázal na rozpor Vašeho názoru ze stanoviskem KANClu, na který upozornil jiný příspěvek. Jestli chcete označit Vám nepohodlný příspěvek, který není podle mého názoru v žádném rozporu s pravidly fóra, za spam, abyste ho mohl smazat, něco to o Vás vypovídá.

Jakto, že odkazovaný příspěvek neobsahuje ani slovo ve smyslu, že se na stávající SVJ (2000) vztahuje bytové spoluvlastnictví v NOZ. Buď jste si ten příspěvek nepřečetl, nebo máte problém s porozuměním psaného textu.

Tak tedy speciálně pro Vás cituji příslušnou pasáž odkazovaného příspěvku.

Citace z příspěvku „Výkladové stanovisko Expertní skupiny… 2“ vložil „Návštěvník (bez ověření), 29. Leden 2014 – 13:34“:
(tučný text = přesná citace ze stanoviska KANCLu, text kurzívou = komentář autora příspěvku „Návštěvník“)

Z další části odůvodnění stanoviska KANCLu:

Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek."

lze vyvodit, že KANCL považuje dosavadní SVJ vzniklá podle ZoVB za SVJ upravená NOZ (§ 3041 – „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti …“). Z výkladu KANCLu vyplývá, že ustanovení dosavadních stanov, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ (NOZ vč. části „bytové spoluvlastnic­tví").

Jak jsem popsal, výklad stanoviska KANCLu vč. jeho odůvodnění je jasný, ačkoliv se toto stanovisko KANCLu vč. jeho odůvodnění nemusí někomu líbit a může ho pokládat za nesprávné a v rozporu se NOZ.

Vložil lake, 6. Únor 2014 - 18:37

Takže opět totéž: píšete nepravdu a když jste vyzván k doložení Vašich tvrzení, nejste toho schopen. Buď schválně, nebo z neznalosti překrucujete tvrzení KANCLu. V části, kterou citujete, není uvedeno nic o přizpůsobení stanov podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To jsou Vaše vlastní desinterpretace.

Vztahy uvnitř SVJ a mezi vlastníky jednotek se i nadále řídí podle ZoVB. Plyne to jednoznačně ze znění NOZ § 3028.

Vyzval jsem Vás, abyste citoval z NOZ část, kde tento zákon upravuje právnickou osobu SVJ(2000). Vaše výlevy si nechte pro sebe a napište tedy rovnou, že toho nejste schopen, protože NOZ nic takového neobsahuje.

lake

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 6. Únor 2014 - 19:36

Proč se tedy KANCl v citovaném stanovisku o platnosti a přízpůsobení stanov SVJ odvolává na § 3041?

§ 3041

(1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.

(2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

Vložil Evžen (bez ověření), 7. Únor 2014 - 13:09

Pan Lake by si měl konečně uvědomit, že pan Kolemjdoucí netvrdí, který ze dvou výkladů je správný a platný, tj. zda lze podle NOZ považovat SVJ (2000) za právnickou osobu upravenou tímto zákonem, nebo považovat nelze. Z příspěvků p. Kolemjdoucího jsem pochopil, že pouze upozorňuje na odlišný výklad KANCLu od výkladu p. Laka.

Jediné možné vysvětlení, proč se KANCL ve svém stanovisku o neplatnosti a přizpůsobení stanov SVJ odvolává na § 3041 je, že považuje (na rozdíl od p. Laka) SVJ vzniklé před r. 2014 za právnickou osobu upravenou NOZ, právě o takových osobách § 3041 hovoří. Pokud by KANCL nepovažoval SVJ (2000) za právnickou osobu upravenou NOZ, jeho odvolání na § 3041 by nemělo žádný smysl a KANCL by se na něj ve svém stanovisku vůbec neodvolal. To je ovšem v rozporu s výkladem p. Laka, proto to zarputile popíra a uchyluje se k zřejmé manipulaci.

