Modernizace a rekonstrukce interiéru - hlasování per rollam

Vložil Michal Kaštil (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 17:20 ::

Dobrý den, prosím vás o názor a vysvětlení, zda je možné hlasovat per rollam o věci modernizace a rekonstrukce interiéru (4 miliony CZK), přestože znění usnesení obsahuje neprojednaný bod (zateplení části interiéru) a liší se i hlasovací kvórum oproti hlasování shromáždění.

Stanovy v čl. VI říkají, že jde-li o modernizaci, rekonstrukci a opravu společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, rozhoduje na shromáždění tříčtvrtinová většina přítomných členů společenství a jde o výlučnou působnost shromáždění. Stanovy v čl. VIII říkají: „Výbor je oprávněn členům navrhnout, aby o určité záležitosti rozhodli mimo zasedání shromáždění. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek“.

Článek VIII výrazně rozšiřuje znění § 1210 NOZ. Je možné takto obejít právo vlastníků hlasovat na shromáždění tím, že se vyvolá korespondenční hlasování?

Děkuji

  • hlasování
  • per rollam

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 8. Prosinec 2018 - 22:47

Pane Kaštile, vaše stanovy zřejmě schvalovali prosťáčci, kteří se rádi nechají tahat za nos. Vaše stanovy si protiřečí. Výbor toho využívá: pokud si myslí, že se nedosáhne potřebné tříčtvrtinové většiny, nechá hlasovat o téže věci per rollam a neoprávněně snižuje hlasovací kvorum.

Ve stanovách máte uvedeno, že o „rekonstrukci a modernizaci“ se hlasuje tříčtvrtinovou většinou přítomných. Článek VII stanov však uvádí, že (o všech záležitostech) se hlasuje nadpoloviční většinou všech.

Obě ustanovení jsou tedy v rozporu. Tento rozpor je třeba překonat ústavně konformním výkladem vašich stanov.

V první řadě je třeba pochopit, že způsob rozhodování vlastníků je pouhý technický detail. Všechny tyto způsoby zjišťování vůle spoluvlastníků jsou rovnocenné a samozřejmě nemění hlasovací kvorum:
  1. telefonické dotazování
  2. posílání SMS
  3. klikání do políček na webové stránce
  4. zvedání rukou na shromáždění
  5. vhazování hlasovacích lístků
  6. podepisování listiny na shromáždění
  7. podepisování listiny mimo shromáždění (neboli hlasování per rollam)

Žádný z uvedených způsobů hlasování nemůže změnit stanovami či zákonem určené hlasovací kvorum!!! Kvorum závisí na tom O ČEM SE HLASUJE. Nikoliv na tom jakým technickým způsobem je hlasování organizováno.

A nyní slíbený ústavně konformní výklad vašich stanov: Při výkladu právních norem se v případě rozporu může použít pravidlo: Lex specialis derogat legi generali. Tedy právní norma speciálnější ruší právní normu obecnější.

Ve Vašich stanovách je nepochybně lex specialis: hlasování o modernizaci a rekonstrukci. Kvorum pro tento ojedinělý a tedy velmi speciální případ je tříčtvrtinová většina přítomných. Ustanovení článku VII se týká hlasování o čemkoliv, takže se jedná naopak o lex generalis.

Lex specialis derogat legi generali.

Z uvedeného plyne, že článek VII vašich stanov je nutno číst takto: „Při hlasování per rollam podle tohoto článku je kvorum nadpoloviční většina všech, s výjimkou případu, kdy zákon nebo tyto stanovy předepisují kvorum vyšší“.

Podotýkám, že při hlasování per rollam jsou „přítomní“ při tomto hlasování všichni spoluvlastníci, neboť každý z nich byl vyzván k rozhodnutí o společné věci. Tříčtvrtinová většina přítomných je tedy při hlasování per rollam podle čl. VII totožná s tříčtvrtinovou většinou všech.

Justitianus

Vložil TN. (bez ověření), 9. Prosinec 2018 - 11:42

Vysvětlete nám, jak při telefonickém hlasování chcete technicky zajistit podpis vlastníka vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Nebo když se budou per rollam schvalovat stanovy, budete je celé číst do telefonu?

Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2018 - 12:33

Pane TN, nikdy a nikde jsem netvrdil, že projev vůle sdělený telefonicky je totéž co hlasování per rollam. Není to totéž. Ve středověké latině „rolla“ je svitek, listina, oběžník, tedy v moderním pojetí listina (která může mít i elektronickou podobu a může být opatřena i elektronickým podpisem).

Projev vůle sdělený telefonicky či videopřenosem je nepochybně projevem vůle jednající osoby. Jde zpravidla o projev srozumitelný, jednoznačný a určitý. Postrádá však formální náležitosti, proto není ekvivalentem projevu vůle per rollam..

Otázkou je zda nedostatek formy takového projevu obstojí při posuzování platnosti právního jednání. Ostatní vlastníci jednotek mohou takovýto projev vůle uznat či neuznat za ekvivalent projevu vůle na podepsané listině. Je to na nich – jde pouze o jednoduchou otázku soukromého práva.

Mimochodem, mýlíte se když zdůrazňujete podpis „vlastní rukou“. Podpis může být i elektronický, jestliže jednoznačně určuje osobu, která projev vůle učinila. Viz zákon o elektronickém podpisu a aktuální výkladová literatura k této problematice. Podpis husím brkem na pergamenu, případně vlastní krví, už se v 21. století opravdu nevyžaduje.

