dvojvládí v SVJ

Vložil Anonymous, 22. Srpen 2017 - 8:34 ::

Předsedkyni výboru svj ignorují obě členky výboru. Bez jejího vědomí svolaly shromáždění, které nebylo vůbec projednané, odvolaly jí z funkce předsedy, aniž by to s ní projednávaly, rozesílají vlastníkům dopisy, kde o ní šíří lživé věci, přestože předsedkyně výboru je jediná, kdo v tomto výboru vykazuje práci a ne malou. Je vůbec možné, aby se takto chovali členové výboru?

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil NN (bez ověření), 22. Srpen 2017 - 9:50

Anonymousi, opět jste ve formě – předpokládám, že se nad kvalitou a počtem příspěvků na vaše téma a naivitou přispěvatelů smíchy za břicho popadáte.........

Vložil JaVa, 22. Srpen 2017 - 9:25

Předsedu výboru SVJ, si volí a odvolávají pouze členové výboru SVJ a nikoliv shromáždění vlastníků.To může zvolit pouze předsedu SVJ,tedy jednočlenný statutární orgán SVJ.To,že se Vám jeví práce odvolané předsedkyně výboru SVJ jako kvalitní,je Váš osobní názor,na který máte právo.Velmi důležité je,aby byli spokojeni ostatní dva členové výboru SVJ,kteří ručí spolu s ní, za škody způsobené na majetku,který mají ve své správě.Nejvyšším orgánem SVJ, je shromáždění vlastníků jednotek a ono rozhodne,kdo bude z vašeho výboru SVJ odvolán a kdo ne.Jak vůbec rozhodlo, Vámi zmiňované shromáždění vlastníků,které řádně svolaly nespokojené členky výboru SVJ?

JaVa

Vložil JarekSVJ, 22. Srpen 2017 - 13:45

Shromáždění volí členy výboru ale může nebo mohlo volit i funkce ve výboru, tak jsme to provedli několikrát… To co jsi popsal je podle čeho? stanov, oč. zákoník???

Vložil JaVa, 22. Srpen 2017 - 15:15

V § 1208 písm. c),Z.č.89/2012 Sb. se píše,že:

Do působnosti shromáždění patří

  1. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

O tom,že by shromáždění mělo taky rozhodovat o rozdělení funkcí ve výboru SVJ,zde není ani zmínka,ale vaše SVJ má tuto možnost asi zakotvenu přímo ve stanovách.I zde se nejspíše projevila „lidová tvořivost“těch, kteří zodpovídají za dluhy SVJ pouze, dle velikosti spoluvlastnického podílu a nikoliv celým svým majetkem,jako je to u členů výkonného orgánu SVJ. Ovšem i v případě,že shromáždění vlastníků,dle znění ve stanovách přímo určí,kdo a jakou funkci ve výboru bude mít,řídí se celý statutární orgán zněním zákona č.89/2012 Sb., § 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.

Podrobnosti naleznete zde: http://www.portalobydleni.cz/…tarni-organ/

JaVa

Vložil Nový (bez ověření), 22. Srpen 2017 - 16:59

Píšete že „.I zde se nejspíše projevila „lidová tvořivost“těch, kteří zodpovídají za dluhy SVJ pouze, dle velikosti spoluvlastnického podílu a nikoliv celým svým majetkem,jako je to u členů výkonného orgánu SVJ.“

Jak to myslíte? Členové SVJ zodpovídají za dluhy SVJ dle velikosti spoluvlastnického podílu celým svým majetkem, ne že ne. Členové statutárního orgánu odpovídají za dluhy SVJ stejně jako ostatní členové SVJ, kromě toho odpovídají za škody způsobené SVJ při porušení péče řádného hospodáře.

Vložil Anonymous 2 (bez ověření), 22. Srpen 2017 - 10:07

Důležitá jsou pravidla. Jak říkával Petr Pithart, tam, kde lidé mají k dispozici dobrá procesní pravidla, tam se lze domoci i práv.

Otázku je třeba posuzovat v souvislostech. SVJ má nějaké stanovy (nevíme, co v nich je), řídí se zákonem – nejen úpravou o bytovém spoluvlastnictví, ale též zejména úpravou právnických osob, SVJ je postaveno na obecných zásadách občanského zákoníku (Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě. Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.)

Položme si otázky.
Mohou zbývající členové výboru odvolat předsedu tajně bez svolání výboru? Výbor obvykle svolává předseda. I kdyby podle stanov výbor svolával kterýkoli člen, můžou svolat výbor a nedat vědět třetímu členovi? Jde potom o platné odvolání? Co když jsou ve stanovách lhůty ke svolání výboru, které nebyly dodrženy?

