Chyby ve Stanovách SVJ

Vložil Selka (bez ověření), 29. Červenec 2013 - 17:45 ::

Při vzniku SVJ odloučením od SBD byl při prvním shromáždení schválen za účasti notáře i návrh Stanov, který byl vypracován zřejmě buď právníky SBD nbo někýnm jiným. Když tyto Stanovy porovnávám se zákonem 72/94 tak zjišťuji mnohé nepřesnosti proti dosud platnému zákonu z nichž pouze namátkou uvádím: Práva a povinnosti člena společenství: hradit stano- vené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a moder- nizace domu a to podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li pí- semná dohoda všech vlastníků jinak. Jsem toho názo- ru, že z tohoto textu se musí vypustit slova rekon- strukce a modernizace domu, protože tak jak jsem četla v mnoha vláknech tyto zálohy nemusí vlastník skládat. Je pouze povinností vlastníka po realizaci uhradit příslušnou část nákladů podle velikosti spoluvlastníckého podílu. Modernizaci je možno realizovat pokud se na tomto shodla tříčtrtinová většina přítomných hlasů. Další upřesnění stanov nebudu již komentovat. Pozastavuji se dále nad výborem uzavřenou smlouvou se správcem ve které se praví, že správce provede vyúčtování rozdílu mezi zálohami a skutečnými náklady za celý dům a podle jednotlivých vlastníků po uplynutí zúčtovacího období do 30. 4. následujícího roku. Předmětem vy- účtování není zůstatek zálohy na opravy, jejíž zů- statek se převede do dalšího roku. Jsem toho názoru že o tom, zda zůstatek bude převáděn do dalšího roku může rozhodnout pouze shromáždění vlastníků, nikoliv však výbor, který v té době z neznalosti příslušného zákona tento návrh smlouvy se správcem podepsal. Od správce se předpokládala znalost všech zákonů a předpisů které nedodržel. Možná byl inspirován účtování o FO v SBD. Mohu žádat po výboru SVJ, aby mi byl vyúčtován přeplatek na zálohách na opravy za rok 2012 čí dřívější období? Je správce povinen vyúčtovat přeplatek této zálohy když ve smlouvě se zavazuje vést podvojné účetnictví samostatně pro SVJ dle platných předpisů? Tyto platné předpisy přece on porušil. Selka.

  • stanovy
  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 31. Červenec 2013 - 6:59

Paní Selko, citujete ze smlouvy uzavřené mezi správcem a SVJ: „… správce provede vyúčtování rozdílu mezi zálohami a skutečnými náklady za celý dům a podle jednotlivých vlastníků po uplynutí zúčtovacího období do 30. 4. následujícího roku. Předmětem vyúčtování není zůstatek zálohy na opravy, jejíž zůstatek se převede do dalšího roku. “.

Jistě víte, že obsah této smlouvy se Vás nijak netýká. Vy nejste se smluvním správcem v žádném právním vztahu a máte právo každoročně požadovat na SVJ vyúčtování VŠECH uhrazených záloh, včetně dlouhodobých. Ostatně první citovaná věta jasně říká, že vyúčtování správce provádí podle jednotlivých vlastníků – takže v čem je problém?

Druhá věta citátu je ovšemže nesmyslem. Výbor SVJ i váš zmatený smluvní správce si nejspíše pletou pojem „vyúčtovat“ s pojmem „vypořádat“. Divím se, jak může správce s takovou neznalostí vůbec vést účetnictví a jak mohli členové výboru podepsat takovou evidentní blbost. Nerozumějí-li základním termínům, mají si zjednat na uzavírání smluv odborníka.

Pan Hubert do toho navíc zapletl i pojmy „přeúčtovat“ a „rozúčtovat“ (nemluvě o jeho „uzávěrce“ a „FO“)…

  • Pokud je Vám přeplatek z ročního vyúčtování správy převáděn do následujícího období, znamená to, že došlo k vyúčtování – jinak by nebyla známa výše přeplatku, že ano.
  • Pokud již pominul důvod, ke kterému byla záloha skládána, dochází po vyúčtování zpravidla také k vypořádání – v tomto případě nikoliv vrácením přeplatku, nýbrž jeho započtením na Vaši jinou platební povinnost.

