Co je nový pokojný stav

Vložil Pavel, 6. Květen 2010 - 0:28 ::

V jiném vláknu jsem popisoval stav, kdy se spoluvlastník nemovitosti domáhal přístupu ke své nemovitosti. Bylo mu v tom druhým spoluvlastníkem bráněno. První spoluvlastník tedy vedl soudní spory, obrátil se na Policii (co má pomáhat a chránit) a také se obrátil na národní výbor, či jak se nyní ty instituce vlastně jmenují, s odkazem na § 5 ObčZ.

Neuspěl, úředník na národní výboru jednak platné právo neznal, jednak byl líný něco dělat.

A jeho postup má na tomto portálu i zastánce.

Co o vzniklé situaci soudí judikatura? Např.

Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2000, čj. 22 Ca 58/2000–31

Právní věta: II. O nový pokojný stav ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku se nemůže jednat – bez ohledu na dobu, která uplynula od narušení původního pokojného stavu – pokud občan, který byl změnou stavu dotčen, dává zřetelně najevo, že s tímto novým stavem není ztotožněn, zejména tím, že se domáhá ochrany u správního orgánu či u soudu.

Z odůvodnění: V poslední žalobní námitce poukazují žalobci na to, že je-li o zásahu do pokojného stavu rozhodováno až po více než jednom roce, tak se tento stav stává stavem pokojným a ochranu původně narušenému stavu již nelze poskytnout.

Ani této žalobní námitce nebylo možno přisvědčit. O pokojném stavu lze hovořit POUZE tehdy, jde-li o stav, který je účastníky, ať již mlčky či výslovně, akceptován a není např. právě podáním návrhu na poskytnutí předběžné ochrany orgánem státní správy zpochybňován. Nelze proto pouze z délky řízení před správním orgánem usuzovat, že z důvodu delší doby trvání nového stavu vznikl nový pokojný stav.

Z důvodů shora uvedených dospěl krajský soud k závěru, že žalobou napadené rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem a žalobu proto zamítl.

Poznámka zpracovatele ASPI:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě v této věci byla podána ústavní stížnost, která byla usnesením Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. II. ÚS 183/2001, odmítnuta. Současně Ústavní soud odmítl se stížností spojený návrh na zrušení ustanovení § 5 občanského zákoníku. Ústavní soud se v odůvodnění svého rozhodnutí ztotožnil s argumentací Krajského soudu v Ostravě.

Jsem si vědom problematičnosti § 5, znám práce prof. Viktora Knappa na toto téma, ale kdo se stará o svá práva, měl by požívat ochrany soudu, policie i těch národních výborů. Že tomu tak není, je jiná věc.

Hezký den!

  • pokojný stav

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jožo (bez ověření), 6. Květen 2010 - 6:28

Dávám plus (nelze).

Kde je, prosím, dostupný citovaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2000, čj. 22 Ca 58/2000–31 ? Chtěl bych ho v podobné věci poskytnout správnímu orgánu. Děkuji.

Nebo už jsou přístupné i rozsudky krajských soudů? To bych velmi vítal.

Jožo

Vložil Petr, 6. Květen 2010 - 8:18

Zkuste hledat na http://portal.justice.cz/ nebo http://portal.gov.cz/

Pokud to měl v referátu Ústavní soud, tak by to mělo snad projít přes Nejvyšší soud. A ten rozsudky na svých stránkách má.

Ústavní soud má na webu rozsudky zřejmě také, viz příslušný web http://swww.usoud.cz

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".