Vložil lake, 7. Únor 2014 - 16:14

Pan Evžen by si měl uvědomit, že Kolemjdoucí napsal toto: „… z uvedeného stanoviska KANCLu vyplývá, že část NOZ o bytovém spoluvlastnictví se vztahuje i na stávající SVJ (2000)“

Jenže z uvedeného stanoviska KANCLu nic takového nevyplývá. Ze stanoviska KANCLu vyplývá pouze to, že stávající SVJ(2000) se i nadále řídí svými stanovami. Pan Kolemjdoucí podsouvá textům z jiných zdrojů svůj vlastní význam.

Můj názor označil svévolně za „extrémní“, aniž by byl schopen podat jediný důvod proč. Ani nebyl dodnes schopen ocitovat jediné právně podložené stanovisko některého odborníka, které by můj zákonem podložený názor vyvracelo. Viz Ústava a NOZ § 3028.

lake

Vložil lake, 6. Únor 2014 - 20:56

Na toto se musíte ptát expertů KANCLu.

Už jsem se na KANCL obrátil se stejnou otázkou: aby mi laskavě citovali, kde v NOZ je zmíněno SVJ(2000) jako „právnická osoba upravená tímto zákonem“. Že bych si to v NOZ moc rád přečetl, ale nemohu to tam najít, ani v přechodových ustanoveních.

Vůbec neodpověděli, už jsou to tři měsíce. Asi to v NOZ nebyli schopni nikde dohledat, experti.

Je třeba porozumět tomu, že mezi „donucující ustanovení tohoto zákona“ nepatří ustanovení o bytovém spoluvlastnictví. Ta jsou „donucující“ jen pro speciální právnickou osobu SVJ(2012). Pro nikoho jiného.

lake

Vložil Qwerty, 6. Únor 2014 - 23:01

Pane lake, prosím zveřejněte Váš dotaz na KANCL.

Jistě se najde dost tazatelů, kteří s Vaším dotazem osloví KANCL, aby KANCL viděl, že ten slavný NOZ není tak krásný, jak občas píší v tisku.

Děkuji

Vložil lake, 7. Únor 2014 - 5:34

Pane Qwerty, tím, že neodpověděli na srozumitelnou a naprosto logickou otázku, ukázali přece jaký je jejich postoj k nepohodlným dotazům. Problém některých „expertů“ je v tom, že si nechtějí za žádnou cenu přiznat, že

 • profesor Eliáš přidal část o bytovém vlastnictví do NOZ dodatečně, narychlo, a jaksi neorganicky,
 • tato část se v podstatných náležitostech liší od dalších ustanovení NOZ o spoluvlastnictví,
 • tato část se týká pouze speciální právnické osoby SVJ(2012), jejíž způsobilost a vnitřní právní poměry jsou odlišné od dosavadního bytového vlastnictví,
 • existuje pouze přechodové ustanovení pro dosavadní vlastnictví jednotek (§ 3063), neexistuje však přechodové ustanovení pro 55000 právnických osob SVJ(2000).
 • i přes neexistenci tohoto přechodového ustanovení NOZ neuváženě zrušil zákon č. 72/1994 Sb., který jako jediný definuje stávající SVJ a vzájemné vztahy mezi vlastníky jednotek(1994).

Mezi členy expertní skupiny KANCLu je i profesor JUDr. Karel Eliáš, hlavní autor NOZ. Takže experti KANCLu nikdy nenapíší, že v NOZ je něco hodně špatně. Pouze opatrně a stranou se právníci zmiňují o budoucí „technické novele NOZ“. Kdyby napsali rovnou kde je chyba, museli by tím zároveň přiznat, že na 1,2 milionu vlastníků jednotek a 55000 právnických osob se zapomnělo. Že je autoři a zákonodárci nechali v nejistém postavení zcela bez jakékoliv právní úpravy. A to experti placení ministerstvem nikdy nepřiznají.