Justitianus

Vložil TN. (bez ověření), 9. Prosinec 2018 - 13:00

Já si § 1212 vykládám jinak. Listina je pořád jen papír. Písemný projev je i email, ale v zákoně se hovoří o listině, nikoli o písemné formě. Totéž si myslí i Čáp a Horák, pravda Pražák je opačného názoru.

U nás v SVJ jsme už per rollam prováděli a také jsme hlasovací lístky přijali emailem, ve stanovách jsme záměrně neupravili podrobnosti, abychom měli výkladovou volnosta a zybtečně si nesvazovali ruce. V našem SVJ ale nepodvádíme. Bohužel jsou SVJ, kde je per rollam zneužíváno předsedy.

Dokážu si ale představit, že v jiném SVJ by kverulant hlasování soudně napadl, pokud nebudou splněny podmínky § 1211–1212, které jsou kogentní.

Vložil Michal Kaštil, 9. Prosinec 2018 - 0:37

Děkuji za obsáhlý rozbor. Závěr je srozumitelný a pro mě osobně zcela logický. To že je modernizace a rekonstrukce jmenovitě podmíněna hlasy nejméně 3/4 přítomných pro přijetí jsem chápal jako nadřazené ustanovení proti článku VIII, měl jsem však problém s řešením rozporu obou článků stanov. Vaše vysvětlení krok za krokem odpovídá na můj původní dotaz. MK

Vložil Anonymous13 (bez ověření), 8. Prosinec 2018 - 23:13

On se nam vratil zpatky lake, pouze s jinou prezdivkou? Mate totiz stejne arogantni vystupovani, jako mel on, a dokonce i stejnou retoriku.

Nicmene sdelit, ze hlasovaci kvorum na shromazdeni, kde je kvorum z pritomnych, je stejne, jako hlasovaci kvorum pro rozhodnuti mimo zasedani, kde je kvorum ze vsech clenu spolecenstvi, je zcela nesporne vadny. A nic na tom nemeni ani pouzivani latiny ve vasem prispevku.

Vložil xyz (bez ověření), 9. Prosinec 2018 - 8:03

Tak si to vysvětlení „Lakeho“ řádně prostudujte a možná zjistíte, že „Lake“ má pravdu. Nesporně vadná je ale předposlední věta Vašeho příspěvku, neboť z ní nevyplývá, co hodnotíte jako nesporně vadné.

Vložil Anonymous13 (bez ověření), 9. Prosinec 2018 - 8:17

Takze pokud na shromazdeni bude pritomno 50,01% vsech spoluvlastnickych podilu, tak pro prijeti navrzeneho usneseni bude dostacujici cca 37,50% vsech spoluvlastnickych podilu.

Pokud stanovy vyzaduji, pri hlasovani formou mimo zasedani, 50% vsech spoluvlastnickych podiku, tak si Vas vybor hlasovaci kvorum nijak neupravil a nesnizil, ale naopak.

Vložil Justitianus, 9. Prosinec 2018 - 10:06

Vysvětlil jsem už (a Vy jste to nepochopil), že při hlasování o modernizaci a rekonstrukci se použije vždy kvorum tříčtvrtinové. Při hlasování per rollam se počítá ze všech vlastníků jednotek. Je tomu tak proto, že hlasování per rollam se zúčastnili všichni (100%).

Správně jste napsal, že při hlasování na usnášeníschopném sromáždění by ke schválení mohly podle okolností postačovat tři čtvrtiny přítomných hlasů, tedy těsně nad 37.5%. Ovšem při vyšší účasti by to bylo více, až po 75%.

Váš postřeh o minimálním kvoru je bezvýznamný, protože o takový případ se nejedná. Hlasováno bylo per rollam, nikoliv na shromáždění. V tomto případě tříčtvrtinová většina nutná ke schválení byla jednotně 75% hlasů všech vlastníků jednotek.

Výbor však tvrdil, že se hlasovalo kvorem těsně nad 50% všech vlastníků jednotek. Tento názor není správný, jak jsem ukázal.

Z toho je zřejmé, že při hlasování per rollam je ve skutečnosti obtížnější dosáhnout souhlasu tříčtvrtinové většiny. Výbor se pokusil toto kvorum zmanipulovat. I Vy jste zde bez důvodu napsal stejný nesmysl.

Počítání s procenty je zařazeno v osnovách pro třetí ročník základní školy. Mějte se pěkně!

Justitianus

Vložil Michal Kaštil, 7. Prosinec 2018 - 17:51

K této věci ještě doplňující dotaz. Má nějakou váhu rozhodnutí shromáždění, o kterém se provede řádný zápis ze schůze společenství? Myslím tím závaznost takového rozhodnutí. Konkrétně rozhodnutí o tom, že o předmětu rekonstrukce se bude hlasovat jednotlivě podle návrhů zaslaných výboru. K tomu nedošlo a bylo vyvoláno hlasování mimo zasedání o rekonstrukci jako celku.

Vložil @ (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 18:47

Musí se postupovat podle § 1210 a násl. z. č. 89/2012 Sb. Nic jiného není možné. Tak na příslušné paragrafy mrkněte.

Vložil Ajša, 7. Prosinec 2018 - 19:45

Platné je co se píše ve stanovách. Tam je způsob hlasování mimo shromáždění rozebráno přesněji. Např. že se vlastníci musí vyjádřit do 15 dnů, atd

Vložil Jan77 (bez ověření), 7. Prosinec 2018 - 17:35

Při takto formulovaných stanovách se domnívám, že odpověď je ano. Je na výboru , zda zvolí k odsouhlasení formu zasedání anebo vyhlásí korespondenční hlasování.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".