el.přívod k bytu

Vložil majdalena (bez ověření), 31. Květen 2019 - 7:25 ::

Dobré ráno,

provádíme výměnu hlavní elektrické domovní stoupačky a jednotlivé 3fáz elektro přívody k bytům, vše ve společných prostorách,fi­nancování ze společných peněz SVJ. Jeden vlastník má již 3fáz elektro přívod do bytu , od elektroměrového Rz, proveden z r. 2003, to bylo ještě BD. Od r. 2009 jsme SVJ. Vlastník nyní požaduje, refundaci na 3fáz. el.přívod k bytu , který si financoval na své náklady v r.2003. Jak s tím naložit, ceny kabelů v r. 2003 byly zcela jiné. Jak postupovat?

Děkuji moc za názory. Hezký den Majda

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil zdeseny clen SVJ, 31. Květen 2019 - 11:33

Uvádíte, že dle prohlášení vlastníka jsou společnou částí domu jak stoupací vedení, tak vodorovné přívody k jednotkám. Tak vše co je s ohledem na hospodárnost opravy nutné rekonstruovat a co odsouhlasilo shromáždění rekonstruujte. Co se týče vodorovného přívodu k jednotce opravenému v roce 2003, pokud i ten už je zastaralý, rekonstruujte jej také. Pokud je jeho provedení a stav v pořádku, nechte jej být.

A dále při stanovení příspěvku jednotlivých vlastníků na náklady provedené rekonstrukce elektroinstalace postupujte v souladu se zákonem, který skutečně neříká, že vše společné platí všichni dle spoluvlastnických podílů.

Zákon říká Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

§ 1180

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

U vodorovných vedení od společného stoupacího vedení k jednotlivým jednotkám není sporu o tom, že se jedná o společnou část sloužící výlučně pouze vlastníkovi jednotky, nikoliv všem.

Takže náklady na rekonstrukci stoupací části vedení mají hradit všichni rozpočteno dle spoluvlastnických podílů, náklady na vodorovné přívody mají být jako příspěvek určeny k úhradě vždy jen vlastníkovi jednotky ve výši jen nákladů rekonstrukce vodorovného přívodu k jeho jednotce.

Pokud tedy budete postupovat správně dle zákona, tak u vlastníka jednotky s rekonstruovaným vodorovným přívodem v roce 2003 určitě nebudete mít problém, neboť pokud to v roce 2003 provedl dobře, nebude to teď nutné rekonstruovat a nebude mu na náklady této rekonstrukce vyměřen příspěvek. A nebude ani požadovat nějaké refundace, neboť k nim nebude důvod, tak jako on si financoval rekonstrukci jím výlučně užívaného vodorovného přívodu, budou si i ostatní sami (byť prostřednictvím SVJ) financovat rekonstrukce jimi výlučně užívaných vodorovných přívodů.

Vložil anonymouk (bez ověření), 31. Květen 2019 - 10:32

Máte možnosti:

  • dostane nic
  • provede se výměna i jemu
  • něco dostane po ocenění jeho elektroinstalace, může mít hliník a vy budete mít měď, jiný průřez, nové zásuvky …

Na nějaké prohlášení se nespoléhat, ještě jsem neviděl podrobné. Tady se dělalo tak, že se vypracovalo pro první barák a pak se to opisovalo, bez ohledu na skutečnost u jiných baráků.

Vložil . (bez ověření), 31. Květen 2019 - 8:00

Závisí na tom, jak jsou rozvody popsané v Prohlášení. U nás jsou společné roozvody jenom stoupačky. To, co je od stoupačky do bytu patří vlastníkovi. Když jsme měnili společné rozvod ve stoupoačkách, tak když vlastníci chtěli vyměnit i přívod do bytu, tak jim to elektrikáři vyměnili a každý vlastník jim to hned zaplatil. Kdo to vyměnit nechtěl, tak má přívod od stoupoačky do bytu původní. Hledejte v Prohlášení vlastníka. Tam je odpověď, zda vlastníkův požadavek je oprávněný či nikoliv.

