měřáky

Vložil Anonymous, 19. Říjen 2017 - 11:53 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně měřáků.Bydlíme 11 rodin v nájmu soukromého podnikatele.Po dotazu zda-li nám namontuje měřáky na topení zdělil, že ne jelikož nemusí dům je starý a má vyjímku---nedostáváme žádná vyčtování jen platíme měsiční zálohy celý rok..existuje nějaká vyjímky jakou on uvádí? děkuji

  • ne není

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vladimir B., 19. Říjen 2017 - 22:30

Základní údaje o způsobu vyúčtování služeb v nájemním domě by měly být uvedeny va Vaši nájemní smlouvě- snad nějakou máte k disposici.

Vložil Libuna (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 7:47

V nájemní smlouvě nic ó provedení vyúčtování není.jaksi to vynechal a dokonce je propadlá od roku 2011

Vložil Petr123 (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 8:03

Majitel záměrně porušuje zákony a patrně ne pouze v tomto případě. Na vašem místě bych se odstěhoval nebo se s tím smířil, pokud s tím nemáte v plánu jít k soudu.

Vložil libuna (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 8:55

Ano mám v plánu to řešit.Porušuje zde úplně vše a více věcí najednou.Děkuji všem za ochotu vážím si toho.

Vložil aa (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 9:42

Co chcete řešit, vždyť vás vyrazí a vy se budete akorát zbytečně rozčilovat. Nebylo by lepší najít si nový nájem?

Vložil libuna (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 11:23

Chci jen dostat se svých práv.Platím řádně nájem a platím si za teplo ale radiatory hřejí jen z 15% plochy, zbylá plocha je studená a ví to již dlouho,neřeší ani se nechce dohodnout.Není přeci normální platit za teplo které mám jen z části a nevidět nikdy vyučtování.

Vložil tep (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 12:27

To je běžný úkaz, pokud jsou radiátory předimenzované. Obzvláště tento jev nastává při temperování bytů. Rozhodující je teplota v bytě. Celý radiátor by mohl topit, pokud venkovní teplota poklesne pod –15 stupňů.

Vložil aa (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 11:33

Ale může. Když bude chtít, důvod si vždycky najde.

Vložil Laďa. (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 15:18

Žádné meřáky nemáme ani nechcem!Kdo nás donutí?Rozpočí­táváme postaru a jsme spokojeni.

Vložil Veselý (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 10:09

pokud ji na porušení povinnosti nainstalovat měřidla někdo upozorní, může provést kontrolu a přinutit vás k instalaci opakujícími se pokutami.

O povinnosti instalace měřidel více zde: http://www.portalsvj.cz/…-za-rok-2016#…

Vložil Nový (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:33

Povinnost instalace měřidel upravila novelizace vyhlášky č. 197/2007, provedená v r. 2014. Výjimky z instalace měla upravit další novelizace, ale zůstalo pouze u slibů ministerstva průmyslu a výjimky dosud stanoveny vyhláškou nebyly.

V aktuálně platném metodickém pokynu MMR o rozúčtování nákladů na vytápění http://www.mmr.cz/…_14_1_16.pdf se uvádí: „Povinnost in stalovat měřidla nebude platit u ob jektů, kde je instalováno tzv. c ritallové topení , a v případě mal ých kotel en, kde není zajištěno kontinuální přikládání paliva .“

Jak vidíte, hovoří se o budoucí výjimce, která ale zatím ve vyhlášce nevyšla. Pokud se pronájimatel odvolává na nějakou platnou výjimku, požadujte předložení výjimky případně na odkaz na předpis, ve kterém je výjimka uvedena.

V každém případě je pronajímatel povinen po skončení účetního období provést vyúčtování skutečných nákladů na vytápění a provést vypořádání formou doplatků či přeplatků (porovnáním skutečných nákladů se zaplacenými zálohami) na základě § 7 zákona č. 67/2013 Sb.:

„§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků
(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2) Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
(3) Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.“

Vložil libuna (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:59

Děkuji moc za zodpovězení otázky..ono tu jde o více faktorů najednou,kotelna kde jsou dva kotle s přípojkou na plyn neměla za posledních 5 let ani revizi, nikdy jsme neviděli vyučtování jelikož se vždy ohradil jakousi vyjímkou ,topení je uškrcené a radiátory hřejí jen na 10% ,zbytek je studený každoročně, na měřáky nám i zdělil že si je musíme sami koupit dokonce.. rozhodla jsem se již bránit proto sháním veškeré informace.Pochopte mě a moc děkuji.

Vložil Nový (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 14:50

V první větě mého předchozího příspěvku patří místo uvedené vyhlášky č. 197/2007 Sb. správně č. 194/2007 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194

Vložil Vyhlásil (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 13:20

Pokud se nerozúčtovává podle měřáků, měřáky být nemusí.

Vložil aaaaa (bez ověření), 19. Říjen 2017 - 13:29

Když nejsou měřáky, tak se logicky podle nich nemůže rozúčtovávat.

