funkční období předsedy

Vložil eximo, 8. Září 2021 - 13:24 ::

Dobrý den, prosím o stanovisko. Ve stanovách SVJ je uvedeno, že volbou nového předsedy zaniká funkce starého a v dalším bodě je uvedeno, že funkční období předsedy je pětileté. Kdy zanikne funkce předsedy, když v pětiletém období není zvolen nový předseda. Děkuji.

  • statutární orgán

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 10. Září 2021 - 12:07

Dle mého názoru zanikne funkce i prostým uplynutím funkčního období. V našem případě to tak i rejstříkový soud vyložil. PS: jiná věc je, že údajů v rejstříku zapsaných (a potenciálně neaktuálních) je možné se dovolat, ale na to se neptáte.

Vložil Justitianus, 11. Září 2021 - 4:28

Jan77, jestliže uplynulo funkční období (a předseda nebyl mezitím zvolen zvovu), pak osoba která osvědčí právní zájem se může domáhat výmazu bývalého předsedy. Ovšem postup rejstříkového soudu který popisujete je v rozporu se zákonem.

Jakmile se SVJ ocitlo bez statutárního orgánu, rejstříkový soud je POVINEN postupovat podle § 165 zákona č. 89/2012 Sb..

§ 165
(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví
.
  • Ve vašem případě měl rejstříkový soud postupovat podle bodu č. 1 (viz můj příspěvek výše). Tedy zároveň s výmazem bývalého předsedy měl soud z moci úřední jmenovat a zapsat chybějícího předsedu SVJ (na návrh toho, kdo bývalého předsedu „nabonzoval“).
  • Pokud návrh na jmenování chybějícího předsedy SVJ nebyl podán, nebo soud nemohl navrženou osobu jmenovat pro jinou překážku, pak bylo povinností rejstříkového soudu jmenovat právnické osobě generálního opatrovníka (podle bodu č. 5 mého příspěvku výše).

Postup uvedený v § 165 je pro rejstříkový soud závazný. RS se nesmí zastavit v půli cesty a nesmí pouze provést výmaz bývalého předsedy. Výsledkem musí být vždy jmenování předsedy SVJ, nebo jmenování opatrovníka. To platí pokud mezitím neproběhla řádná volba nového předsedy na shromáždění – v tom případě by jej rejstříkový soud zapsal běžným způsobem podle bodu č. 1 mého příspěvku výše.

Justitianus

Vložil Oana (bez ověření), 11. Září 2021 - 11:29

„RS se nesmí zastavit v půli cesty a nesmí pouze provést výmaz bývalého předsedy.“ (Vložil Justitianus, 11. Září 2021 – 4:28)

Je vidět, že jste održen od praxe, pane Justitiane. Přesně takto rejstříkový soud postupuje, předsedu vymaže a tím skončí. Měl byste to rejstříkovému soudu vysvětlit.

Podle klasické poučky římského práva totiž „iura novit curia“.

Vložil Soud (bez ověření), 11. Září 2021 - 7:30

To jsou zase bludy, pane Justitiane.

Soud předsedu vymaže. Tečka. Nic dalšího soud činit nebude.

Vložil Justitianus, 11. Září 2021 - 9:34

Nu ano, blb se pozná hned.

Pane Soud (bez ověření), vyjadřujete sice nesouhlas (poněkud primitivně), ale Vaše sdělení je neurčité a nelze rozeznat z jakého důvodu nesouhlasíte s tím co jsem napsal.

