Vložil lake, 21. Duben 2011 - 8:18

Pan Zunt se nevyzná ani v ústavním pořádku tohoto státu, ale bohužel ani v základních pravidlech termodynamiky (konkrétně přestup tepla mezi místnostmi).

Ústava, Článek 79 odst. 3 zní:
"(3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny."

Vyhláška 372/2001 Sb. byla vydána ministerstvem na základě zákonného zmocnění podle § 98 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a má tedy stejnou právní platnost jako zákon, k jehož provedení byla vydána.

Naopak "metodické pokyny" jakéhokoliv ministerstva nejsou právními předpisy a nejsou součástí práva.
....................................................................

Podle § 4 odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb. platí:
"Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.".

Z toho a contrario plyne, že nedojde-li k překročení přípustných rozdílů, není vlastník oprávněn provádět korekci výpočtové metody. Ustanovení je kogentní a neponechává rozúčtovateli žádný prostor pro nějakou vlastní úvahu či úpravu hranice 40%.
....................................................................

Další právní perličkou pana Zunta je, že se evidentně snaží pasovat se do role trestajícího soudce.

ÚDAJNĚ jste topili méně, než je stanoveno v jakési vyhlášce. Mimochodem - nic o tom neví a není schopen to prokázat, pokud neprováděl měření ve Vašem bytě kulovým teploměrem v předepsaných intervalech (§2 odst.7 a 8 vyhlášky 194/2007 Sb.) K tomu by musel každodenně měřit i teploty ve všech ostatních jednotkách, aby byl schopen vyčíslit onen průměr, na který se odvolává. (Můžete jej požádat, aby předložil protokoly z měření, která proběhla ve Vašem bytě a v ostatních).

Na základě tohoto svého nedoloženého tvrzení Vám pan Zunt svévolně "napaří" finanční pokutu ve výši rozdílu (40-25)% nákladů na vytápění. To vše bez soudu, bez přestupkového řízení, prostě jen tak. Pan Zunt rozhodl.

V právním státě smí udílet tresty a pokuty pouze soud či složka státu na základě zákona (policie, obec, Finanční úřad, Státní energetická inspekce, atd, ...). V tomto seznamu však pan ing. Vilibald Zunt není uveden.

Pokud se pan Zunt domnívá, že jste topil málo a že tím je poškozován dům, může se obrátit na Stavební úřad, nebo na přestupkovou komisi obce, aby to s Vámi vyřešili. Bude k tomu muset svá tvrzení doložit. Nemůže však brát zákon do vlastních rukou.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.