Shromáždění podle zákona svolává výbor. Mohou dva členové výboru svolat shromáždění, nerozhodl-li o svolání výbor a chybí-li usnesení výboru o svolání? Stačí na pozvánce dva podpisy kterýchkoli členů výboru, nebo svolání musí předcházet rozhodnutí výboru? Je takové svolání shromáždění platné? Pokud má výbor 5 členů, bude každý měsíc konán palácový převrat, protože písemná právní jednání mohou podepsat kteříkolovi dva členové výboru?

Jiná situace by byla, pokud by předseda dlouhodobě neplnil své povinnosti, ignoroval schůze výboru, nesvolával výbor, pak je třeba přistoupit k razantním krokům. Bylo tomu tak v této situaci tazatele?

Vložil Bedrna (bez ověření), 22. Srpen 2017 - 11:37

Vážení, co vím, tak v NOZ je uvedeno. Shromáždění odvolává člena výboru! Nikde se již neuvádí odvolání předsedy! Dle textu NOZ by tedy nemělo platit, že předsedu odvolává výbor! Omlouvám se, že neuvádím konkrétní paragraf výše uvedeného textu.

Vložil JaVa, 22. Srpen 2017 - 11:59

Pokud je výbor tohoto SVJ tříčlenný, jednala většina statutárního orgánu dle z.č. 89/2012 Sb.,§ 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

Co mají uvedeno ve svých stanovách a zda to nerozporuje platné zákony se z úvodního příspěvku nedá vyčíst.

JaVa

Vložil vileda, 5. Září 2017 - 8:17

Stanovy: Výbor společenství Statutárním orgánem je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech­.Písemná právní jednání podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy podepisují dva členové výboru. Výbor má 3 členy. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předsedu výboru volí výbor ze svých členů a z funkce předsedy jej odvolává.

Je platné odvolání předsedy výboru, když nebyl řádně svolán výbor a členové takto rozhodli bez vědomí předsedy výboru(tedy třetího člena výboru)?

Je platné svolání shromáždění, když nebyl řádně svolán výbor s body jednání o svolání shromáždění a bylo rozhdnuto bez vědomí předsedy výboru(tedy třetího člena výboru)?

Je platné svolání shromáždění, když členové výboru bez vědomí předsedy výboru (tedy třetího člena výboru) rozhodli o svolání shromáždění více než 1/4 vlastníků bez svolání výboru, který o tomto má povinnost jednat a rozhodnout?

Je normální, že třetí člen výboru obdržel pozvánku na shromáždění vlastníků svolanou členy výboru, o které nebylo rozhodnuto řádným jednáním výboru a ostatním vlastníkům byla rozeslaná pozvánka na shromáždění na stejný den, ale s tím rozdílem, že bylo svoláno členy výboru na základě více než 1/4 vlastníků? A toto vše bez vědomí třetího člena – předsedy výboru a bez svolání jednání výboru?

Vložil JaVa, 5. Září 2017 - 8:53

Cituji z vašich stanov: „Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předsedu výboru volí výbor ze svých členů a z funkce předsedy jej odvolává.“

§ 1207 z.č.89/2012 Sb.,

(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

Nevím jak Vy,ale já se domnívám,že všechno, co zde popisujete,by zřejmě mohli většinoví členové vašeho výboru SVJ spolu s vice než 1/4 vlastníky jednotek učinit, aniž by jakkoliv porušili vaše stanovy a příslušný zákon.

JaVa

Vložil vileda, 5. Září 2017 - 11:26

členové výboru neporušují stanovy, když nesvolají řádně výbor k odvolání předsedy a ke svolání shromáždění? Výbor je samozřejmě schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina, ale výbor nebyl svolán!!!! Výbor nebyl svolán řádně ani ohledně odvolání přesedy výboru, ani ohledně svolání shromáždění. Chcete říct, že nebyly porušeny stanovy? :)

Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 5. Září 2017 - 13:00

Není jasné, čeho chcete dosáhnout. Jak psal Java, shromáždění bylo pravděpodobně platně svoláno. Můžete sice dlouze mudrovat, zda byl řádně svolán výbor, zda dvě členky neporušily stanovy, ale k čemu to bude? Pokud je řádně svoláno shromáždění a to odvolalo třetí členku a zvolilo jinou, tak je vymalováno.