Citoval jsem § 165, ze kterého vyplývá přesně to co zde píši. Jen naprostý blb se může tvářit že to neplatí. Dále mohu tuto skutečnost doložit i judikaturou:

VSPHA 7 Cmo 67/2015
Datum rozhodnutí: 11.09.2015
Dotčené předpisy: § 165 odst. 1 předpisu č. 89/2012 Sb. (…)

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Holejšovského a soudkyň JUDr. Jany Součkové a JUDr. Lenky Grollové v právní věci navrhovatele (…) takto: (…)

Ust[anovení] § 165 odst.1 o.z. jako jedinou variantu pro případ, že není postupováno podle části věty před středníkem není jmenován chybějící člen (členové) statutárního orgánu, stanoví povinnost soudu jmenovat právnické osobě opatrovníka. Stanoví to kogentně, bez možnosti soudu činit něco jiného, když výslovně určuje, že jinak jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Soud tak nemá jinou možnost, než jmenovat opatrovníka. (…). 

Struktura ust. § 165 odst.1 o.z. není postavena na alternativitě. Zákon neurčuje, že soud může v případě, že nastanou podmínky dané premisou (nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování) buďto jmenovat chybějící členy na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným zakladatelským právním jednáním anebo jmenovat právnické osobě opatrovníka. Struktura právní normy není ta, že může nastat jedna z určených situací, libovolně jaká. Naopak, struktura normy je postavena tak, že nenastane-li první z určených možností, až pak může nastat možnost další. (…) [C]hybějící členy statutárního orgánu lze jmenovat jen na návrh, a to ještě nikoli kohokoli, leč jen osoby speciálně aktivně věcně legitimované osvědčivší právní zájem. Naproti tomu opatrovníka jmenuje soud právnické osobě i bez návrhu, tedy nejenom na návrh, ale též v řízení zahájeném ex officio, tedy z uvážení soudu. Vyloučení souběžnosti procesu dle § 165 odst.1 o.z. část věty před středníkem jmenování člena statutárního orgánu soudem, a procesu dle § 165 odst.1 o.z. věta za středníkem jmenování opatrovníka soudem, vyplývá i z dalších druhů výkladu.

Doslovný a syntaktický výklad vychází ze slova „jinak“, kteréžto je příslovcem s významem odlišným způsobem případně z jiných hledisek apod. Význam příslovce jinak tedy znamená, že není-li naplněno první ze zákonem stanovených řešení, připadá v úvahu „jiné“ řešení. V daném spojení je slovo jinak navíc vylučovací spojkou, z čehož významově vyplývá, že není-li zvoleno řešení prvně jmenované, uplatní se řešení jiné. Z jazykového výkladu tedy vyplývá, že jmenování opatrovníka právnické osobě soudem může nastat jen není-li této osobě soudem jmenován člen (členové) statutárního orgánu tak, aby byl tento způsobilý rozhodovat. 

Ke shodnému závěru lze dospět i výkladem systematickým, viz výše rozebraná struktura předmětné právní normy. Z logického výkladu vyplývá, že má-li statutární orgán počet členů dostatečný k rozhodování, není již třeba, aby mu byl soudem jmenován opatrovník, což platí i pro případ, že dostatečný počet členů statutárního orgánu je zajištěn tím, že chybějící členové jsou jmenováni soudem dle § 165 odst.1 o.z. část věty před středníkem

Z hlediska cíle je (…) prioritní zajistit doobsazenost pro každou právnickou osobu obligatorního orgánu statutárního orgánu tak, aby opět mohl naplno plnit své funkce (…). Pro takový případ lze použít i českého úsloví bližší košile než kabát , tedy bližší je zprovoznit statutární orgán, byť prozatímním (mi) resp. dočasnými členy jmenovanými soudem, vzdálenějším je jmenovat opatrovníka coby osobu jen částečně statutární orgán nahrazující (…).

Závěr:
Jak znění zákona, tak i judikatura mi dává jednoznačně za pravdu. Rejstříkový soud nemůže a nesmí skončit svou činnost pouze tím, že vymaže z rejstříku bývalého předsedu SVJ. Rejstříkový soud má podle § 165 uloženu povinnost zajistit dostatečný počet členů statutárního orgánu, jakmile rozhodne o výmazu předsedy SVJ, který nemá ustanoveného náhradníka.

A abych nezapomněl: Zdravím i další místní blbečky, kteří minusují mé obsahově správné texty. Musí vás nesmírně štvát, že Justitianus má pravdu, a že nejste schopni najít žádný argument proti tomu co napsal.