Naštěstí stále platí Ústava. V NOZ není uvedeno, že se stávající SVJ(2000) mají začít od 1. ledna 2014 řídit ustanoveními obsaženými v části o bytovém spoluvlastnictví. Naopak v NOZ je výslovně uvedeno, že se všechny osoby (i vlastníci, i SVJ) mají řídit v právních vztazích vzniklých před účinností NOZ podle dosavadní právní úpravy (NOZ § 3028).

 • Vnitřní právní poměry v SVJ vzniklém do 31.12.2013 se i nadále řídí podle zrušeného zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů a podle stanov.
 • Navenek jedná SVJ samozřejmě podle NOZ od okamžiku nabytí účinnosti. To je úplně stejné, jako když SVJ dříve jednalo navenek podle ObčZ a ObchZ. Ale to nás, vlastníky jednotek, přece nikdy moc nezajímalo ani nezajímá! O tom diskuse vůbec není!

Platnost stávajících stanov nebrání vlastníkům v SVJ (2000), aby si hlasováním přijali jiné stanovy, které se budou odlišovat od těch nynějších. A mohou být klidně „ušity“ podle NOZ. Nikdo nikdy netvrdil něco jiného.

Ale je velký, obrovský rozdíl mezi „mohou přijmout“ a „musí přijmout“. To první znamená, že jsme svobodní, svéprávní občané. To druhé by znamenalo, že jsme bezhlavé stádo, které se nechá hnát tam či zpátky podle toho, jak se panstvo vyspalo a podle toho, co v zákonech zrovna zpackali.

Viz Otevřený dopis profesoru Eliášovi.

lake

Vložil MartinE (bez ověření), 7. Květen 2014 - 23:06

Dobrý den,
i stará SVJ (2002) se musí NOZ podvolit, protože na §3028 odst. 2) navazuje §3029 odst. 1), který říká: "Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona." A zákon o vlastnictví bytů je NOZ zrušen, tedy na jeho místo nastupují ustanovení NOZ.
Mějte hezký den

Vložil lake, 8. Květen 2014 - 8:48

Pane Martine, napsal jste: „… i stará SVJ (2002) se musí NOZ podvolit“.

To samozřejmě nikdo nepopírá. Vlamujete se do otevřených dveří …

SVJ(2000) je právnickou osobou, proto se pro ni uplatní část NOZ o právnických osobách. SVJ(2000) se samozřejmě od 1.l.2014 musí „podvolit“ NOZ i v jiných záležitostech – naprosto stejně, jako se do 31.12.2013 tato SVJ „podvolovala“ zákonu č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Každá osoba (včetně SVJ(2000)) se řídí např. ustanoveními NOZ o právním jednání, o promlčení, o příkazní smlouvě, o dobrých mravech, atd., atd., atd. Není zřejmé, proč nám sdělujete, že jste se k tomuto poznání propracoval. My s panem Kolemjdoucím toto víme, a v tom mezi námi nebylo žádného sporu.

 • SVJ(2000) není spolkem, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující spolky, není-li to v NOZ výslovně uvedeno.
 • SVJ(2000) není fundace, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující fundace, není-li to v NOZ výslovně uvedeno.
 • SVJ(2000) není ústavem, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující ústavy, není-li to v NOZ výslovně uvedeno.
 • SVJ(2000) není nadací, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující nadace, není-li to v NOZ výslovně uvedeno.
 • SVJ(2000) není nadačním fondem, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující nadační fondy, není-li to v NOZ výslovně uvedeno.
 • SVJ(2000) není SVJ(2012) vzniklé podle NOZ od 1.1.2014, proto na SVJ(2000) nedopadají ustanovení NOZ upravující SVJ(2012), není-li to v NOZ výslovně uvedeno.