Vložil ivik, 15. Září 2017 - 6:09

Musela jsem se zde zaregistrovat, protože vileda je prostě „vileda“:) Členky jednaly podle platných stanov. Odvolaly předsedkyni SVJ bez jejího vědomí, protože porušovala od samého začátku stanovy. O všem rozhodovala sama nebo komunikovala pouze s jednou členkou (důchodového věku). Další členka byla do počtu jen papíře. Samozřejmě se papírová členka ozvala, ale to se nelíbilo předsedkyni SVJ. Vileda si zašla do banky s důchodovou členkou a nechala zřídit jednodispoziční podpisové právo pro sebe jednotlivě a pro důchodkyni, která nemá pojem o internetovém bankovnictví. Důchodová členka o návštěvě v bance informovala papírovou členku. O pár dní později zašla papírová členka s členkou důchodovou do banky a upravily podpisové právo na dvě členky výboru. Na schůzi výboru chtěla papírová členka vysvětlení od předsedkyně SVJ, proč udělila jednodispoziční práva jednotlivě a proč nebyla přizvána spolu s ostatními členkami do banky. Místo vysvětlení byly členky osočeny, co si to dovolily bez předsedy SVJ učinit změny v bance. „Pardón“ :) Poté začalo dvojvládí mezi výborem… Na platném shromáždění předsedkyně SVJ rezignovala, protože nedokázala přesvědčivě argumentovat na dotazy vlastníků.

Vložil Mrzout, 15. Září 2017 - 15:29

Milá paní,

jste hrdinka, takových jako Vás by mělo být více...........

Mrzout

Vložil ivik, 17. Září 2017 - 15:23

Milý pane,

nejde tady o hrdinství, ani v domě neoslavujeme, ba naopak…

Vložil Mrzout, 17. Září 2017 - 16:18

Jste hrdinka každým coulem – 4× odejít během schůze a nechat se vrátit manželem.....­.........

Mrzout

Vložil ivik, 17. Září 2017 - 17:37

Bez komentáře:)

Vložil TN. (bez ověření), 15. Září 2017 - 9:54

Takže přiznáváte, že předseda byl odvolán bez jeho vědomí, tedy ke svolání výboru vůbec nedošlo. Odvolat někoho z funkce potají někde na půdě vypadá možná revolučně spiklenecky a rozumím, že teď eforicky běháte po domě a slavíte se šampaňským v ruce, ale orgány mají svoje pravidla pro svolání a jednání, a základní procesní pravidla porušovat nejde. Nicméně chápu, že nějaká důchodkyně, která se angažovala v Antichartě a vyrostla na lidových peticích volajících po popravě Milady Horákové tohle nepochopí.

Pokud shormáždění zvolí do výboru osobu, která nemá potuchy o tom, co je internet a jediný počítač, který vlastní je Aligator A290 v kapse, tak je v souladu s § 159 o.z., že taková osoba přístup do internetového bankovnictví nedostane. Já bych ho takovému členovi výboru také odmítl dát, tady reálně hrozí, že přístup do IB babička umožní vnoučatům, a to už si zahráváme s ochranou osobních údajů a bankovním tajemstvím. Věřím tomu, že takový člen výboru má jiné kvality, možná si umí sjednat pořádek v domě díky své přirozené autoritě, zejména, je-li starousedlík.

Funkce ve výboru mají být rozdělené a není nezbytné, aby se ekonomikou domu zabývali všichni.

Vložil ivik, 17. Září 2017 - 15:46

Milý pane/„paní“,

předsedkyně byla na odvolání upozorněna ústně. Máte naprostou pravdu, že není nutné, aby se ekonomikou zabývaly všechny členky. Ale nastává dilema :) Pokud předsedkyně s jistotou věděla, že důchodová členka nemá pojem o internetovém bankovnictví, proč šla s ní do banky a udělila každé z nich jednodispoziční právo? Co kdyby nastala situace, že by předsedkyně z nějakých důvodů nemohla fungovat..? Nikdo jiný přístup k účtu SVJ neměl. Další a další „kopance“ ze strany předsedkyně

Vložil TN. (bez ověření), 17. Září 2017 - 17:44

Vás vůbec nemá smysl komentovat. Evidentně jste neporozuměla, co je obsahem funkce člena výboru, kdo je oprávněn svolat výbor a jak se odvolává předseda výboru. Doporučuji nastudovat právní úpravu bytového spoluvlastnictví a právnických osob, než naděláte svému SVJ další škody, jestli jste toho teda schopna. Tento web jste našla, číst a psát umíte, tak si jistě i najdete doporučenou literaturu.

Vložil ivik, 17. Září 2017 - 18:06

Co na to říct? Cituji výše psané: „Jiná situace by byla, pokud by předseda dlouhodobě neplnil své povinnosti, ignoroval schůze výboru, nesvolával výbor, pak je třeba přistoupit k razantním krokům. Bylo tomu tak v této situaci tazatele?“

Vložil TN. (bez ověření), 22. Srpen 2017 - 12:00

Podle mě lze uplatnit dřívější judikaturu z obchodních společností, kdy formálně nesvolaní členové představenstva a.s. odvolali předsedu a soud dal za pravdu předsedovi, že k odovolání nedošlo, protože představenstvo nebylo řádně svoláno.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".