Justitianus

Vložil Oana (bez ověření), 11. Září 2021 - 11:25

„Rejstříkový soud má podle § 165 uloženu povinnost zajistit dostatečný počet členů statutárního orgánu, jakmile rozhodne o výmazu předsedy SVJ, který nemá ustanoveného náhradníka.“ (Vložil Justitianus, 11. Září 2021 – 9:34)

Pane Justitine,

veřejný rejstřík je plný právnických osob bez statutárního orgánu.

Došlo k tomu tak, že soud statutární orgán vymazal a tím skončil. Nejedná se pouze o SVJ.

Račte se přesvědčit sám.

Vložil Justitianus, 8. Září 2021 - 20:45

Pro odpověď na Váš dotaz je dobré si uvědomit, že osoby ve funkci jsou zapsány v rejstříku SVJ, který je veden rejstříkovým soudem. Tento rejstřík je veřejným rejstříkem, tedy každý má k údajům přístup a může se dovolat údajů tam uvedených. I soudy budou případně postupovat tak, že nahlédnou do rejstříku a tam zjistí kdo byl/je ke dni XX.YY.ZZZZ předsedou vašeho SVJ.

Osoba zapsaná v rejstříku jako předseda SVJ je předsedou SVJ. Nehledejte v tom žádnou raketovou vědu. Jeho funkce zanikne:

  1. jestliže jej rejstříkový soud vymaže a zapíše jako předsedu jinou osobu;
  2. uplynutím dvou měsíců po tom, co odstoupí z funkce oznámením došlým právnické osobě (§ 160);
  3. jestliže předseda zemře;
  4. jestliže ztratí zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu (§ 155);
  5. jestliže soud jmenuje právnické osobě SVJ generálního opatrovníka (§ 165);
  6. jestliže zanikne právnická osoba SVJ.

Justitianus

Vložil Káďa (bez ověření), 8. Září 2021 - 23:28

A pokud dle 2 se ro členové ani rejstřík nedoví, zanikne také?

Vložil Justitianus, 9. Září 2021 - 6:28

Ano. Funkce v případě č. 2 zanikne uplynutím času (dva měsíce po doručení oznámení právnické osobě). Tak to stanoví zákon. Je problém že o tom nikdo nemusí vědět, dokud se tato skutečnost neobjeví v rejstříku.

Neptejte se mne proč to autor občanského zákoníku vyřešil právě takto. Jisto je, že právnická osoba má POVINNOST uvést obsah rejstříku do souladu se skutečným stavem, a to bez zbytečného odkladu. Bývalý statutár po dvou měsících nemusí už udělat nic, ale má PRÁVO na to, aby jej rejstříkový soud z rejstříku vymazal. K tomu doloží soudu, že jeho písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno právnické osobě a že od doručení uplynula doba dvou měsíců.

Po celou přechodnou dobu dvou měsíců ovšem statutární orgán odpovídá za to, že učiní včas nezbytné kroky pro další fungování právnické osoby. Měl by tedy v průběhu těch dvou měsíců zajistit volbu nového předsedy. Nebo může předseda za sebe kooptovat náhradníka, který bude vykonávat funkci dočasně až do nejbližšího zasedání shromáždění (§ 246 zákona č. 89/2012 Sb.); to platí pokud tato možnost není vyloučena stanovami.

Justitianus

Vložil Petr, 11. Září 2021 - 12:03

„funkční období předsedy Vložil eximo, 8. Září 2021 – 13:24 :: Ostatní "Ve stanovách SVJ … volbou nového předsedy zaniká funkce starého, a v dalším bodě je uvedeno, že funkční … . Kdy zanikne funkce předsedy, když v pětiletém období není zvolen nový předseda“

Já bych se zeptal konkrétního rejstříkového soudu. Ono to bude (asi jako i jiné posuzování soudem) soud od soudu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".