Mimochodem, Vámi zmíněné ustanovení § 3029 je obecné ustanovení, které se v této věci nepoužije. Speciálním ustanovením, které se použije pro právní režim práv a povinností, vzniklých podle dosavadních právních předpisů, je § 3028 NOZ. Pokud neznáte základní výkladové pravidlo „lex specialis derogat legi generali“, nemůžete mít úspěch při pokusu o výklad tak složitého právního předpisu, jakým je NOZ. Mějte se pěkně.

lake

Vložil anon (bez ověření), 5. Leden 2014 - 14:39

Kolik družstev tolik názorů, kolik právníků tolik názoru, kolik členů tolik názorů. Kolemjdoucí, přečtete si laskavě zdejší diskusi o změnách stávajících stanov. Když máte chuť, tak si stanovy měňte podle pokynů Sbd ValMez. My to tedy dělat nebudeme.

Vložil Kolemjdoucí 2 (bez ověření), 5. Leden 2014 - 15:21

Nikdo Vás k tomu nenutí, můžete si klidně nějaké zakoupit, časem bude takových nabídek jistě dost.

Co se týče zdejší diskuse o změnách stávajících stanov, tak to jsem udělal a podle mého názoru úpravy stanov uvedené v dokumentu Sbd ValMez odpovídají názorům odborné veřejnosti citovaných i zde na zdejším portále samozřejmě s výjimkou názoru, který prezentuje p. lake.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Leden 2014 - 23:55

Vzorové stanovy od MF nečekejte. Žádné nevydají. Tím uvolňují prostor pro nejrůznější instituce i jednotlivce, kteří si na tak těžký úkol troufnou. Patřím mezi ně a pracuji na tom už přes rok. Mají-li zahrnovat nejen předepsaný obsah § 1200 NOZ, ale i např. Nařízení vlády k NOZ, Zosl a další novinky roku 2014, není to žádná legrace. Díky mizerným právním předpisům si chci ještě počkat na odpovědi na pár otázek od expertů KANCLu a dalších institucí.

Nepočítejte s tím, že takové dílo od někoho dostanete zdarma. Můj výtvor, který je připraven pro více variant, a který si bude muset každé SVJ dopracovat podle vlastních podmínek, má zatím 30 stran A4 a na dokončení čeká, až se vyjeví, jak jsou na tom tzv. „stávající SVJ“.

N. Klainová

Vložil con (bez ověření), 5. Únor 2014 - 15:19

Upravte si stanovy, ačkoliv nikdo neví jak a v čem. Domnívám se, že úprava stanov nemůže fungovat na principu, že se někdo domnívá, že to má být takhle nějak a ne jinak. A co když to má být právě jinak? Dle mého názoru jsou naše stanovy v pořádku a není nutné je zásadně upravovat, protože nám je dělal odborník. My jsme si netvořili na kolene. Tak a co teď s tím, vaše názory mě zajímají.

Vložil con (bez ověření), 5. Únor 2014 - 15:52

Mínusovači děkuji za radu. Je velice podnětná, hned se podle ní zařídíme.

Vložil § (bez ověření), 6. Leden 2014 - 8:47

Jedno je zřejmé:

Stanovy o 30 stranách nebrat.

Jedná se o bohužel o všeobecně rozšířený nešvar rozsah listin násobně rozšiřovat jenom proto, že kancelářská technika vyhotovovování rozsáhlých listin snadno umožňuje.

Listiny se doporučuje sepisovat přehledně a stručně.

§

Vložil jkl (bez ověření), 6. Leden 2014 - 9:00

Souhlasím s tím, že stanovy SVJ by měly být stručné a přehledné. S ohledem na náležitosti stanov uvedené v NOZ je ale otázka, zda je možné stručnosti ve stanovách dosáhnout.