Předpokládám, že jste s takovým postupem dříve vyjádřila souhlas (alespoň konkludentně), nebo je to uvedeno ve stanovách SVJ. Přeplatek se projeví ve snížení předpisu záloh na následující období – máte přece „předplaceno“. Pokud výbor na toto v předpisu záloh zapomněl, sama proveďte započtení vzájemných pohledávek podle § 580 ObčZ a přestaňte hradit zálohy do doby, než je nevypořádaný přeplatek vyčerpán.

lake

Vložil Selka (bez ověření), 31. Červenec 2013 - 14:39

Upřesnění mého vyjádření ze dne 29. července 2013. První moje založené vyúčtování zálohových plateb provedených správcem na opravy poukázaných na účet SVJ se datuje k roku 2007. Všechna další vyúčtování zálohových plateb až do roku 2012 včetně, jsou zpracována správcem stejným způsobem a to, že v řádku 1 je uvedeno: „záloha na opravy“, „Předpis v Kč“, „Náklady v Kč,“ a „Rozdíl 0 Kč.“ Je i pro laika zcela zřejmé, že toto není v žádném případě možné. Našemu výboru i správci to zřejmě vyhovuje, protože zálohy jsou každý rok vyšší než náklady a tak se zvyšuje fin. rezerva (závazek SVJ vůči vlastníkům)bez jakéhokoliv plánu aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Na shromáždění bývá pouze řečeno jaký je zůstatek v tzv. „Fondu oprav“ a to pouze za SVJ celkem. Že má právo každý člen SVJ vědět kolik činí: poč.stav jeho zůstatku, poskytnuté zálohy, čerpání této zálohy a konečný stav,považu- je správce i výbor za bezpředmětné. Musím ovšem poznamenat, že ostatní zálohy na správu domu (teplo,voda, el. energie spol.prostor a jiné po-platky) jsou každý rok řádně vyúčtovány a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. O účetnictví které nám správce (SBD)vede se raději nebudu zmiňovat, protože to je samostatná kapitola. Do bytovek se současní členové nastěhovali v roce 1963, a z toho lze odvodit, že pře- vážná většina jsou již přestárlí důchodci, kteří jsou zcela lhostejní k tomu, jakými předpisy a zákony se výbor SVJ a správce mají řidit. Já vím, že mnozí čtenáři mě budou třeba kritizovat za to, že jsem se vyplakala na cizím hrobě. Ale mně se tím ulevilo. Děkuji za pochopení. Selka.

Vložil Hubert (bez ověření), 31. Červenec 2013 - 0:27

Zákon o vlastnictví bytů se k 1.1.2014 rusi viz. novy obcansky zakonik a vsechny stanovy se musi ve lhute 3 let upravit tak aby odpovidaly novym podminkam.

Jinak na tom dosud nevidim nic divneho, krome toho, ze SVJ dorazila i na vesnice. tzv FO ma kumulacni funkci a nepreuctovava se pri rocnim rozuctovani .. jednotlive polozky najdete v rocni uzaverce.

Nevim co Vas osobne rozlobilo, i kdyz je treba snizovat naklady, na druhou stranu se domnivam ze je vzdy dobre mit nejakou rezervu na nepredvidatelne situace

Vložil Novák (bez ověření), 30. Červenec 2013 - 6:58

DD, pokud máte ve stanovách chyby (nebo se domníváte, že v nich máte chyby), je třeba stanovy změnit na shromáždění společenství. Vřele ale doporučuji posouzení změn znalými osobami, neboť ne vždy je výklad dle selského rozumu ten nejsprávnější. Se svými připomínkami a návrhy se obracejte na výbor společenství, pokud neuspějete, tak na shromáždění společenství a pokud ani tam neuspějete a jste přesvědčen(a) o své pravdě, zbývá jen naše spravedlivá justice. N.

Vložil MATY (bez ověření), 30. Červenec 2013 - 17:45

Pro Novák / bez ověření/, ...... zbývá jen naše spravedlivá justice. Jste si jistý, že je naše justice spravedlivá ? M.

Vložil Petr, 31. Červenec 2013 - 9:35

Rozhodně bych chtěl znát stav záloh správy ke konci roku. Jak za dům tak za svůj byt. Dostáváte vyúčtování záloh v roce a znáte dlužníky ?

Vyúčtováním přeplatku míníte jeho vrácení ? Je nutno mít na účtu tolik peněz, aby to krylo předpokládané výdaje v roce.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".