Vložil majdalena (bez ověření), 31. Květen 2019 - 8:48

V Prohlášení vlastníka budovy /PVB/ nemáme napsáno. Dle Nařízení vlády 366/2013,§6 písm.b) je společná část el. přívod až k bytovému jističi. Dům je z r.1972 kolaudace, vodorovné přívody k bytům a HDV, vše je provedeno v Al. Dnes je jiná náročnost na vybavení bytů, dříve nebo později si každý byt měl provést nový přívod. Když už se bourá v domě, tak kompletní opravu elektroinstalace. Hezký den, Majda.

Vložil . (bez ověření), 31. Květen 2019 - 8:58

V Prohlášení vlastníka to nemáte. Tak se budete řídit nařízením vlády. Má vlastník doklad? Pokud má, zaplaťte mu, co má na dokladu. Pokud nemá zaplaťte mu nějakou částku, na které se dohodnote. Snad bude rozumný. Nemůže rozhodně požadovat dnešní cenu. Co na tom řešíte? Nestarejte se o to, jaké má rozvody vlastník v bytě, to je jeho věc, ne vaše. Zda si tam nechá udělat nové rozvody je jeho věc, vy mu do toho kecat nemůžete. Řešíte to, co vám nepřísluší.

Vložil MartinII, 31. Květen 2019 - 9:18

„Vlastník požaduje refundaci na 3fáz. el.přívod k bytu, který si financoval v r.2003“.

To je možné, požadovat refundaci za 16 let ??? Neřeším, až kam to patří energetikům, odkud to je společné a odkud to patří „k bytu“, protože jsem to dosud nepotřeboval (my jsme v domě řešili jen revizi „společného“ rozvodu plynu). Co je energetiků, co patří vlastníkovi domu, to by mohlo být (stejně jako u „plynu“) v přísl. zákoně.

Vložil majdalena (bez ověření), 31. Květen 2019 - 9:19

Dobrá připomínka. Ano, vlastník bytu požaduje po 16 letech refundaci a má dost svévolné chování.Proto se ptám na Vaše názory, jak s tím naložit. Děkuji , hezký den.Majda

Vložil majdalena (bez ověření), 31. Květen 2019 - 9:11

To si špatně rozumíme. Výbor SVJ řeší pouze opravu HDV a vodorovné přívody elektro k bytům. Jak má a jak bude řešit elektro v bytě to nás opravdu nezajímá.

V minulém příspěvku jsem zdůraznila pouze, že když v domě provádíme opravu /výměnu hlavní elektro stoupačky, a elměrových Rz, tak je již vhodné provést 3fáz. přívody k bytům od elměrového Rz v chodbě. Když se již seká v chodbách tak se to udělá najednou a né , aby za nějakou dob přišel vlastník bytu, že si udělá 3 fáz. přívod. Tak to děláme najednou. To vše. Děkuji a přeji hezký den , zdraví Majdy

Vložil MartinII, 31. Květen 2019 - 11:05

Z vašich stanov předpokládám nevyplývá nárok vlastníka na proplácení jakýchkoli nákladů (už se tady řešilo, že dotyčný si bez souhlasu vyměnil „společná“ okna a při pozdější „společné“ akci chtěl „refundaci“.

Obecně viz

www.nahradaskody.cz/promlceni/

Dotyčný může žádat nejvyšší orgán o zařazení věci na pořad shromáždění (může a nemusí mu být vyhověno), jde o to, kolik vlastníků přesvědčí aby hlasovali „pro refundaci“, pokud bude bod zařazen do programu.

Shromáždění může asi opravdu odhlasovat cokoli, pokud to neodporuje zák. 89/2012 Sb., viz nejen bytové spoluvlastnictví od § 1158, ale i jiné §§

§ 18 uvádím úmyslně na úvod, aby nedošlo k omylu, co je myšleno „osobou“ v § 1

§ 18 – Osoba je fyzická, nebo právnická.

§ 1

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo.

(2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

§ 2

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s … Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.

(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než …

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s …

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dotyčný může podat žalobu, která bude přijata, pokud splní formální požadavky (tuším dle 99/1963 o.s.ř.). Pochybuji, že by soud vyhrál on, takže si žalovat jistě netroufne.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".