Vložil vlan (bez ověření), 5. Leden 2014 - 11:35

Paní Klainová, co není žádná legrace, co je těžký úkol? Je to celkem jednoduché, mít ve společenství systém a nemlžit. Všechno, co jste uvedla je dávno obsahem našich současných stanov. Nedělejte si takovou reklamu, jsou tady i jiní, co by mohli nabízet varianty stanov, které splňují všechny současné požadavky.

Vložil Marcela Dvořáková, 5. Leden 2014 - 23:22

Dobrý den,nevím, co máte za problém, paní Klainová nic nevnucuje. Pokud máte Stanovy podle NOZ a nabídnete je, nebo poskytnete, bude to přínosnější než pouhá kritika.

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 5. Leden 2014 - 0:20

Jak to vidíte cenově, paní Klainová? Jak jsou na tom stávající SVJ je snad už jasné.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Leden 2014 - 0:31

Cca 500 až 800 Kč. Ještě jsem o tom nepřemýšlela, ale tak nějak. Prostě na úhradu elektřiny u počítače a i trošky stráveného času. Ale opravdu jen minima stráveného času, protože to pro mne byla hlavně zábava. Něco jsem vytvořila a vzápětí to změnil jiný právní předpis.

Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 5. Leden 2014 - 12:45

Zvážila jste § 2 950 NOZ, paní Klainová?

Vložil N . Klainová (bez ověření), 5. Leden 2014 - 13:15

Zodpovědně jsem se musela chovat a snažila chovat dávno před § 2950. Jinak bych si nedovolila provozovat své weby www.klaiex.webnode.cz a www.klaiex.cz. Ale tento § mne nutí ještě více si ověřovat to, co není v mizerné právní úpravě stanoveno jednoznačně.

Pro „vlana“:

Reklamu nepotřebuji. Radila jsem tu cca od roku 2008 do roku 2012. Zadejte si do hledáčku N. Klainová a mé příspěvky nespočítáte. Poskytovala jsem je tady v dobách, kdy tu chodilo 99 % slušných návštěvníků. Kolik rad zdarma jste poskytl Vy? To byla řečnická otázka, nemusíte odpovídat, s diskusí zde opět končím.

Vložil gandalfnet, 5. Leden 2014 - 11:35

Dobrý den, velmi rád Vám 500 – 800 Kč pošlu.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 1. Březen 2014 - 12:37

Ukázka stanov je na www.klaiex.cz v nabídce Různé – Ukázky, a to od 28.2.2014 už obě části. Ještě před úvahou o utrácení doporučuji přečíst si nejdříve úvod, který je i zde: http://klaiex.webnode.cz/…azce-stanov/

Ve druhé části ukázky, věnované hlavně různým způsobům přispívání, jsem byla nucena připojit více vysvětlujících poznámek, takže přibylo pár dalších stránek.

Nové způsoby předepisování příspěvků v ukázce stanov mne přinutily zkusit si je zaúčtovat a zjistit, jak ovlivní různé přispívání výsledky hospodaření SVJ a rozhodování o použití zisku.

Tak vznikly nové, zatím nikde nepublikované (pokud vím) postupy účtování. Spolu s příspěvky odvozenými od dílčích rozpočtů nákladů jsou v souvislém příkladu, který je pro hodně pokročilé účetní v e-shopku pod názvem Klaiex 18 (4 navzájem provázané soubory, z toho tři v „naprogramovaných tabulkách“).

N. Klainová

Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Únor 2014 - 11:53

Zatím si přečtěte úvod k ukázce mých stanov, abyste později nelitoval zmařené investice. Je tady: http://klaiex.webnode.cz/…azce-stanov/

Vložil Jar (bez ověření), 5. Únor 2014 - 14:06

Kdy bude možno ukázku koupit? Lze si koupí prodloužit/zajistit členství v KPÚ 2014?

Děkuji

Vložil N. Klainová (bez ověření), 5. Únor 2014 - 14:32

Na www.klaiex.webnode.cz je rubrika pro KPÚ a E-shop. Tam je všechno.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".