Vložil MartinII, 20. Říjen 2017 - 9:32

Četl jste vůbec NOZ ? Nevím jestli může být nájem dle jiného zákona, takže nastudujte zákon a potom položte otázku. Dokonce vám sdělím paragrafy

Oddíl 3 § 2201 – § 2331 Nájem

Pododdíl 1 – Obecná ustanovení § 2201 – § 2234

Pododdíl 2 – Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu § 2235 – § 2301

Jako rozumný člověk zauvažujte, t.j. hledejte na internetu nebo zde, např.

www.portalsvj.cz/…trolu-meraku

www.portalsvj.cz/…raky-tepla-0

Dále vzneste dotaz www.tzb-info.cz/kontakty

Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 +420 233 081 1­41 kontakt@tzb-info.cz

a portalobydleni.cz

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) Vinohradská 1896/46 120 00 Praha 2 tel.: 234 712 611, 221 771 612 in­fo@portalobydle­ni.cz 

možná tam již takový dotaz byl vznesen, takže hledejte, i když nejste SVJ

www.portalobydleni.cz/…ku-jednotek/

Vložil libuna (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 11:10

Děkuji za užitečné odkazy..upozornila jsem jej na to písemně, se žádostí nahlédnou do vyučtování a v případě se dohodnout jak to budeme řešit.Nesouhlasím s komentářem „že nás může vyhodit“ platím řádně nájem a pokud on nereaguje a jen se vysmívá,tudíž já se jen domáhám svých práv není oprávněn mě vypovědět nájem.Já i pronajimatel máme povinnosti i práva.

Vložil Veselý (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 17:03

V některých nájemních smlouvách podrobný rozpis všech služeb zajišťovaných pronajímatelem ani způsob vyúčtování záloh není. Smluvní strany si vystačí i s pouhou dohodou o výši záloh za služby spojené s užíváním pronajatého bytu. Taková smlouva samozřejmě platí. Povinnosti služby vyúčtovat a vyrovnat případný (ne)doplatek ale ani jednu ze smluvních stran nezbavuje. Při absenci podobných ujednání přímo ve smlouvě tuto povinnost upravuje zákon o službách č. 67/2013 Sb. Vyúčtování záloh

Pokud jste si ve smlouvě nedomluvili něco jiného, vyúčtování služeb musí proběhnout nejpozději do čtyř měsíců po konci zúčtovacího období. Musí obsahovat skutečnou výši nákladů na jednotlivé poskytnuté služby i výši přijatých záloh a měl by být pronajímatelem vypracován v takové podobě, aby byly zřejmé a kontrolovatelné případné rozdíly. Další čtyři měsíce pak zákon ukládá na vyrovnání případných doplatků nebo přeplatků.

Nájemce má právo požadovat všechny doklady, podle kterých bylo vyúčtování služeb provedeno. Žádost musí být písemná a lhůta na doložení všech nákladů je pět měsíců po konci zúčtovacího období. Pokud se nájemci ve vyúčtování nebo v doložených dokladech něco nepozdává, může podat proti vyúčtování námitku. Učinit tak může nejpozději do třiceti dnů od okamžiku, kdy vyúčtování nebo doklady obdržel. Dalších třicet dnů má potom pronajímatel, aby uplatněnou námitku vyřídil.

Pro případ, že jedna ze stran čeká na doplatek/přeplatek za služby marně, má věřitel ze zákona nárok na úrok z prodlení. Jeho výši stanovuje nařízení vlády a úroková sazba je vázána na repo sazbu České národní banky, ke které se přičítá osm procentních bodů. Tato sazba je oficiálně vyhlašována ve věstníku ČNB, její aktuální výši si tedy můžete vždy ověřit v něm. Úrok z prodlení se začíná počítat hned prvním dnem po splatnosti doplatku nebo přeplatku.

Pokud ve stanovené lhůtě k vyúčtování nedojde, zákon také počítá s pokutou ve výši 50 kč za den prodlení při neplnění nepeněžních povinností. To znamená nárok na 50 korun pro nájemce za každý den prodlení s nedoručením řádného vyúčtování.

Vložil Veselý (bez ověření), 20. Říjen 2017 - 10:19

Ten odkaz http://www.portalsvj.cz/…-za-rok-2016#… je zastaralý, od r. 2016 se postupuje podle novelizovaného ustanovení § 6 zákona č. 67/2013. Podrobně vysvětleno zde: http://www.portalsvj.cz/…-za-rok-2016#…

Vložil Veselý (bez ověření), 21. Říjen 2017 - 10:15

Omlouvám se, v první větě předchozího příspěvku jsem uvedl odkaz s tím, že je zastaralý a neplatný. Omylem jsem uvedl jiný odkaz. Správně jsem chtěl uvést odkaz uvedený v příspěvku MartiniII http://www.portalsvj.cz/diskuse/meraky…

tj. tento odkaz MartinaII http://www.portalsvj.cz/…trolu-meraku

z r. 2015, který je zastaralý a neplatný, protože od r. 2016 se postupuje podle novelizovaného ustanovení § 6 zákona č. 67/2013. Podrobně vysvětleno zde: http://www.portalsvj.cz/…-za-rok-2016#…

Vložil MartinII, 20. Říjen 2017 - 16:24

„se žádostí nahlédnou do vyúčtování“

Myslím, že se ve vyúčtování tepla (na rozdíl od vyúčtování studené vody) nevyznáte. Pokud tu je někdo, kdo umí vysvětlit, jak se ve vyúčtování tepla vyznat, nechť poradí.

Možná, že jste měla/mohla neplatit zálohy, dokud nedostanete za (nepromlčené) období řádné, přehledné, věrohodné vyúčtování.

Myslím, že o právu obdržet řádné vyúčtování (i když se tehdy jednalo tuším o doplatek), tu jsou odkazy na judikáty nsoud.cz.

Ve smlouvě snad přeci nemáte, že platíte pevnou částku bez nutnosti vyúčtování.

Na portalobydleni.cz jso unapř. tyto dotazy a odpovědi

http://www.portalobydleni.cz/…ii-a-sluzeb/

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".